Commissie Inschaling

De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft hierover een advies aan de Programmaraad. De leden van de Commissie Inschaling zijn:

Hanneke Ackermann

Hanneke Ackermann

Expertise
Hanneke Ackermann heeft veel ervaring met onderwijs, onderwijsvernieuwing en de aansluiting bedrijfsleven-arbeidsmarkt. Haar specialiteit is de kwalificatiestructuur in het MBO. Zij werkte o.a. als manager van het Coördinatiepunt kwalificaties MBO en manager kwalificatiestructuur bij Kenteq (kenniscentrum voor technisch vakmanschap). Zij is nu directeur in het MBO (ID College, domein Economie).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF draagt bij aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit, zowel nationaal als internationaal. Bedrijven kunnen veel transparanter zien welk niveau de (Europese) werknemer heeft. Het is een van de (Europese) instrumenten die ervoor kan zorgen dat de lands- en systeemgrenzen doorbroken worden en echt en objectief gekeken kan worden naar wat een werknemer aan toegevoegde waarde biedt op de nationale en Europese arbeidsmarkt.”
Hélène van Oostrom

Hélène van Oostrom

Expertise
Hélène van Oostrom is ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Gestart als beroepskeuze-adviseur, is zij zich gaandeweg meer beleidsmatig gaan bezighouden met het (voorbereidend) beroepsonderwijs in nationaal en internationaal perspectief en de aansluiting tussen het vmbo en het mbo. Daarbinnen is zij een aantal jaren betrokken geweest bij de internationale vergelijking van kwalificaties in de sector economie. Op dit moment werkt zij als senior beleidsadviseur bij de VO-raad, de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs in Nederland, en heeft thema’s als onderwijskwaliteit en (voorbereidend) beroepsonderwijs in haar portefeuille.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het onderlinge vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels is - binnen en buiten Europa - van oudsher niet groot. ‘Garantie tot de grens’, is lang het credo geweest. Het was volstrekt onduidelijk wat je diploma in het buitenland waard was. Daarbij worden niet de overeenkomsten maar juist de verschillen benadrukt. Ik denk dat het EQF/NLQF bijdraagt aan het vergroten van het vertrouwen in elkaars onderwijssystemen, door inzichtelijk te maken hoe de niveaus van de kwalificaties - publiek en privaat - zich tot elkaar verhouden. In combinatie met initiatieven als EVC en Europass doen we daarmee meer recht aan wat mensen al hun huis hebben en vergroten we de mobiliteit op de nationale en internationale arbeidsmarkt.”
Karina Visscher

Karina Visscher

Expertise
Karina Visscher heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zij is vanaf 1999 verbonden aan het hoger onderwijs. Zij heeft als businessunitmanager/portefeuillehouder hoger onderwijs bij een particuliere onderwijsinstelling voor distance learning gewerkt. In 2009 heeft zij samen met Arjette van Noort “Visscher & Van Noort Educational Services” opgericht, een adviesbureau dat zich richt op het adviseren van het management van (onderwijs)instellingen, in het bijzonder op het terrein van kwaliteitszorg en belangenbehartiging, en projectmatige en strategische ondersteuning biedt. Karina zit daarnaast regelmatig visitatiepanels voor in het kader van accreditaties in het hoger onderwijs. Ook biedt zij beleidsmatige/bestuurlijke ondersteuning aan diverse commissies, raden van toezicht en besturen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is het instrument dat werkgevers en werknemers zicht geeft op het niveau van vooral het non-formele onderwijs zowel nationaal als op Europees niveau. Daarmee kunnen werkgevers en werknemers de waarde inschatten van non-formele diploma´s daar waar dit voorheen nauwelijks mogelijk was.”