Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen door opleiders, werkgevers, werknemers en studerenden zijn gerangschikt op onderwerp:


Staat uw vraag hier niet bij, stel gerust uw vraag aan het NCP NLQF: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
Organisatie

1. Wat is de wettelijke status van het NCP NLQF?

Het NCP NLQF heeft (op dit moment) geen zelfstandige wettelijke status. Het is vanwege zijn onafhankelijke taak ondergebracht bij de publieke programma’s van de Stichting CINOP B.V. Er is wel een wetgevingstraject in voorbereiding. Met het wetgevingstraject worden de volgende dingen geregeld: het NCP NLQF wordt een aangewezen organisatie, het begrip NLQF wordt beschermd (net als nu met Bachelor en Master het geval is) waarbij er gesanctioneerd kan worden bij misbruik en het NLQF-niveau zal vermeld gaan worden op de diploma’s van door de overheid gereguleerde kwalificaties. De uitkomsten uit de evaluatie van het functioneren van het NLQF en NCP NLQF zijn verwerkt in het wetsvoorstel, dat in 2018 naar de Raad van State wordt verstuurd.

2. Wat zijn de doelen van het NCP NLQF? Waarvoor kan het NLQF worden gebruikt?

De doelen van het NCP NLQF zijn het stimuleren van arbeids- en studentenmobiliteit in Nederland en Europa. EQF en NLQF zijn instrumenten om de duidelijkheid en vergelijkbaarheid van het onderwijs te bevorderen.

3. Houdt het NCP NLQF zich bezig met accreditatie?

Het NCP NLQF is geen accrediteringsorganisatie. Het NCP NLQF houdt zich bezig met het inschalen naar niveau van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties in een niveau van het NLQF (en EQF). Hiervoor kan een aanbieder van non-formele kwalificaties een aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het aantonen van de validiteit van de organisatie. De tweede stap is, nadat de eerste stap met positief resultaat is afgesloten, het indienen van een inschalingsverzoek voor een kwalificatie.

4. Geeft het NCP NLQF ook trainingen?

Het NCP NLQF geeft geen trainingen. Het NCP organiseert wel informatiebijeenkomsten en workshops voor aanbieders van non-formele kwalificaties, zodat zij zich kunnen oriënteren of een inschaling in het NLQF van toegevoegde waarde voor hen is.

  
Inhoud NLQF

1. Vwo staat in het NLQF schema ingeschaald op NLQF 4 plus. Kan een mbo-kwalificatie ook een 4 plus inschaling krijgen?

Een mbo-kwalificatie kan geen inschaling op niveau 4 plus krijgen. Het niveau 4 plus is uitsluitend voor het vwo.

2. Kan een MBO-kwalificatie een herzieningsverzoek indienen om een niveau 5 inschaling te krijgen?

Nee, dit is vooralsnog niet mogelijk. Het Ministerie heeft de mogelijkheid om herzieningsverzoeken in te dienen bij het NCP NLQF, in een eerder stadium stopgezet. Het ministerie acht het niet wenselijk om kwalificaties uit het mbo op andere NLQF niveaus in te schalen dan het niveau dat na de generieke inschaling is afgegeven. Voor mbo-4 betekent dat inschaling op EQF/NLQF-niveau 4. De volgende argumentatie ligt daaraan ten grondslag:

• Inhoudelijk kan het het geval zijn dat een bepaald mbo-kwalificatiedossier op een hoger niveau kan worden ingedeeld, maar dan kan ook het argument gelden dat ook andere opleidingen in alle sectoren (bijvoorbeeld de exacte vakken in het hoger onderwijs) hoger zouden kunnen worden ingeschaald.
• Een mbo-4 opleiding geeft toegang tot Associate Degree gepositioneerd op NLQF/EQF niveau 5. Een mbo 4 opleiding op hetzelfde niveau plaatsen als het Associate Degree bevordert niet de transparantie van het stelsel. Dit komt ook niet ten goede aan het doel van EQF, namelijk internationale helderheid over elkaars onderwijsstelsels.
• Na de beleidsreactie is in Nederland het vwo van het NLQF/EQF 5 naar 4+ gepositioneerd als gevolg op de vele kritiek uit Europa. Dit is een politieke beslissing geweest ten behoeve van de internationale transparantie. Mbo-4 kwalificaties op verschillende NLQF/EQF niveaus plaatsen bevordert niet de transparantie en zou naar analogie van de keuze en overwegingen voor inschaling van het vwo niet in de rede liggen.
• De beroepsvereisten voor bepaalde kwalificaties zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties (2005/EG/36), dus die zijn al internationaal vastgesteld.

3. In het NLQF-schema is op niveau 5 een Associate-degree opgenomen. Wat is een Associate-degree?

Het Associate-degreeprogramma (Ad) is een 2-jarig traject in het hoger beroepsonderwijs dat de overstap van mbo’ers, werkenden en werkzoekenden, naar het hoger onderwijs makkelijker maakt. Ad-programma’s zijn ingevoerd als onderdeel van het hoger onderwijs.
Overigens geeft een inschaling in het NLQF op niveau 5 geen recht op de titel Associate-degree. Het toekennen van titels en graden blijft geregeld volgens de huidige wet- en regelgeving.

4. Mogen ook titels en graden uit de door de overheid (OCW en EZ) gereguleerde sector op diploma’s worden vermeld na inschaling (zoals bachelor en master)?

Nee. Het voeren van titels en graden kan alleen op grond van de wet- en regelgeving waarin dit is geregeld. Een inschaling in het NLQF behoort daar niet toe.

5. Hoe verhoudt de inschaling van non-formele kwalificaties zich tot de inschaling van de door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties?

De door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een havo-opleiding op niveau 4 is ingeschaald en een bacheloropleiding op niveau 6.
De inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties kan worden aangevraagd bij NCP NLQF

6. Geeft een niet door de overheid gereguleerde opleiding die ingeschaald is op NLQF4-niveau recht op toelating tot een hbo-opleiding?

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. Het is aan de hogescholen zelf om hierin een besluit te nemen. De ervaring leert dat een NLQF-inschaling wel helpt omdat het niveau van de vooropleiding dan duidelijk kan worden aangetoond. Hogescholen zijn op dit moment actief met flexibel maatwerk voor volwassen in deeltijd. Hogescholen mogen op basis van vooropleiding, werkervaring enzovoort vrijstellingen of maatwerk aanbieden. Een NLQF ingeschaald diploma kan hierbij helpen. Verder kunnen Hogescholen de 21+ toets inzetten om te bepalen of iemand toelaatbaar is.

  
Procedures

1. Hoe moet ik het validiteitsverzoek en inschalingsverzoek aanleveren? Kan het ook digitaal?

U dient uw aanvraag zowel digitaal (in Word) als schriftelijk (in drievoud) in te dienen bij het NCP NLQF.

2. Wat gebeurt er als een aanbieder een negatief oordeel op een validiteitsaanvraag krijgt?

De aanvrager kan het NCP om een mondelinge toelichting vragen. Verder is het mogelijk om vervolgens in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.

3. Wat gebeurt er als een aanbieder een negatief oordeel op zijn inschalingsverzoek krijgt?

De aanvrager kan het NCP om een mondelinge toelichting vragen. Verder is het mogelijk om vervolgens in beroep te gaan bij Commissie van Beroep. De negatief beoordeelde kwalificatie zal niet worden opgenomen in het register van het NCP.

4. Hoelang is de inschaling geldig?

Zowel de validiteit van de aanbieder als de inschaling van de kwalificatie is 6 jaar geldig. Deze termijn is gebaseerd op ervaringen in het buitenland en het gemiddelde van in Nederland vergelijkbare processen. Na 6 jaar vindt een herbeoordeling plaats. Overigens moeten wijzigingen in de organisatie en de kwalificatie tijdens deze periode altijd worden gemeld. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien.

5. Hoe kan het niveau voor de inschaling worden aangetoond?

In de Handleiding aanvraagformulier inschaling staat beschreven op basis van welke descriptoren de aanvraag zal worden beoordeeld. In de aanvraag dient (per descriptor) in termen van leerresultaten onderbouwd te worden waarom de aanvrager van mening is dat aan het aangevraagde niveau wordt voldaan. Aanvullend dient verwezen te worden naar bewijsstukken.

6. Wat kan een aanbieder met een positief besluit voor de validiteitsaanvraag?

Een positief besluit voor de validiteitsaanvraag betekent dat de aanbieder een aanvraag voor inschaling van een kwalificatie bij het NCP NLQF mag indienen. De validiteitstoets heeft geen eigenstandige waarde en kan dus ook niet als zodanig worden gebruikt.

7. Wat moet ik doen als de samenwerking met andere bedrijven/organisaties verandert?

Wijzigingen in de organisatie en de kwalificatie moeten altijd worden gemeld. Dus ook de samenwerking met andere bedrijven/organisaties. Bij substantiële wijzigingen kan sprake zijn van een (her)beoordeling.

8. Als een kwalificatie verandert, moeten we dan opnieuw een inschaling aanvragen?

Wijzigingen in de kwalificatie moeten altijd worden gemeld. Dus ook de samenwerking met andere bedrijven/organisaties. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien.

9. Geeft een NLQF inschaling ook een diploma af?

Een inschaling in het NLQF betekent niet dat daarmee een diploma wordt afgegeven. Op het bestaande diploma/certificaat, kan na inschaling van de kwalificatie het niveau van het NLQF en daaraan gekoppeld het niveau van het EQF worden vermeld.

  
Toetsing

1. Wat wordt bij een validiteitsverzoek getoetst?

Als aanbieder wordt u getoetst op:

 • het aantonen van een rechtspersoonlijkheid(inclusief de continuïteit van de organisatie);
 • het aantonen van het eigendomsrecht van de kwalificatie;
 • onafhankelijkheid: klachten- en beroepsmogelijkheden, aansprakelijkheid en continuïteit van uw instelling;
 • hoe u de examinering heeft geregeld: onafhankelijke toetsing en borging;
 • hoe u de kwaliteitszorg heeft geregeld en hoe deze geborgd is.

Lees meer

2. Zijn voor inschaling accreditaties nodig zoals het Crebo of het Croho?

U heeft geen Crebo noch Croho-registratie nodig om een inschalingsaanvraag in te kunnen dienen. Er vindt wel een beoordeling van de validiteit van uw organisatie plaats. Er zijn verschillende extern gevalideerde kwaliteitsborgingsystemen om in aanmerking te komen voor de beperkte
validiteitstoets:

 • Geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
 • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs;
 • ISO 9001: 2008;
 • INK model (met externe audit);
 • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer
 • SNRO

Deze toetsing kost € 1.000,- exclusief btw. Als u geen van de hierboven keurmerken bezit, vindt een uitgebreide validiteitstoets inclusief locatiebezoek door het NCP NLQF plaats. Deze kost € 7.500,- exclusief btw.

Na goedkeuring van de validiteit van uw organisatie kunt u vervolgens een verzoek tot inschaling indienen. Bij het vaststellen van het NLQF heeft de minister van OCW het mogelijk gemaakt, dat ook aanbieders van niet door de overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties zich kunnen laten inschalen in het NLQF.

3. Hoe wordt een organisatie of een kwalificatie beoordeeld?

De beoordeling vindt plaats in twee stappen:

 1. U dient als organisatie een validiteitsverzoek in om in aanmerking te komen voor inschaling van uw opleidingen/kwalificaties: het gaat hier om de validiteit van de aanbieder.
 2. Na goedkeuring van de validiteit kunt u een inschalingsverzoek indienen om uw kwalificatie(s) te laten inschalen in een niveau van het NLQF / EQF.
4. Sinds kort is onze organisatie een B.V. Daarvoor was het een VOF. Is de rechtspersoonlijkheid geldig?

Ja. Het NCP NLQF zal in genoemde situatie wel extra aandacht besteden aan de borging van de continuïteit van de organisatie.

5. Kan ik als opleidingsinstituut een onafhankelijk bureau inhuren om de examinering te borgen?

Ja, U kunt een onafhankelijk bureau inhuren. Het NCP NLQF zal  toetsen hoe die onafhankelijkheid er uitziet en geborgd is, evenals de kwaliteit van de af te nemen examens.

6. Mag een onafhankelijke examencommissie ook uit de eigen organisatie komen?

Een onafhankelijke examencommissie kan uit de eigen organisatie komen, mits de scheiding tussen deze examencommissie en het opleidingsgedeelte aantoonbaar geregeld is.

7. Kunnen kwalificaties die niet geëxamineerd worden ook worden ingeschaald?

Inschaling in één van de niveaus van het NLQF is gebaseerd op de leerresultaten die op het betreffende niveau gevraagd worden. Dit moet aantoonbaar getoetst kunnen worden.

Dat betekent dat zonder aantoonbare toetsing/examinering een kwalificatie niet ingeschaald kan worden.

8. Word mijn organisatie ook getoetst op kwaliteit als die al geborgd is door bijvoorbeeld NVAO?

Ja. Wanneer één van de volgende extern gevalideerde kwaliteitsborgingsystemen aanwezig is, dan kunt u in aanmerking komen voor de beperkte validiteitstoets:

 • Geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
 • Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs;
 • ISO 9001: 2008;
 • INK model (met externe audit);
 • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer
 • SNRO

Deze toetsing van de validiteit bestaat uit: het aantonen van een rechtspersoonlijkheid (inclusief de continuïteit van de organisatie);

 • het aantonen van het eigendomsrecht van de kwalificatie;
 • onafhankelijkheid: klachten- en beroepsmogelijkheden, aansprakelijkheid en continuïteit van uw instelling;
 • hoe u de examinering heeft geregeld: onafhankelijke toetsing en borging;
 • hoe u de kwaliteitszorg heeft geregeld en hoe deze is geborgd.

Deze toetsing kost € 1.000,- exclusief btw.

Als u geen kwaliteitsborgingsystemen bezit (NVAO accreditatie, toezicht door de Inspectie, ISO 9001; 2008/2015, INK model, toezicht door Stichting Examenkamer), vindt een uitgebreide toetsing inclusief locatiebezoek door het NCP NLQF plaats. Deze kost € 7.500,- exclusief btw.

9. Wat doet het NCP NLQF als de aanvrager het NLQF niveau van een kwalificatie te laag of te hoog inschat?

In de notitie ‘Procedure in geval van specifieke situaties inschalingsaanvragen’ staat het antwoord op deze vraag. Deze notitie is als bijlage opgenomen in de Handleiding aanvraagformulier inschaling te vinden bij de downloads.

10. Wat wordt bedoeld met een substantiële kwalificatie en hoe onderbouw je dit?

Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF geldt dat de kwalificatie substantieel moet zijn (dat wil zeggen een minimale leerinspanning heeft van 400 uur) of dat de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie wordt aangetoond. Voorheen hoefde leerinspanning niet aangegeven te worden indien de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt. Aantonen van arbeidsmarktrelevantie was dan de manier om aan te tonen dat de kwalificatie substantieel is. Vanaf juni 2017  is dit als volgt gewijzigd:

De leerinspanning dient altijd inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast dient ook de arbeidsmarktrelevantie onderbouwd te worden als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt.
a. Leerinspanning 400 uur
Een leerinspanning kan bestaan uit een combinatie van verschillende leeractiviteiten, zoals contacturen, e-learning, intervisie/coaching, stage(opdrachten), leren op de werkplek, zelfstudie en overige leerinspanning. Wanneer de leerinspanning minder dan 400 uur beslaat, neemt het NCP NLQF de aanvraag alleen in behandeling als arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie aangetoond kan worden.
b. Arbeidsmarktrelevantie
Een kwalificatie is arbeidsmarktrelevant als:
1) De kwalificatie duidelijk maakt op welke functies en/of beroepen de kwalificatie zich richt.
De aanvrager kan dit onderbouwen door inzichtelijk te maken dat:
• De kwalificatie de kandidaat extra kansen en mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt (bredere inzetbaarheid/grotere mobiliteit).
• De kandidaat toegang krijgt tot de arbeidsmarkt en/of een bepaald beroep of functie.
• Het de kandidaat interne doorstroommogelijkheden binnen een bedrijf of organisatie biedt.
• De kandidaat voldoet aan eisen om een beroep te mogen uitoefenen (bijvoorbeeld vanuit de wet of zorgverzekeraars).
Dit blijkt o.m. uit documenten die een beeld geven van het arbeidsmarktperspectief, zoals het perspectief van afgestudeerden, openstaande vacatures en loopbaanperspectieven.
En:
2) De kwalificatie wordt gedragen door het betreffende werkveld (bijvoorbeeld door de beroeps- of brancheorganisatie of een representatieve groep van bedrijven of organisaties).
De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een verklaring van de branche- of beroepsorganisatie, sociale partners of representatieve groep van bedrijven of organisaties.

11. Hoe worden wijzigingen in de voorwaarden voor inschaling kenbaar gemaakt?

Deze worden kenbaar gemaakt via de website en nieuwsbrief.

12. In hoeverre kunnen kwaliteitseisen (zoals bijvoorbeeld continuïteit van de aanbieder, kwaliteit van het personeel (docenten)) onderdeel uitmaken van de inschaling van (private) opleidingen in het NLQF?

De kwaliteitseisen die worden gesteld aan de aanbieder van kwalificaties worden eerst gevalideerd. Na goedkeuring van de validiteit van de aanbieder speelt het geen rol meer bij de inschaling van kwalificaties. Daar gelden andere criteria voor.

13. Heeft inschaling van een kwalificatie alleen betrekking op de leerresultaten of worden er ook aanvullende (kwaliteits)eisen gesteld zoals bij erkenning of accreditaties in het formele onderwijs?

De inschaling in een niveau van het NLQF heeft betrekking op:
• beoogde leerresultaten (beschreven a.d.h.v. context, kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid);
• de omvang van de leerinspanning van minimaal 400 uur en, als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt,  onderbouwing van de arbeidsmarktrelevantie;
• de examinering.
Er worden geen aanvullende eisen gesteld. Voor meer informatie: zie de Handleiding aanvraagformulier inschaling te vinden bij downloads

  
Financiën

1. Is de WVA (Wet Afdrachtvermindering) van toepassing?

De WVA is niet van toepassing.

2. Wat zijn de kosten voor een validteitsverzoek en wat zijn de kosten van een inschalingsverzoek?

De kosten voor het beoordelen van de validiteit van de aanvraag zijn onderverdeeld in drie prijscategorieën:

 • €1.000,- exclusief BTW voor de beperkte validiteitstoets: indien u in het bezit bent van een kwaliteitsborgingsysteem
  (NVAO accreditatie, toezicht door de Inspectie, ISO 9001; 2008, INK model,
  toezicht door Stichting Examenkamer, SNRO)
 • €2.000,- exclusief BTW voor de NLQF-NRTO validiteitstoets indien uw organisatie lid is van de NRTO en het keurmerk NRTO heeft behaald.
 • € 7.500,- exclusief BTW voor de uitgebreide validiteitstoets inclusief locatiebezoek indien u niet in het bezit bent van een dergelijk keurmerk.

De kosten voor een inschaling van een kwalificatie bedragen:

 • € 2.500,-. exclusief BTW
3. Is korting mogelijk als de aanbieder meerdere kwalificaties tegelijkertijd indient?

Er wordt geen korting gegeven bij het aanvragen van beoordeling van meerdere kwalificaties door één aanbieder. Wel wordt bij inschaling van 5 of meer kwalificaties die verwant zijn aan elkaar een offerte op maat gemaakt.


Diplomawaardering

 Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Nee, daar is NLQF niet het geschikte instrument voor. Wel kan met NLQF het niveau van een ingeschaalde kwalificatie worden geduid.
Het NCP NLQF krijgt regelmatig vragen over het onderwerp diplomawaardering, bijvoorbeeld;
- Wat is mijn (oude) Nederlandse diploma waard?
- Wat is het diploma van mijn werknemer of van mijn toekomstige student waard?
- Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil?
Het kan verwarrend zijn om uit te zoeken bij welke organisatie je terecht kunt om het juiste antwoord te krijgen op een vraag. Een aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met diplomawaardering. Om u zo goed mogelijk op weg te helpen staan deze organisaties vermeld in het document 'Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn?'. Hierin is ook een beslisboom opgenomen om u naar de juiste organisatie te verwijzen.