Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen door opleiders, werkgevers, werknemers en studerenden zijn gerangschikt op onderwerp:

Staat je vraag er hier niet bij? Neem contact op met ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Over NCP NLQF 

Wat is de wettelijke status van het NCP NLQF?

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF heeft (op dit moment) geen zelfstandige wettelijke status. Er is wel een wetgevingstraject in voorbereiding. Met het wetgevingstraject worden de volgende zaken geregeld: het NCP NLQF wordt een aangewezen organisatie, het begrip NLQF wordt beschermd (net als nu met Bachelor en Master het geval is) waarbij er gesanctioneerd kan worden bij misbruik en het NLQF-niveau zal vermeld gaan worden op de diploma’s van door de overheid gereguleerde kwalificaties.

Wat zijn de doelen van het NCP NLQF? Waarvoor kan het NLQF worden gebruikt?

De doelen van het NCP NLQF zijn het stimuleren van arbeids- en studentenmobiliteit in Nederland en Europa. EQF en NLQF zijn instrumenten om de duidelijkheid en vergelijkbaarheid van het niveau van diploma’s te bevorderen.

Houdt het NCP NLQF zich bezig met accreditatie?

Het NCP NLQF is geen accrediteringsorganisatie. Het NCP NLQF houdt zich bezig met het inschalen naar niveau van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties in een niveau van het NLQF (en EQF). Hiervoor kan een aanbieder van non-formele kwalificaties een aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het aantonen van de validiteit van de organisatie. De tweede stap is, nadat de eerste stap met positief resultaat is afgesloten, het indienen van een inschalingsverzoek voor een kwalificatie.

Geeft het NCP NLQF ook trainingen?

Het NCP NLQF organiseert informatiebijeenkomsten en workshops voor aanbieders van non-formele kwalificaties, zodat zij zich kunnen oriënteren of een inschaling in het NLQF van toegevoegde waarde voor hen is. Ook organiseert het NCP NLQF werksessies over het formuleren van leeruitkomsten om organisaties die willen beginnen met een inschalingsaanvraag of bezig zijn met een inschaling op weg te helpen.

  
Oriënteren op NLQF

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Nee, daar is NLQF niet het geschikte instrument voor. Wel kan met NLQF het niveau van een ingeschaalde kwalificatie worden geduid. Het NCP NLQF krijgt regelmatig vragen over het onderwerp diplomawaardering, bijvoorbeeld;

 • Wat is mijn (oude) Nederlandse diploma waard?
 • Wat is het diploma van mijn werknemer of van mijn toekomstige student waard?
 • Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil?

Het kan verwarrend zijn om uit te zoeken bij welke organisatie je terecht kunt om het juiste antwoord te krijgen op een vraag. Een aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met diplomawaardering. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen staan deze organisaties vermeld in het document 'Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn?'. Hierin is ook een beslisboom opgenomen om je naar de juiste organisatie te verwijzen.

Hoe wordt een organisatie of een kwalificatie beoordeeld?

De beoordeling vindt plaats in twee stappen:

 1. Je dient als organisatie een validiteitsverzoek in om in aanmerking te komen voor inschaling van jouw opleidingen/kwalificaties: het gaat hier om de validiteit van de aanbieder.
 2. Na goedkeuring van de validiteit kun je een inschalingsverzoek indienen om de kwalificatie(s) te laten inschalen in een niveau van het NLQF / EQF.
Wat wordt bij een validiteitsverzoek getoetst?

Een aanbieder wordt getoetst op:

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht
 • Continuïteit
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging

Meer informatie over de validiteitstoetsen.

Kunnen kwalificaties die niet geëxamineerd worden ook worden ingeschaald?

Inschaling in één van de niveaus van het NLQF is gebaseerd op de leeruitkomsten die op het betreffende niveau gevraagd worden. Dit moet aantoonbaar getoetst kunnen worden. Dat betekent dat zonder aantoonbare toetsing/examinering een kwalificatie niet ingeschaald kan worden.

Wat zijn de kosten voor validiteits- en inschalingsverzoeken?

De kosten voor het beoordelen van de validiteit van de aanvraag zijn afhankelijk van bestaande kwaliteitslabels waarover organisaties beschikken:

 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets bedraagt € 1.000,- exclusief BTW. voor organisaties die beschikken over accreditatie/keurmerk/toezicht van: Inspectie van het Onderwijs of NVAO ITK, Stichting Examenkamer, SNRO, Vembo.
 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets plus auditbezoek gericht op examinering (plusvariant) bedraagt € 2.000,- exclusief BTW. voor organisaties met een NRTO, NIAZ of ISO 9001 kwaliteitslabel.
 • De prijs voor de uitgebreide validiteitstoets met auditbezoek gericht op rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging bedraagt € 7.500,- exclusief BTW. Voor organisaties zonder een extern kwaliteitslabel zoals hierboven vermeld.

Organisaties die hun examens uitbesteden aan een partij die voldoet aan een van de door ons genoemde keurmerken onder de beperkte validiteitstoets, ook in aanmerking komen voor een beperkte validiteitstoets.
Indien u over een kwaliteitslabel beschikt dat hierboven niet is genoemd kunt u contact opnemen om te overleggen of dit label wellicht ook kan leiden tot een meer beperkte validiteitstoets.
Meer informatie over de voorwaarden bij de validiteitstoets.

De kosten voor een inschaling van een kwalificatie bedragen:

 • € 2.500,- per kwalificatie. exclusief BTW.

De werkzaamheden van NCP NLQF worden betaald door OCW en een klein stukje door de Europese commissie. De kosten die je als organisatie betaalt voor de validiteits- en inschalingsverzoeken zijn voor de vergoedingen voor de experts en professionals in de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling . Zij doen het inhoudelijke werk en zijn onafhankelijk.

Hoe lang zijn validiteit en inschaling geldig?

Na zes jaar vindt herbeoordeling plaats. Dat is meer een evaluatie en reflectie op de kwaliteitsborging en examinering van de afgelopen 6 jaar. De kosten voor herbeoordeling zijn € 1.000,-.
Zie voor meer informatie de procedures voor herbeoordeling validiteit inschaling bij downloads.

Is korting mogelijk als de aanbieder meerdere kwalificaties tegelijkertijd indient?

Staffelkorting kan als er meedere kwalificaties tegelijkertijd worden ingediend. Voorwaarde is een sterke overlap qua inhoud en examinering; de aanvrager moet dit inzichtelijk  maken. Dit scheelt de experts tijd en dan kunnen we een aanbod op maat doen.

Is de WVA (Wet Afdrachtvermindering) van toepassing?

De WVA is niet van toepassing. Het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven.  Het moment van afschaffing van de scholingsaftrek is gekoppeld aan de invoering van het STAP-budget. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap melden in een Kamerbrief dat het STAP-budget vanaf 1 januari 2022 aan te vragen moet zijn. Voor informatie: https://www.nlqf.nl/nieuws/224-persoonlijk-ontwikkelbudget-voor-iedereen

Is er een koppeling tussen NLQF en de SLIM-subsidie van sociale zaken?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt sinds 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor meer informatie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim. Het opzetten van o.a. bedrijfsopleidingen, al dan niet gekoppeld aan het NLQF, valt onder deze regeling.

Wat is rol van het bedrijfsleven bij de inschaling van kwalificaties?
 • Bedrijven kunnen eigen bedrijfskwalificaties laten inschalen.
 • Bedrijven hebben er belang bij om te weten welk niveau hun werknemers hebben en wat het niveau van diploma's is bij werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 • Bedrijven hebben ook belang bij NLQF voor het inkopen van scholing voor hun werknemers op het juiste niveau.

  
Valideren

Hoe moet ik het validiteitsverzoek aanleveren? 
De aanvragen kan het aanvraagformulier (in Word) met bijlagen digitaal aanleveren bij het NCP NLQF (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Wat gebeurt er als een aanbieder een negatief oordeel op een validiteitsaanvraag krijgt?
De aanvrager kan het NCP om een mondelinge toelichting vragen. Verder is het mogelijk om vervolgens in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.
Wat kan een aanbieder met een positief besluit voor de validiteitsaanvraag doen?
Een positief besluit voor de validiteitsaanvraag betekent dat de aanbieder een aanvraag voor inschaling van een kwalificatie bij het NCP NLQF mag indienen gedurende 6 jaar. De validiteitstoets heeft geen eigenstandige waarde en kan dus ook niet als zodanig worden gebruikt.

Lees meer

Kan ik een onafhankelijk bureau inhuren om de kwaliteit van de examinering te borgen?
Ja, je kunt een onafhankelijk bureau inhuren. In het schema kun je zien welke keurmerken het NCP erkend als opstap naar de validiteitstoets: https://www.nlqf.nl/inschaling/proces-validiteitHet NCP NLQF zal toetsen hoe die onafhankelijkheid er uitziet en geborgd is, evenals de kwaliteit van de af te nemen examens.
Mag een onafhankelijke examencommissie ook uit personen uit de eigen organisatie bestaan?
Een onafhankelijke examencommissie kan deels bestaan uit personen uit eigen organisatie, mits de commissie voldoende onafhankelijk is door aanvulling met externe personen. In de commissie kunnen bijvoorbeeld geen mensen zitting nemen met een financiële of lijnverantwoordelijkheid.
Wat wordt bij een validiteitsverzoek getoetst?

Als aanbieder wordt u getoetst op:

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht
 • Continuïteit
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging
Mogen examens ook praktijkexamens zijn?

Ja, onze Commissie Inschaling kijkt of een kwalificatie met een passend examen of assessment op het juiste niveau wordt beoordeeld. Er zijn verschillende vormen mogelijk. Als je maar goed kan verantwoorden dat het een passende vorm is bij de kwalificatie en het niveau van de kwalificatie.

Wordt mijn organisatie ook getoetst op kwaliteit als die al geborgd is door bijvoorbeeld NVAO?

Een inschaling van een kwalificatie in het NLQF staat voor kwaliteit. Daarom bestaat de procedure voor inschaling uit twee stappen. Organisaties die een NLQF-niveau willen aanvragen voor hun kwalificaties moeten eerst een validiteitstoets doen voordat zij kwalificaties kunnen inschalen. De onderdelen die worden beoordeeld zijn rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging. Veel organisaties hebben al een bepaald keurmerk of kwaliteitslabel. Hier houden we rekening mee in de procedure: bepaalde keurmerken en accreditaties leiden tot een beperkte validiteitstoets.
Naar de informatie over validiteit.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag?

Dat is heel erg afhankelijk van de aanvragende organisatie zelf: er zijn organisaties die alles nog moeten ontwikkelen en organisaties die veel ‘op de plank hebben’ liggen. Als een organisatie een aanvraag indient en er zijn geen vragen van de Commissie Kwaliteit dan is de doorlooptijd circa een half jaar. Het komt ook voor dat het langer is. 

  
Inschalen

Hoe moet ik het inschalingsverzoek aanleveren? Kan het ook digitaal?

De aanvraag moet digitaal (in Word) ingediend worden via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op welke manier wordt een kwalificatie binnen NLQF gedefinieerd?

Een kwalificatie is het resultaat van een door een bevoegde instantie verricht gevalideerd beoordelingsproces, waarin wordt vastgesteld dat een geheel van leerresultaten aan vooraf bepaalde standaarden voldoet. Een kwalificatie is beschreven in leerresultaten en kan bestaan uit kleinere eenheden.

Vragen wij NLQF aan of moeten wij het exameninstituut, waarmee wij samenwerken, daartoe motiveren?

De eigenaar van de leeruitkomsten/kwalificatie moet de aanvraag indienen. Dus de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de leeruitkomsten, wijzigingen verwerkt, etc.

Het is van belang dat je eigenaar bent van de kwalificatie. Als iemand anders in de markt ook opleidt tot deze kwalificatie, wat dan?

Wij kunnen dit signaleren, maar dat is ook het enige. Soms zijn er platformen waarbij eigenaren met dezelfde kwalificatie samenkomen. Het is mogelijk dat een platform, mits hij rechtspersoonlijkheid heeft, de kwalificatie laat inschalen. Sommige platforms zien daar niet de noodzaak van in of zijn geen rechtspersoon. Het is aan de branche om hier op in te spelen. Is dat niet geval dan is het altijd mogelijk dat eigenaren die opleiden tot eenzelfde kwalificatie een aanvraag tot inschaling doen bij NCP NLQF.

Zijn voor inschaling accreditaties nodig zoals het Crebo of het Croho?

Er is geen Crebo noch Croho-registratie nodig om een inschalingsaanvraag in te kunnen dienen. Deze kwalificaties zijn al gekoppeld aan een van de niveaus van het NLQF. Er vindt wel een beoordeling van de validiteit van uw organisatie plaats. Er zijn verschillende extern gevalideerde kwaliteitsborgingsystemen om in aanmerking te komen voor een beperkte validiteitstoets. Een beperkte validiteitstoets is goedkoper. Alle informatie over de validiteitstoetsen.
Na goedkeuring van de validiteit van uw organisatie kunt u  6 jaar lang verzoeken  tot inschaling indienen.

Is een post HBO inschaling mogelijk?

Een post-hbo is een vrije term. Dat zegt feitelijk niets over het niveau van de kwalificatie. Als je een post-hbo kwalificatie wil laten inschalen dan kan dat conform de procedures van het NCP NLQF.

Hoe is de inschaling van de formele, reguliere kwalificaties gegaan?

De Commissie Leijnse heeft daarover in 2011 geadviseerd aan de minister en op basis van dat advies is de inschaling tot stand gekomen.
Bij het re-referencingproces van het NLQF aan het EQF in 2019/2020 is aan SBB en NVAO voorgelegd of de koppeling aan het NLQF zoals we die nu kennen nog steeds past. Dus dat wordt op gezette tijden gecheckt.

Hoe zit het met de inschaling van contractonderwijs in het hbo?

Contractpoten van bijvoorbeeld AVANS en HAN hebben de post hbo opleiding voor sociaal psychiatrisch verpleegkundige laten inschalen. Ze wilden zeker zijn van het niveau en zijn uitgekomen op niveau 6. De kwalificatie van sociaal psychiatrische kundige is een omvangrijke kwalificatie van 1,5 jaar. Tijdsinvestering kan verschillen van organisatie tot organisatie.

MBO-keuzedelen worden niet ingeschaald. Je mist daardoor wel de keuzedelen van 240 uur, is dat niet zonde?

MBO-kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF. De keuzedelen maken onderdeel uit van volledige crebo of mbo-kwalificatie.

Heeft inschaling van een kwalificatie alleen betrekking op de leerresultaten of worden er ook aanvullende (kwaliteits)eisen gesteld zoals bij erkenning of accreditaties in het formele onderwijs?

De inschaling in een niveau van het NLQF heeft betrekking op:

 • beoogde leeruitkomsten (beschreven a.d.h.v. context, kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid);
 • de omvang van de leerinspanning van minimaal 400 uur en, als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt, onderbouwing van de arbeidsmarktrelevantie;
 • de examinering.

We focussen op de output. Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan de input, bijv. het curriculum, lessen, kwaliteit docenten enz.. Voor meer informatie zie de Handleiding aanvraagformulier inschaling.
In de database en het register worden ingeschaalde kwalificaties en leeruitkomsten zichtbaar.

Wat wordt bedoeld met een substantiële kwalificatie en hoe onderbouw je dit?

Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF geldt dat de kwalificatie substantieel moet zijn (dat wil zeggen dat de kwalificatie een minimale leerinspanning heeft van 400 uur) of dat de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie wordt aangetoond. Voorheen hoefde de leerinspanning niet aangegeven te worden. Aantonen van arbeidsmarktrelevantie was dan de manier om aan te tonen dat de kwalificatie substantieel is. Vanaf juni 2017 is dit als volgt gewijzigd:  De leerinspanning dient altijd inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast dient de arbeidsmarktrelevantie alleen onderbouwd te worden als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt.  Ook moet een kwalificatie worden afgesloten met een examen of toets.

A. Leerinspanning 400 uur

Een leerinspanning kan bestaan uit een combinatie van verschillende leeractiviteiten, zoals contacturen, e-learning, intervisie/coaching, stage(opdrachten), leren op de werkplek, zelfstudie en overige leerinspanning.

B. Arbeidsmarktrelevantie

Een kwalificatie is arbeidsmarktrelevant als:

1. De kwalificatie duidelijk maakt op welke functies en/of beroepen de kwalificatie zich richt. De aanvrager kan dit onderbouwen door inzichtelijk te maken dat:

 • De kwalificatie de kandidaat extra kansen en mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt (bredere inzetbaarheid/grotere mobiliteit).
 • De kandidaat toegang krijgt tot de arbeidsmarkt en/of een bepaald beroep of functie.
 • Het de kandidaat interne doorstroommogelijkheden binnen een bedrijf of organisatie biedt.
 • De kandidaat voldoet aan eisen om een beroep te mogen uitoefenen (bijvoorbeeld vanuit de wet of zorgverzekeraars).

Dit blijkt o.m. uit documenten die een beeld geven van het arbeidsmarktperspectief, zoals het perspectief van afgestudeerden, openstaande vacatures en loopbaanperspectieven. En:

2. De kwalificatie wordt gedragen door het betreffende werkveld (bijvoorbeeld door de beroeps- of brancheorganisatie of een representatieve groep van bedrijven of organisaties). De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een verklaring van de branche- of beroepsorganisatie, sociale partners of representatieve groep van bedrijven of organisaties.

Hoe worden wijzigingen in de voorwaarden voor inschaling kenbaar gemaakt?

Deze worden kenbaar gemaakt via de website en nieuwsbrief.

Wat gebeurt er als een aanbieder een negatief oordeel op zijn inschalingsverzoek krijgt?

De aanvrager kan het NCP om een mondelinge toelichting vragen. Verder is het mogelijk om vervolgens in beroep te gaan bij Commissie van Beroep. De negatief beoordeelde kwalificatie wordt niet opgenomen in het register van het NCP NLQF.

Hoe lang is de inschaling geldig?

Zowel de validiteit van de aanbieder als de inschaling van de kwalificatie is 6 jaar geldig. Deze termijn is gebaseerd op ervaringen in het buitenland en het gemiddelde van in Nederland vergelijkbare processen. Na 6 jaar vindt een herbeoordeling plaats. Overigens moeten wijzigingen in de organisatie en de kwalificatie tijdens deze periode altijd worden gemeld. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien. Zie ook de notitie Substantiёle wijzigingen in kwalificaties  bij downloads.

Hoe kan het niveau voor de inschaling worden aangetoond?

De Handleiding aanvraagformulier inschaling biedt hulp in het proces van het inschalen van de verschillende descriptoren op het juiste NLQF niveau. In de aanvraag van een inschaling dient elke descriptor in termen van leeruitkomsten worden onderbouwd. Daarin moet duidelijk worden beschreven waarom er een het aangevraagde NLQF niveau wordt voldaan. Ook dient er een onderbouwing te worden gegeven waarom het niet het bovenliggende of onderliggende niveau is. Verwijzingen naar bewijsstukken waaruit dit naar voren komt, zijn verplicht bij de onderbouwing van de descriptoren. 
Zie voor meer informatie over de descriptoren het raamwerk van het NLQF https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus. Het raamwerk is een beschrijving van alle descriptoren op alle niveaus. Dit zijn dus de criteria die aanvragers gebruiken als ‘meetlat’ voor de onderbouwing van het aangevraagde niveau. Voor vragen hierover kan altijd contact worden opgenomen met het NCP NLQF.

Als een kwalificatie verandert, moeten we dan opnieuw een inschaling aanvragen?

Wijzigingen in de kwalificatie moeten altijd worden gemeld. Dus ook de samenwerking met andere bedrijven/organisaties. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien.

Wat doet het NCP NLQF als de aanvrager het NLQF-niveau van een kwalificatie te laag of te hoog inschat?

Dan gaan we met elkaar in gesprek en wegen we een aantal zaken af.

Je hebt een niveau voor bacheloropleiding. Stel je biedt een deelopleiding aan, kan je dan zeggen dat dat deelniveau hetzelfde niveau heeft?

Nee, het standpunt van de NVAO en de inspectie is dat als je een deel pakt uit de opleiding, dit niet gelijk hoeft te zijn aan de eindkwalificatie. Wil je wel een niveau koppelen aan deel van de kwalificatie dan dien je hem apart te laten inschalen in het NLQF.

Worden in Turkije ook opleidingen ingeschaald?

Ja, dit is in ontwikkeling. Ook rondom Europa worden landen gestimuleerd om raamwerken te ontwikkelen zodat als deze mensen in Europa komen werken, het ook voor hen duidelijk is welke kwalificaties zij hebben. Turkije heeft inmiddels een eigen raamwerk.

Leidt een NLQF-inschaling automatisch tot EQF-inschaling? En als wij onze opleidingen verzorgen in verschillende EU-landen, vallen die landen dan ook onder het EQF of moeten zij zelf de inschaling laten doen?

Een NLQF-inschaling betekent ook een EQF-niveau. We hebben in Nederland tot nu toe 1 internationale kwalificatie ingeschaald: die van de hoogwerkers. Een aantal landen heeft samen een kwalificatie ontwikkeld om van die mammoethoogwerkers te bedienen. Die kwalificatie hebben ze ondergebracht bij een Nederlands rechtspersoon en zo ingeschaald in het NLQF. Die betrokken landen hebben met elkaar afgesproken dat ze daarmee dat internationale diploma van elkaar accepteren. Dat een voorbeeld van hoe het kan. Het is ook vraag waar Europese Commissie mee worstelt. Je kunt ook een internationale kwalificatie bij de nationale raamwerken inschalen, maar dat is natuurlijk wel omslachtig. Er is een procedure in ontwikkeling om internationale kwalificaties in een keer te kunnen koppelen aan het EQF.

Is hier de inschaling van buitenlandse opleidingen ook mogelijk?

Buitenlands kwalificaties moeten in principe via het nationale coördinatiepunt van het eigen land worden ingeschaald in het NQF en daarmee het EQF. Bijv. is de eigenaar van de internationale kwalificatie een Schotse organisatie/rechtspersoon, dan moet de kwalificatie via SCQF worden ingeschaald in het Schotse raamwerk en daarmee het EQF.
Als het gaat om een internationale kwalificaties waarvan de eigenaar een Nederlandse rechtspersoon is, dan kan de kwalificatie via het NCP NLQF worden ingeschaald in het NLQF en daarmee het NLQF. Een voorbeeld hiervan is de kwalificatie van de Stichting Ecol.
Europa werkt nog aan een procedure om internationale kwalificaties rechtstreeks in te schalen in het EQF.

  
Gereguleerd onderwijs versus NLQF

Vwo staat in het NLQF-schema ingeschaald op NLQF 4 plus. Kan een mbo-kwalificatie ook een 4 plus inschaling krijgen?

Een mbo-kwalificatie kan geen inschaling op niveau 4 plus krijgen. Het niveau 4 plus is uitsluitend voor het vwo.

Mogen ook titels en graden uit de door de overheid (OCW en EZ) gereguleerde sector op diploma’s worden vermeld na inschaling (zoals bachelor en master)?

Nee. Het voeren van titels en graden kan alleen op grond van de wet- en regelgeving waarin dit is geregeld. Een inschaling in het NLQF behoort daar niet toe.

Hoe verhoudt de inschaling van non-formele kwalificaties zich tot de inschaling van de door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties?

De door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een havo-opleiding op niveau 4 is ingeschaald en een bacheloropleiding op niveau 6.
De inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties kan worden aangevraagd bij NCP NLQF.
Zie https://www.nlqf.nl/database-nlqf-kwalificaties/register voor een overzicht van ingeschaalde kwalificaties van private opleiders. 
Zie  https://database.nlqf.nl/ 

In het NLQF-schema is op niveau 5 een Associate-degree opgenomen. Wat is een Associate-degree?

Het Associate-degreeprogramma (Ad) is een 2-jarig traject in het hoger beroepsonderwijs dat de overstap van mbo’ers, werkenden en werkzoekenden, naar het hoger onderwijs makkelijker maakt. Ad-programma’s zijn ingevoerd als onderdeel van het hoger onderwijs.
Overigens geeft een inschaling in het NLQF op niveau 5 geen recht op de titel Associate-degree. Het toekennen van titels en graden blijft geregeld volgens de huidige wet- en regelgeving.

Geeft een niet door de overheid gereguleerde opleiding die ingeschaald is op NLQF4-niveau recht op toelating tot een hbo-opleiding?

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. Het is aan de hogescholen zelf om hierin een besluit te nemen. De ervaring leert dat een NLQF-inschaling wel helpt omdat het niveau van de vooropleiding dan duidelijk kan worden aangetoond. Hogescholen zijn op dit moment actief met flexibel maatwerk voor volwassen in deeltijd. Hogescholen mogen op basis van vooropleiding, werkervaring enzovoort vrijstellingen of maatwerk aanbieden. Een NLQF ingeschaald diploma kan hierbij helpen. Verder kunnen Hogescholen de 21+ toets inzetten om te bepalen of iemand toelaatbaar is.

Mag ik na een NLQF-inschaling het NLQF-logo met bijbehorende niveau op het diploma zetten?

Ja dat mag voor door het NCP ingeschaalde kwalificaties. Na inschaling ontvangt de aanvrager het logo met bijbehorende niveau om op het diploma te zetten.

Als je al een inschaling hebt

Wat moet ik doen als er iets verandert binnen mijn organisatie of in de samenwerking met organisaties dat van invloed is op de criteria van validiteit of inschaling?

Wijzigingen die invloed kunnen zijn op een van de criteria voor validiteit of inschaling moeten altijd gemeld worden. Het NCP bekijkt dan of er sprake is van een substantiële wijziging en wat hiervan de consequenties zijn. Melden is bijvoorbeeld verplicht als een bedrijf wordt overgenomen; als de rechtspositie verandert (bijvoorbeeld van BV naar VOF) of als je de examinering zelf gaat verzorgen in plaats van uitbesteden.