Perspectief EQF/NLQF

De Europese kwalificatiekaders worden steeds meer gebruikt: na een periode van ontwikkeling en formele goedkeuring zijn ze nu in steeds meer landen operationeel. Ook in Nederland dus met het NLQF. In Nederland wordt het EQF/NLQF-niveau bijvoorbeeld op kwalificatiedossiers vermeld en in personeelsadvertenties en op cv's. 

In het algemeen bevorderen kwalificatiekaders de oriëntatie op leeruitkomsten. Door het omschrijven van opleidingen in termen van leeruitkomsten kan het onderwijs beter aan bij wat werkenden al hebben geleerd. Het biedt ook meer ruimte voor differentiatie en individuele flexibiliteit. 

Stand van zaken internationaal

Europese landen maken vaart met het ontwikkelen en implementeren van hun nationale kwalificatiekaders (NQF) in de onderwijssectoren.  In totaal hebben 39 Europese landen een nationaal kwalificatiekader opgesteld, voor zowel het beroepsonderwijs, hoger onderwijs, algemeen onderwijs en volwassenonderwijs. Naarmate de implementatie vordert, worden ook de voordelen van de kwalificatiekaders steeds duidelijker. De NQF’s zorgen voor meer transparantie, waardoor het makkelijker wordt om de kwalificaties van verschillende landen te vergelijken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kwalificaties die buiten het onderwijs zijn gehaald ook te erkennen. Van de 39 landen zijn er 17 nog in de beginfase: zij zijn onlangs gestart met de ontwikkeling van een NQF. 21 landen zijn in een vergevorderd stadium van implementatie waarbij de NQF’s al deel uitmaken van hun nationale onderwijssystemen.

 Toekomst

Voor de toekomst is het uiteraard van belang dat de nationale raamwerken zich op een duurzame manier ontwikkelen, maar niet minder belangrijk is de zichtbaarheid. Voor alle landen, dus ook voor Nederland gelden daarbij de volgende aandachtspunten:

  • De zichtbaarheid van NQF’s voor het algemene publiek en de betrokkenheid van belanghebbenden vergroten, zowel binnen onderwijs/opleiding als op de arbeidsmarkt.
  • Betere integratie van NQF’s in het reguliere beleid voor onderwijs, opleiding en werkgelegenheid om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die zij bieden.

Daarbij komen opleidingen die gekoppeld zijn aan het NLQF steeds vaker in aanmerking voor financiële regelingen zoals STAP, NL leert door en branchegerelateerde regelingen!

Tot slot: de Nederlandse overheid is voornemens het NLQF als nationaal instrument voor de niveauaanduiding van kwalificaties wettelijk te verankeren. Als de Tweede Kamer instemt met de wet komt er vanaf begin 2023 een niveauaanduiding op alle door de overheid gereguleerde diploma’s en mag de overheid oneigenlijk gebruik van het NLQF sanctioneren. Een hele nieuwe generatie studenten zal opgroeien met een NLQF-niveauaanduiding op het diploma. Dat zal een enorme boost zijn voor de naamsbekendheid en gebruik van het NLQF!