Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen door opleiders, werkgevers, werknemers en studerenden zijn gerangschikt op onderwerp:

Staat je vraag er hier niet bij? Neem contact op met ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Over NCP NLQF 

Wat is de wettelijke status van het NCP NLQF?

Het NCP NLQF heeft (op dit moment) geen zelfstandige wettelijke status. Er is wel een wetgevingstraject in voorbereiding. Met het wetgevingstraject worden de volgende zaken geregeld: het NCP NLQF wordt een aangewezen organisatie, het begrip NLQF wordt beschermd (net als nu met Bachelor en Master het geval is) waarbij er gesanctioneerd kan worden bij misbruik en het NLQF-niveau zal vermeld gaan worden op de diploma’s van door de overheid gereguleerde kwalificaties.

Wat zijn de doelen van het NCP NLQF? Waarvoor kan het NLQF worden gebruikt?

De doelen van het NCP NLQF zijn het stimuleren van arbeids- en studentenmobiliteit in Nederland en Europa. EQF en NLQF zijn instrumenten om de duidelijkheid en vergelijkbaarheid van het niveau van diploma’s te bevorderen.

Houdt het NCP NLQF zich bezig met accreditatie?

Het NCP NLQF is geen accrediteringsorganisatie. Het NCP NLQF houdt zich bezig met het inschalen naar niveau van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties in een niveau van het NLQF (en EQF). Hiervoor kan een aanbieder van non-formele kwalificaties een aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het aantonen van de validiteit van de organisatie. De tweede stap is, nadat de eerste stap met positief resultaat is afgesloten, het indienen van een inschalingsverzoek voor een kwalificatie.

Geeft het NCP NLQF ook trainingen?

Het NCP NLQF geeft geen trainingen. Het NCP organiseert wel informatiebijeenkomsten en workshops voor aanbieders van non-formele kwalificaties, zodat zij zich kunnen oriënteren of een inschaling in het NLQF van toegevoegde waarde voor hen is.

  
Oriënteren op NLQF

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Nee, daar is NLQF niet het geschikte instrument voor. Wel kan met NLQF het niveau van een ingeschaalde kwalificatie worden geduid. Het NCP NLQF krijgt regelmatig vragen over het onderwerp diplomawaardering, bijvoorbeeld;

 • Wat is mijn (oude) Nederlandse diploma waard?
 • Wat is het diploma van mijn werknemer of van mijn toekomstige student waard?
 • Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil?

Het kan verwarrend zijn om uit te zoeken bij welke organisatie je terecht kunt om het juiste antwoord te krijgen op een vraag. Een aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met diplomawaardering. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen staan deze organisaties vermeld in het document 'Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn?'. Hierin is ook een beslisboom opgenomen om je naar de juiste organisatie te verwijzen.

Hoe wordt een organisatie of een kwalificatie beoordeeld?

De beoordeling vindt plaats in twee stappen:

 1. Je dient als organisatie een validiteitsverzoek in om in aanmerking te komen voor inschaling van jouw opleidingen/kwalificaties: het gaat hier om de validiteit van de aanbieder.
 2. Na goedkeuring van de validiteit kun je een inschalingsverzoek indienen om de kwalificatie(s) te laten inschalen in een niveau van het NLQF / EQF.
Wat wordt bij een validiteitsverzoek getoetst?

Een aanbieder wordt getoetst op:

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht
 • Continuïteit
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging
Kunnen kwalificaties die niet geëxamineerd worden ook worden ingeschaald?

Inschaling in één van de niveaus van het NLQF is gebaseerd op de leeruitkomsten die op het betreffende niveau gevraagd worden. Dit moet aantoonbaar getoetst kunnen worden.

Dat betekent dat zonder aantoonbare toetsing/examinering een kwalificatie niet ingeschaald kan worden.

Wat zijn de kosten voor een validiteitsverzoek en wat zijn de kosten van een inschalingsverzoek?

De kosten voor het beoordelen van de validiteit van de aanvraag zijn onderverdeeld in drie prijscategorieën:

 • € 1.000,- exclusief BTW voor de beperkte validiteitstoets: indien in het bezit van een kwaliteitsborgingsysteem
  (NVAO accreditatie, toezicht door de Inspectie, ISO 9001; 2008, INK model,
  toezicht door Stichting Examenkamer, SNRO)
 • € 2.000,- exclusief BTW voor de NLQF-NRTO validiteitstoets indien organisatie lid is van de NRTO en het keurmerk NRTO heeft behaald.
 • € 7.500,- exclusief BTW voor de uitgebreide validiteitstoets inclusief locatiebezoek indien niet in het bezit van een dergelijk keurmerk.

De kosten voor een inschaling van een kwalificatie bedragen:

 • € 2.500,- per kwalificatie. exclusief BTW
Is korting mogelijk als de aanbieder meerdere kwalificaties tegelijkertijd indient?

Er wordt geen korting gegeven bij het aanvragen van beoordeling van enkele kwalificaties door één aanbieder. Wel wordt bij inschaling van 5 of meer kwalificaties die verwant zijn aan elkaar een offerte op maat gemaakt.

Is de WVA (Wet Afdrachtvermindering) van toepassing?

De WVA is niet van toepassing. Voor meer informatie kun je kijken naar de STAP-regeling.

  
Valideren

Hoe moet ik het validiteitsverzoek aanleveren? Kan het ook digitaal?
NCP NLQF moet de aanvraag zowel digitaal (in Word) als schriftelijk (in drievoud) ontvangen.
Wat gebeurt er als een aanbieder een negatief oordeel op een validiteitsaanvraag krijgt?
De aanvrager kan het NCP om een mondelinge toelichting vragen. Verder is het mogelijk om vervolgens in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.
Wat kan een aanbieder met een positief besluit voor de validiteitsaanvraag doen?
Een positief besluit voor de validiteitsaanvraag betekent dat de aanbieder een aanvraag voor inschaling van een kwalificatie bij het NCP NLQF mag indienen gedurende 6 jaar. De validiteitstoets heeft geen eigenstandige waarde en kan dus ook niet als zodanig worden gebruikt.

Lees meer

Kan ik een onafhankelijk bureau inhuren om de kwaliteit van de examinering te borgen?
Ja, je kunt een onafhankelijk bureau inhuren. In het schema kun je zien welke keurmerken het NCP erkend als opstap naar de validiteitstoets: https://www.nlqf.nl/inschaling/validiteitHet NCP NLQF zal toetsen hoe die onafhankelijkheid er uitziet en geborgd is, evenals de kwaliteit van de af te nemen examens.
Mag een onafhankelijke examencommissie ook uit personen uit de eigen organisatie komen?
Een onafhankelijke examencommissie kan deels bestaan uit personen uit eigen organisatie, mits de commissie voldoende onafhankelijk is door aanvulling met externe personen. In de commissie kunnen bijvoorbeeld geen mensen zitting nemen met een financiële of lijnverantwoordelijkheid.
Wat wordt bij een validiteitsverzoek getoetst?

Als aanbieder wordt u getoetst op:

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht
 • Continuïteit
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging
Word mijn organisatie ook getoetst op kwaliteit als die al geborgd is door bijvoorbeeld NVAO?
Ja. Wanneer één van de volgende extern gevalideerde kwaliteitsborgingsystemen aanwezig is, dan kun je in aanmerking komen voor de beperkte validiteitstoets:
 • Geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
 • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs;
 • ISO 9001: 2008;
 • INK model (met externe audit);
 • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer
 • SNRO
 • NRTO
 • Stichting Validering examens MBO
 • NIAZ

Deze toetsing van de validiteit bestaat uit: 

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht
 • Continuïteit
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging

Deze toetsing kost € 1.000,- exclusief btw. De NLQF-NRTO en de NLQF-NIAZ toetsing kost € 2.000,-, omdat een auditor van NCP NLQF bij de organisatie een auditbezoek aflegt om examinering extra te toetsen. Examinering is geen onderdeel van NRTO en NIAZ - keurmerk.
Als de aanvrager geen kwaliteitsborgingsystemen bezit (NVAO accreditatie, toezicht door de Inspectie, ISO 9001; 2008/2015, INK model, toezicht door Stichting Examenkamer), vindt een uitgebreide toetsing inclusief locatiebezoek door het NCP NLQF plaats. Deze kost € 7.500,- exclusief btw.

  
Inschalen

Hoe moet ik het inschalingsverzoek aanleveren? Kan het ook digitaal?

De aanvraag moet digitaal (in Word) ingediend worden via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zijn voor inschaling accreditaties nodig zoals het Crebo of het Croho?

Er is geen Crebo noch Croho-registratie nodig om een inschalingsaanvraag in te kunnen dienen. Deze kwalificaties zijn al gekoppeld aan een van de niveaus van het NLQF. Er vindt wel een beoordeling van de validiteit van uw organisatie plaats. Er zijn verschillende extern gevalideerde kwaliteitsborgingsystemen om in aanmerking te komen voor de beperkte
validiteitstoets:

 • Geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
 • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs;
 • ISO 9001: 2008;
 • INK model (met externe audit);
 • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer
 • SNRO
 • NRTO
 • Stichting Validering examens MBO
 • NIAZ

Deze toetsing kost € 1.000,- exclusief btw. Als er geen van de hierboven keurmerken aanwezig is, vindt een uitgebreide validiteitstoets inclusief locatiebezoek door het NCP NLQF plaats. Deze kost € 7.500,- exclusief btw.

Na goedkeuring van de validiteit van uw organisatie kunt u vervolgens 6 jaar lang een verzoek tot inschaling indienen.

Heeft inschaling van een kwalificatie alleen betrekking op de leerresultaten of worden er ook aanvullende (kwaliteits)eisen gesteld zoals bij erkenning of accreditaties in het formele onderwijs?

De inschaling in een niveau van het NLQF heeft betrekking op:

 • beoogde leeruitkomsten (beschreven a.d.h.v. context, kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid);
 • de omvang van de leerinspanning van minimaal 400 uur en, als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt, onderbouwing van de arbeidsmarktrelevantie;
 • de examinering.

We focussen op de output. Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan de input, bijv. het curriculum, lessen, kwaliteit docenten enz.. Voor meer informatie: zie de Handleiding aanvraagformulier inschaling.

Wat wordt bedoeld met een substantiële kwalificatie en hoe onderbouw je dit?

Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF geldt dat de kwalificatie substantieel moet zijn (dat wil zeggen dat de kwalificatie een minimale leerinspanning heeft van 400 uur) of dat de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie wordt aangetoond. Voorheen hoefde de leerinspanning niet aangegeven te worden Aantonen van arbeidsmarktrelevantie was dan de manier om aan te tonen dat de kwalificatie substantieel is. Vanaf juni 2017 is dit als volgt gewijzigd:

De leerinspanning dient altijd inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast dient de arbeidsmarktrelevantie alleen onderbouwd te worden als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt.

A. Leerinspanning 400 uur

Een leerinspanning kan bestaan uit een combinatie van verschillende leeractiviteiten, zoals contacturen, e-learning, intervisie/coaching, stage(opdrachten), leren op de werkplek, zelfstudie en overige leerinspanning.

B. Arbeidsmarktrelevantie

Een kwalificatie is arbeidsmarktrelevant als:

1. De kwalificatie duidelijk maakt op welke functies en/of beroepen de kwalificatie zich richt. De aanvrager kan dit onderbouwen door inzichtelijk te maken dat:

 • De kwalificatie de kandidaat extra kansen en mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt (bredere inzetbaarheid/grotere mobiliteit).
 • De kandidaat toegang krijgt tot de arbeidsmarkt en/of een bepaald beroep of functie.
 • Het de kandidaat interne doorstroommogelijkheden binnen een bedrijf of organisatie biedt.
 • De kandidaat voldoet aan eisen om een beroep te mogen uitoefenen (bijvoorbeeld vanuit de wet of zorgverzekeraars).

Dit blijkt o.m. uit documenten die een beeld geven van het arbeidsmarktperspectief, zoals het perspectief van afgestudeerden, openstaande vacatures en loopbaanperspectieven. En:

2. De kwalificatie wordt gedragen door het betreffende werkveld (bijvoorbeeld door de beroeps- of brancheorganisatie of een representatieve groep van bedrijven of organisaties). De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een verklaring van de branche- of beroepsorganisatie, sociale partners of representatieve groep van bedrijven of organisaties.

Hoe worden wijzigingen in de voorwaarden voor inschaling kenbaar gemaakt?

Deze worden kenbaar gemaakt via de website en nieuwsbrief.

Wat gebeurt er als een aanbieder een negatief oordeel op zijn inschalingsverzoek krijgt?

De aanvrager kan het NCP om een mondelinge toelichting vragen. Verder is het mogelijk om vervolgens in beroep te gaan bij Commissie van Beroep. De negatief beoordeelde kwalificatie wordt niet opgenomen in het register van het NCP NLQF.

Hoelang is de inschaling geldig?

Zowel de validiteit van de aanbieder als de inschaling van de kwalificatie is 6 jaar geldig. Deze termijn is gebaseerd op ervaringen in het buitenland en het gemiddelde van in Nederland vergelijkbare processen. Na 6 jaar vindt een herbeoordeling plaats. Overigens moeten wijzigingen in de organisatie en de kwalificatie tijdens deze periode altijd worden gemeld. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien.

Hoe kan het niveau voor de inschaling worden aangetoond?

De Handleiding aanvraagformulier inschaling biedt hulp in het proces van het inschalen van de verschillende descriptoren op het juiste NLQF niveau. In de aanvraag van een inschaling dient elke descriptor in termen van leeruitkomsten worden onderbouwd. Daarin moet duidelijk worden beschreven waarom er een het aangevraagde NLQF niveau wordt voldaan. Ook dient er een onderbouwing te worden gegeven waarom het niet het bovenliggende of onderliggende niveau is. Verwijzingen naar bewijsstukken waaruit dit naar voren komt, zijn verplicht bij de onderbouwing van de descriptoren.

Als een kwalificatie verandert, moeten we dan opnieuw een inschaling aanvragen?

Wijzigingen in de kwalificatie moeten altijd worden gemeld. Dus ook de samenwerking met andere bedrijven/organisaties. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien.

Wat doet het NCP NLQF als de aanvrager het NLQF niveau van een kwalificatie te laag of te hoog inschat?

Dan gaan we met elkaar in gesprek en wegen we een aantal zaken af.

  
Gereguleerd onderwijs versus NLQF

Vwo staat in het NLQF schema ingeschaald op NLQF 4 plus. Kan een mbo-kwalificatie ook een 4 plus inschaling krijgen?

Een mbo-kwalificatie kan geen inschaling op niveau 4 plus krijgen. Het niveau 4 plus is uitsluitend voor het vwo.

Mogen ook titels en graden uit de door de overheid (OCW en EZ) gereguleerde sector op diploma’s worden vermeld na inschaling (zoals bachelor en master)?

Nee. Het voeren van titels en graden kan alleen op grond van de wet- en regelgeving waarin dit is geregeld. Een inschaling in het NLQF behoort daar niet toe.

Hoe verhoudt de inschaling van non-formele kwalificaties zich tot de inschaling van de door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties?

De door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een havo-opleiding op niveau 4 is ingeschaald en een bacheloropleiding op niveau 6.
De inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties kan worden aangevraagd bij NCP NLQF

In het NLQF-schema is op niveau 5 een Associate-degree opgenomen. Wat is een Associate-degree?

Het Associate-degreeprogramma (Ad) is een 2-jarig traject in het hoger beroepsonderwijs dat de overstap van mbo’ers, werkenden en werkzoekenden, naar het hoger onderwijs makkelijker maakt. Ad-programma’s zijn ingevoerd als onderdeel van het hoger onderwijs.
Overigens geeft een inschaling in het NLQF op niveau 5 geen recht op de titel Associate-degree. Het toekennen van titels en graden blijft geregeld volgens de huidige wet- en regelgeving.

Geeft een niet door de overheid gereguleerde opleiding die ingeschaald is op NLQF4-niveau recht op toelating tot een hbo-opleiding?

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. Het is aan de hogescholen zelf om hierin een besluit te nemen. De ervaring leert dat een NLQF-inschaling wel helpt omdat het niveau van de vooropleiding dan duidelijk kan worden aangetoond. Hogescholen zijn op dit moment actief met flexibel maatwerk voor volwassen in deeltijd. Hogescholen mogen op basis van vooropleiding, werkervaring enzovoort vrijstellingen of maatwerk aanbieden. Een NLQF ingeschaald diploma kan hierbij helpen. Verder kunnen Hogescholen de 21+ toets inzetten om te bepalen of iemand toelaatbaar is.

Mag ik na een NLQF inschaling het NLQF logo met bijbehorende niveau op het diploma zetten?

Ja dat mag voor door het NCP ingeschaalde kwalificaties. Na inschaling ontvangt de aanvrager het logo met bijbehorende niveau om op het diploma te zetten.

Als je al een inschaling hebt

Wat moet ik doen als er iets verandert binnen mijn organisatie of in de samenwerking met organisaties dat van invloed is op de criteria van validiteit of inschaling?

Wijzigingen die invloed kunnen zijn op een van de criteria voor validiteit of inschaling moeten altijd gemeld worden. Het NCP bekijkt dan of er sprake is van een substantiële wijziging en wat hiervan de consequenties zijn. Melden is verplicht als een bedrijf wordt overgenomen, van een B.V. naar een VOF gaat, of als je de examinering zelf gaat verzorgen in plaats van uitbesteden.