Commissie Inschaling

De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft hierover een advies aan de Programmaraad. De leden van de Commissie Inschaling zijn:

Hanneke Ackermann

Hanneke Ackermann

Expertise
Hanneke Ackermann heeft veel ervaring met onderwijs, onderwijsvernieuwing en de aansluiting bedrijfsleven-arbeidsmarkt. Haar specialiteit is de kwalificatiestructuur in het MBO. Zij werkte o.a. als manager van het Coördinatiepunt kwalificaties MBO en manager kwalificatiestructuur bij Kenteq (kenniscentrum voor technisch vakmanschap). Zij is nu directeur in het MBO (ID College, domein Economie).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF draagt bij aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit, zowel nationaal als internationaal. Bedrijven kunnen veel transparanter zien welk niveau de (Europese) werknemer heeft. Het is een van de (Europese) instrumenten die ervoor kan zorgen dat de lands- en systeemgrenzen doorbroken worden en echt en objectief gekeken kan worden naar wat een werknemer aan toegevoegde waarde biedt op de nationale en Europese arbeidsmarkt.”
Marjolein Kieft

Marjolein Kieft

Expertise
Marjolijn Kieft studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en na functies bij de CITOgroep en Teelen Kennismanagement werkt zij momenteel bij de Staf van de Politieacademie als beleidsadviseur. Zij is betrokken bij diverse onderwijskundige vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op de verantwoording die de Politieacademie aflegt aan de minister van Justitie en Veiligheid over de kwalificaties voor politiemedewerkers. Hierbij worden alle stakeholders nauw betrokken en heeft de Politieonderwijsraad een adviserende rol.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
Het NLQF is een instrument dat werknemers kansen geeft om hun opleidingsniveau objectief aan te tonen en dat werkgevers en opleidingsinstituten de kans biedt om hun kwalificaties te laten inschalen. Dit bevordert arbeidsmobiliteit en maakt het gesprek met instellingen binnen het bekostigd onderwijs over samenwerking of instroom van studenten eenvoudiger. Ik zie de toegevoegde waarde voor grote organisaties zoals de politie en de mogelijkheden die het NLQF binnen Nederland en ook internationaal biedt.
Karina Visscher

Karina Visscher

Expertise
Karina Visscher heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zij is vanaf 1999 verbonden aan het hoger onderwijs. Zij heeft als businessunitmanager/portefeuillehouder hoger onderwijs bij een particuliere onderwijsinstelling voor distance learning gewerkt. In 2009 heeft zij samen met Arjette van Noort “Visscher & Van Noort Educational Services” opgericht, een adviesbureau dat zich richt op het adviseren van het management van (onderwijs)instellingen, in het bijzonder op het terrein van kwaliteitszorg en belangenbehartiging, en projectmatige en strategische ondersteuning biedt. Karina zit daarnaast regelmatig visitatiepanels voor in het kader van accreditaties in het hoger onderwijs. Ook biedt zij beleidsmatige/bestuurlijke ondersteuning aan diverse commissies, raden van toezicht en besturen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is het instrument dat werkgevers en werknemers zicht geeft op het niveau van vooral het non-formele onderwijs zowel nationaal als op Europees niveau. Daarmee kunnen werkgevers en werknemers de waarde inschatten van non-formele diploma´s daar waar dit voorheen nauwelijks mogelijk was.”