Programmaraad

De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en bepaalt het beleid van het NCP. De leden van de Programmaraad zijn:

 

Jan van den Akker (voorzitter)

Jan van den Akker (voorzitter)

Expertise
Jan van den Akker is een curriculumexpert. Hij was algemeen directeur van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en voormalig hoogleraar curriculumontwerp en –implementatie aan de Universiteit Twente. Hij maakte ooit deel uit van de Commissie Leijnse die ten grondslag lag aan het oprichten van het NCP NLQF.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het bevorderen van transparantie van kwaliteit in het aanbod van opleidingen en het vergroten van mobiliteit op de arbeidsmarkt.“
Dorris Meesters

Dorris Meesters

Expertise
Dorris Meesters is werkzaam geweest bij een onderwijskundig adviesbureau en als Hoofd Opleidingen en Human Resource Development Manager in het bedrijfsleven. Daar heeft zij zich hard gemaakt voor onder meer ontwikkeling in alle leeftijdsfasen en de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven. Momenteel zet zij zich als zelfstandige in op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid. Zij begeleidt organisaties en hun 45+ers om mobiliteit en continuïteit in het werk mogelijk te maken. “Werken vanuit passie en blijvend productief zijn gaan hand in hand!"
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“De arbeidsmarkt is de komende decennia sterk in beweging. Er is sprake van een andere vraag, andere functies, andere competenties. Ook landsgrenzen staan letterlijk steeds meer open. Deze flexibilisering vraagt, meer dan voorheen, nadrukkelijk om een leven lang leren. Transparantie van de niveaus in alle opleidingen maakt vergelijking van opleidingen, regulier, niet-regulier, nationaal en internationaal mogelijk. Dit zal keuzes voor werkgevers en werknemers voor (vervolg)opleidingen en bijvoorbeeld werving & selectie vereenvoudigen. Bij een flink aantal inschalingen zal ook de gewenste mobiliteit en inzetbaarheid op termijn zeker toenemen.“
Martin Mulder

Martin Mulder

Expertise
Martin Mulder was tot 1 januari 2017 professor en hoofd van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies bij Wageningen University. Deze leerstoelgroep verzorgt wetenschappelijk onderwijs over en verricht wetenschappelijk onderzoek naar de identificatie van de competenties die nodig zijn in het agro-food complex en de maatschappelijke context daarvan. Ook het ontwerp van competentiegerichte leerarrangementen en de analyse van de effecten daarvan zijn onderwerp van studie.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het is me duidelijk dat de NLQF geen erkenningsinstituut is, maar dat opleidingen worden ingeschaald op kwalificatieniveaus. Maar het is bijzonder belangrijk dat kwalificatieniveaus worden toegekend. Zowel voor werkgevers als werkenden. Het inschalen van opleidingen in de NLQF geeft namelijk meer transparantie en daardoor een duidelijk beeld van de waarde van een opleiding voor de BV Nederland. Bovendien voegt de niveau-aanduiding waarde toe aan het gevoel van de deelnemer van waar hij of zij mee bezig is.”

Read more