NLQF-experts

Inschalingsaanvragen worden beoordeeld door een team van twee onafhankelijke experts. Dit team onderbouwt in een rapport of de kwalificatie aan het aangevraagde niveau voldoet. Het rapport wordt door de Commissie Inschaling gebruikt om tot een advies over het aangevraagde inschalingsniveau van de kwalificatie te komen aan de Programmaraad. De Programmaraad neemt hier tenslotte een besluit over.

Wij stellen onze experts graag aan u voor:

Jesseka Batteau

Jesseka Batteau

Expertise
Jesseka Batteau is sinds 2011 werkzaam als adviseur voor kwaliteitsevaluaties in het hoger onderwijs. Zij heeft in de afgelopen jaren als secretaris en technisch voorzitter vele visitatiepanels begeleid bij de beoordeling van Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masterprogramma’s en Asscoiate degrees, zowel bekostigd als privaat. Daarnaast ondersteunt zij opleidingen bij accreditaties en het aanvragen van macrodoelmatigheidstoetsen. Jesseka is in de Literatuurwetenschap gepromoveerd en als docent en onderzoeker werkzaam geweest bij de Universiteit Utrecht, waar zij nu als affiliated researcher aan is verbonden. Haar expertise en interesse ligt bij het hoger onderwijs en zij kan zich in korte tijd nieuwe domeinen en disciplines eigen maken.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
Ik zie de meerwaarde van de inschaling binnen het raamwerk van het NLQF in het feit dat er op een objectieve manier inzichtelijk wordt gemaakt welk niveau opleidingen hebben en hoe de kwalificaties zich tot elkaar verhouden. Daarmee neemt de waarde van een kwalificatie toe binnen de arbeidsmarkt en kunnen potentiele deelnemers een geïnformeerde keuze maken voor een opleiding passend bij hun werk- en denkniveau. Voor instellingen kan de ervaring die zij opdoen met het inschalen van het niveau van hun opleidingen bijdragen aan de nadere explicitering van hun beoogde doelstellingen en de versterking van hun toetsing.
NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Atie Beverdam

Atie Beverdam

Expertisegebieden
Atie Beverdam is werkzaam geweest in het vmbo en mbo, als docent Engels en als projectleider onderwijsvernieuwing. Vervolgens is zij als onderwijskundige aan de slag gegaan. Zij heeft ruime ervaring met projectmanagement en het ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen voor het MBO. Daarnaast heeft zij diverse beroepscompetentieprofielen ontwikkelt voor zowel de creatieve industrie als voor de sector Zorg en Welzijn.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk om diploma’s en branche erkende certificaten in nationale en Europese context qua niveau met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen beginnende en ervaren werknemers aantonen op welk niveau zij functioneren. Inschaling in het NLQF vergroot de kansen en mogelijkheden van werkgevers en werknemers op nationaal en internationaal niveau."
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Jeanette van der Bijl

Jeanette van der Bijl

Expertisegebieden
Jeannette van der Bijl is werkzaam in het gebied van kwaliteitsborging in onderwijs en examinering: audits, advies en begeleiding, monitoring & evaluatie, assessements van subsidietrajecten en project- en procesmanagement. In het verleden was zij werkzaam als inspecteur Bve-veld bij de inspectie van het onderwijs en als manager examinering bij een KBB. Sinds 2011 werkt zij als onafhankelijk expert zowel in nationale als internationale contexten.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF werkt aan de inschaling van non-formele kwalificaties. Door de gedegen screening van deze kwalificaties en duidelijkheid over het niveau, worden de kwalificaties met hun inhoud en waarde transparanter in de markt. De organisaties die kiezen voor inschaling kiezen daarmee ook voor transparantie. Daarom een compliment voor die organisaties die deze stap in de beginfase van het NLQF al hebben willen nemen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Mariet Claessens

Mariet Claessens

Expertisegebieden
Mariet Claessens heeft praktijkkennis van het voortgezet onderwijs (avo en vmbo) en mbo (met name bbl). Daarnaast beschikt zij over praktijkkennis van het po, vso, hbo en universiteit. Zij is expert wat betreft de kwalificatiestructuur mbo (inclusief ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis) en inhoudelijk goed thuis in de zorg en techniek.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Voor transparantie van het niveau van kwalificaties via particuliere opleidingen is NLQF onmisbaar. Door inschaling in een NLQF niveau is vergelijking mogelijk met kwalificaties via door de overheid gereguleerde kwalificaties en met het niveau van kwalificaties in andere landen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Ruud Duvekot

Ruud Duvekot

Expertisegebieden
Ruud Duvekot is sinds 1993 betrokken bij de beleidsvorming en –uitvoering rond levenlang leren-strategieën in het algemeen en de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) in het bijzonder. Hij werkte onder meer bij de Universiteit Utrecht en het ministerie van Economische Zaken voordat hij in 2001 het Kenniscentrum EVC oprichtte. Van 2006-2014 werkte hij in het HBO als onderzoeker en projectleider. Momenteel werkt hij als onderzoeker/trainer bij het Centre for Lifelong Learning Services (www.cl3s.com). Hij is tevens voorzitter van het Europees Centrum ‘Waarderen van Leren’ (www.ec-vpl.eu) en van de Stichting ‘Competentiemanagement CH-Q’ (www.ch-q.nl).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is buitengewoon waardevol als het gaat om het ‘verbinden’ van persoonlijke leerervaringen met maatschappelijke kansen in onze samenleving. De functie van levenlang leren wordt in deze verbinding versterkt doordat het NLQF niet alleen de leerervaringen van mensen - die ze formeel, informeel of non-formeel hebben opgedaan – zichtbaar maakt, maar ook doordat het NLQF die ervaringen een waarde geeft. Met die waarde krijgen mensen meer grip op hun ontwikkelkansen."
NLQF-niveaus: 4 t/m 8

Read more

Minie Eising

Minie Eising

Expertisegebieden
Minie Eising is inmiddels meer dan 25 jaar actief als onderwijskundige, trainer en coach op het vlak van het opleiden en ontwikkelen van mensen. Ze heeft ervaring in verschillende branches zoals zorg en welzijn, horeca en toerisme, agrarische sector, automotive, bouw etc. Zij heeft projecten geleid voor O&O fondsen en kenniscentra rondom duurzame inzetbaarheid. Sinds 2017 werkt Minie deels als zelfstandige en deels als onderwijskundige bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. Haar focus ligt op het vakbekwaam worden en blijven van mensen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het mooie van het NLQF vind ik dat het het leren zichtbaar maakt en waarde geeft. Steeds meer mensen volgen naast hun werk een opleiding. Om zich verder te ontwikkelen, hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en/of goed inzetbaar te blijven. Door het waarderen van deze kwalificaties maken we voor hen maar ook hun werkgevers inzichtelijk wat de waarde is van wat ze geleerd hebben."
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Nicole Fanchamps

Expertisegebieden
Nicole Fanchamps heeft sinds 2007 haar eigen onderwijsadviesbureau. Als psycholoog is zij vanuit haar deskundigheid op competenties en testen doorgegroeid naar examenontwikkeling. In eerste instantie voornamelijk bij de kenniscentra met behulp van inhoudelijke deskundigen binnen het mbo. Tegenwoordig zorgt ze ook bij roc's met verschillende onderwijsteams voor passende onderwijsprogramma's. Branches waarvoor zij tot op heden werkzaam is geweest: metaal/elektro-/installatietechniek, autotechniek, logistiek, detailhandel, secretarieel, maritiem, uiterlijke verzorging, entree, uniformberoepen, zorg.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"De meerwaarde van NLQF zie ik vooral in het standaardiseren van opleidingen, zodat je naast de vergelijking met buitenlandse opleidingen, ook binnen Nederland weet wat bijvoorbeeld een private opleiding waard is. We verhogen op die manier de kwaliteit van opleidingen. En dat komt alleen maar ten goede van de toekomstige student."
Niveau 1 t/m 5
Linda van der Grijspaarde

Linda van der Grijspaarde

Expertisegebieden
Linda van der Grijspaarde werkt als onderwijsadviseur in uiteenlopende projecten in het hbo en het wo. Zij treedt daarnaast regelmatig op als secretaris en panellid in visitatiepanels voor de accreditatie van Nederlands- en Engelstalige Associate degrees, bachelors en masters. Ook is zij secretaris voor instellingstoetsen. Linda is gespecialiseerd in het hoger onderwijs en door eerdere werkzaamheden overziet zij ook het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kan zich snel inwerken in alle inhoudelijke disciplines.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Een inschaling in het raamwerk van het NLQF geeft inzicht in hoe kwalificaties zich tot elkaar verhouden. De waarde van kwalificaties voor de arbeidsmarkt neemt hierdoor toe. Bovendien helpt het potentiële deelnemers om een opleiding te kiezen die past bij hun werk- en denkniveau. Een bijkomend voordeel is de ervaring die instellingen opdoen met het inzichtelijk maken van het niveau van het onderwijs dat zij aanbieden. Deze ervaring vertaalt zich meestal in transparante doelen en bijpassende toetsing.”
NLQF-niveaus: 5 t/m 8
Tanja Komen

Tanja Komen

Expertisegebieden
Tanja Komen heeft ruime ervaring in het hbo; zowel bij onderwijsontwikkeling als onderwijsmanagement van associate degree, bachelor en masteropleidingen. Op dit moment begeleidt zij hoger onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van onderwijs en kwaliteitszorg. Inhoudelijk is ze recentelijk betrokken geweest bij onderwijsontwikkeling (NLQF 5) in diverse vakgebieden; Bouw, Business, Communicatie, Engineering, Health & Social Work, HRM, ICT en Logistiek. Ze heeft managementervaring m.b.t bachelor- en masteropleidingen in de gezondheids-, bouw- en sportsector. Tanja is van origine bewegingswetenschapper (VU, Amsterdam).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
Het inschalen van cursussen in NLQF-niveau heeft voor mij als meerwaarde dat de cursist enerzijds beter weet waar hij aan begint; hij heeft meer informatie over de moeilijkheidsgraad van de cursus. Anderzijds zorgt het voor een betere uitwisseling van opleidingsgegevens nationaal en internationaal. Hierdoor kunnen werkgevers de meerwaarde van cursussen op het cv van hun werknemer beter inschatten.
NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Barbara Roemers

Barbara Roemers

Expertisegebieden
Barbara Roemers is sinds 2003 werkzaam in het hoger onderwijs. Ze heeft meerdere hbo-opleidingen opgezet in samenwerking met beroepenveldcommissies en ze heeft auteursteams aangestuurd bij de ontwikkeling van leerstof en examens. Ook heeft ze ruime ervaring opgedaan met accreditatietrajecten en visitaties in het hbo en het wo, zowel bij bekostigde als bij particuliere onderwijsinstellingen. Haar rol varieerde daarbij van projectleider en programmamanager tot procescoördinator en adviseur. Tegenwoordig treedt ze regelmatig op in de rol van secretaris bij visitaties voor NVAO-accreditaties. Door de vele visitaties die ze in wisselende rollen heeft bijgewoond, is ze all-round inzetbaar.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
Vroeger beklaagde een klasgenoot zich wel eens over zijn cijfer voor een proefwerk als hij heel hard geblokt had en geen voldoende had gekregen. Mijn vader (leraar wiskunde) zei dan steevast: “Niet de inspanning maar het resultaat wordt beloond.” En dat is in feite de filosofie van het NLQF: studieduur, studiebelastende uren, EC’s etc. zijn niet relevant. Wat telt is wat iemand kan, wat iemand weet en op welk niveau iemand functioneert. En zo kijken ook moderne werkgevers naar sollicitanten. Met NLQF-inschalingen van behaalde kwalificaties kan een sollicitant zich beter en transparanter profileren en kan er sneller een match tot stand komen tussen werkgever en werknemer. Het NLQF speelt daarmee een belangrijke verbindende rol tussen vraag en aanbod in de markt. Een rol die steeds belangrijker wordt in een maatschappij waarin steeds meer mensen wérkelijk een leven lang leren. Oftewel: een individuele leerweg gaat hand in hand met het NLQF.
NLQF-niveaus: 6 t/m 7
Tineke Sessink

Tineke Sessink

Expertisegebieden
Tineke Sessink werkt als zelfstandig adviseur binnen en buiten het onderwijs. Zij heeft als docent en adviseur veel ervaring opgedaan in het hbo. Zij heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van beroepsprofielen en/of accreditaties/ tno’s (Toetsen Nieuwe Opleidingen) begeleid voor o.a. Archeologie, Toegepaste Psychologie, Ondernemerschap, Vastgoedmanagement, Interior design & styling, Hotelschool, Toerisme, Verpleegkunde, Bank- en Verzekeren en Farmaceutisch Consulent. Het betrof vaak opleidingen voor volwassenen in het kader van Leven Lang Leren. Een ander aandachtsgebied is onderwijs en educatie op instroomniveau en niveau 1.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"De ontwikkelingen van het NLQF vind ik van waarde omdat het volwassenen erkenning geeft voor hun niveau ook al hebben ze de stap naar het mbo of hbo nog niet kunnen zetten. Bovendien kan het de toegang tot mbo of hbo verkleinen doordat het inzicht in het niveau het zelfvertrouwen kan vergroten. Tevens kan het examencommissies een handreiking bieden bij het erkennen van elders gevolgde cursussen."
NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Ton Vis

Ton Vis

Expertisegebieden
Ton Vis is als zelfstandig adviseur werkzaam op het snijvlak van onderwijs en samenleving. Ook in de verschillende beleids- en managementfuncties in het rond het onderwijs ( docent, bedrijfsleven en Onderwijsraad) waren zijn werkzaamheden daar op gericht. Op dit snijvlak bevinden zich ook de inschalingswerkzaamheden van het NLQF. Als gecertificeerd NVAO-auditor is hij goed thuis in het hoger onderwijs. Hij heeft audits uitgevoerd in uiteenlopende onderwijssectoren.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“NLQF versterkt het civiel effect van kwalificaties en draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie van en daardoor aan de vergelijkbaarheid van de niveaus van kwalificaties binnen het Nederlandse onderwijslandschap. Niet alleen voor onderwijsvragers en –aanbieders, maar vooral ook voor de spelers op de arbeidsmarkt.”
NLQF-niveaus: 3 t/m 7

Read more

Elise Weber

Elise Weber

Expertisegebieden
Elise Weber heeft als onderwijskundige adviseur, projectleider en manager gewerkt bij verschillende kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Zij is verantwoordelijk geweest voor onderwijskundige projecten zoals de ontwikkeling van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor de sectoren Handel en Mode-, Interieur-, Textiel- en Tapijtbranche en het ontwikkelen van functie-/beroepsprofielen voor brancheorganisaties en bedrijfsleven.
 Tegenwoordig is zij zelfstandig onderwijskundige / projectleider. Zaken waarin zij zich gespecialiseerd heeft liggen op het vlak van mbo, onderwijsvernieuwing, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en bedrijfsopleidingen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is voor mij een waardevol raamwerk omdat ik gezien heb dat het in de praktijk werkt. Ik heb bij een bedrijf gewerkt waar een aantal mensen overbodig werden. Zij kregen de gelegenheid om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt door een opleiding te volgen. Het inschalen van opleidingen door particuliere opleiders heeft hen geholpen om de juiste opleiding te kiezen die aansloot bij hun werk- en denkniveau. Een voordeel van een ‘ingeschaalde NLQF opleiding’ is dat de persoon weet wat hij het aan het eind van opleiding kan en weet. En de (toekomstige) werkgever weet wat hij kan verwachten van zijn (toekomstige) werknemer.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Marianne van der Weiden

Marianne van der Weiden

Expertisegebieden
Marianne van der Weiden is als gecertificeerd auditor voor de NVAO, QANU en NQA goed thuis in het hoger onderwijs, zowel bij bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Door deelname aan audits in het mbo en door haar werkervaring bij de MBO Raad overziet zij ook het mbo. Haar studieachtergrond ligt in de sociale wetenschappen en letteren, maar zij is betrokken geweest bij audits in vrijwel alle sectoren (techniek, economie, gezondheidszorg), zodat zij zich thuisvoelt bij alle typen opleidingen en zich daar ook snel in kan inwerken.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Door het NLQF is het mogelijk het onderwijs- en opleidingengebouw compleet te maken, zodat voor werknemers en werkgevers inzichtelijk is hoe een kwalificatie zich verhoudt tot andere. Mensen die op die manier de waarde van hun kwalificatie kunnen bewijzen, zullen daardoor hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.”
NLQF-niveaus: 6 t/m 8

Read more