Validiteit aanbieder

Op deze pagina vind je alle informatie over beoordeling van de validiteit van de eigenaar van de kwalificatie: hoe gaat het in z’n werk, wat wordt er van je verwacht en wat doet het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) voor jou? Validiteits- en inschalingverzoeken worden ingediend via het digitale portaal https://aanvragen.nlqf.nl/.

Validiteitstoets is voorwaarde voor inschalingsaanvragen

Een inschaling van een kwalificatie in het NLQF staat voor kwaliteit. Daarom bestaat de procedure voor inschaling uit twee stappen. Organisaties die een NLQF-niveau willen aanvragen voor hun kwalificaties moeten eerst een validiteitstoets doen. De onderdelen die worden beoordeeld zijn rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging. Veel organisaties hebben al een bepaald keurmerk of kwaliteitslabel. Hier houden we rekening mee in de procedure: bepaalde keurmerken en accreditaties leiden tot een beperkte validiteitstoets. 

Situatie per 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 hanteren we volgende procedures:

1. Beperkte validiteitstoets: voor organisaties die beschikken over accreditatie/keurmerk/toezicht van: Inspectie van het Onderwijs of NVAO ITK, Stichting Examenkamer, SNRO, Vembo. 
2. Beperkte validiteitstoets plus auditbezoek gericht op examinering (plusvariant): voor organisaties met een NRTO, NIAZ of ISO 9001 kwaliteitslabel.
3. Uitgebreide validiteitstoets: voor organisaties zonder een extern kwaliteitslabel zoals hierboven vermeld.

Organisaties die hun examens uitbesteden aan een partij die voldoet aan een van de door ons genoemde keurmerken onder de beperkte validiteitstoets, ook in aanmerking komen voor een beperkte validiteitstoets.

 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets bedraagt € 1.000,- exclusief BTW.
 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets plus auditbezoek gericht op examinering (plusvariant) bedraagt € 2.000,- exclusief BTW.
 • De prijs voor de uitgebreide validiteitstoets met auditbezoek gericht op rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging bedraagt € 7.500,- exclusief BTW.

Ontvankelijkheidscriteria

Het aanvraagformulier validiteit wordt door het bureau van het NCP NLQF gescreend op volledigheid en beoordeelbaarheid én een aantal ontvankelijkheidscriteria. Indien er bestuurlijk-strategische vraagstukken zijn, legt NCP NLQF dat voor aan de Programmaraad. Deze vraagstukken komen niet ter vergadering en worden per e-mail afgehandeld.

De criteria luiden als volgt:

 1. De aanvragende organisatie heeft de aanvraag validiteit aangekondigd.
 2. De aanvraag moet duidelijk en aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het NLQF en EQF: het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen en tussen lidstaten van de Europese Unie.
 3. De aanvraag moet tot doel hebben inschaling van een kwalificatie in het NLQF.
 4. Het dossier moet compleet zijn en onderbouwd met duidelijke verwijzingen naar relevante passages uit de bijlagen.
 5. Het aanvraagformulier validiteit moet zelfstandig leesbaar zijn voor de Commissie Kwaliteit.
 6. De checklist, als onderdeel van het aanvraagformulier validiteit, moet zijn ingevuld.
 7. Het aanvraagformulier moet zijn ondertekend door de aanvragende organisatie.

Procedure beperkte validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier Validiteit, via het digitale portaal https://aanvragen.nlqf.nl/ 
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 1.000,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 6. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag en het aangeleverde bewijsmateriaal een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 7. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 8. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 9. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Procedure beperkte validiteitstoets plus auditbezoek gericht op examinering (plusvariant)

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier validiteit, via het digitale portaal https://aanvragen.nlqf.nl/ 
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie kan worden verwacht. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 2.000,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is.
 6. Het NCP NLQF plant een audit van een dagdeel waar de auditor het gesprek zal voeren. De audit richt zich op de criteria examinering van het NLQF.
 7. De auditor maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar het NCP NLQF. Het verslag bevat een weergave van de bevindingen van de auditor gericht op de toetsing en verdieping van de antwoorden en onderliggende documenten zoals door de aanvrager zijn ingediend bij het NCP NLQF.
 8. Het NCP NLQF stuurt vervolgens het aanvraagformulier en het verslag van de auditor naar de Commissie Kwaliteit voor beoordeling.
 9. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag en het verslag van de auditor een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 10. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 11. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 12. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Procedure uitgebreide validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier validiteit, via het digitale portaal https://aanvragen.nlqf.nl/
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop het auditbezoek op locatie zal plaatsvinden en over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie kan worden verwacht. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 7.500,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 6. De Commissie Kwaliteit beoordeelt het dossier en formuleert welke aandachtspunten er zijn en welke vragen beantwoord dienen te worden tijdens het auditbezoek. Deze aandachtspunten en vragen worden samen met het aanvraagformulier en bijbehorend bewijsmateriaal doorgegeven aan de auditoren van het NCP NLQF.
 7. De auditoren van het NCP NLQF informeren de aanvrager over de onderwerpen die tijdens het auditbezoek zeker aan bod zullen komen.
 8. De aanvrager wordt gedurende één dagdeel tot een dag bezocht door een auditor (inhoud) en een secretaris (proces) van het NCP NLQF.
 9. De auditoren van het NCP NLQF rapporteren de bevindingen uit het auditbezoek aan de Commissie Kwaliteit.
 10. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag, het aangeleverde bewijsmateriaal en de rapportage van het auditbezoek een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 11. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 12. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 13. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Relevante documenten

Onderstaande documenten zijn te vinden bij Downloads. Zo kun je je orienteren zonder direct in te loggen op het digitale portaal  https://aanvragen.nlqf.nl/.

  • Aanvraagformulier Validiteit
  • Handleiding aanvraagformulier validiteit
  • Substantiële wijzigingen
  • Klachten en bezwaren in relatie tot examinering
  • Procedure herbeoordeling validiteit
  • Ontvankelijkheidscriteria
  • NLQF-inschaling voor bekostigde instellingen met private activiteiten
  • Handreiking toezicht en validiteit, rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging