NIAZ-accreditatie toegevoegd aan keurmerken validiteit NLQF

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst alle soorten zorginstellingen in het Nederlands taalgebied hierop. Het NIAZ-keurmerk is bedoeld om zorginstellingen te toetsen op kwaliteit en veiligheid. Aanleiding om het NIAZ-keurmerk voor te leggen aan NCP NLQF was de NLQF-aanvraag van een zorginstelling. Instellingen met een NIAZ-keurmerk komen nu in aanmerking voor een aangepaste NLQF-validiteitstoets.

De Dag van Werken en Leren (DDWL)

Op vrijdag 25 oktober 2019 is de Dag van Werken en Leren. Deze dag is een initiatief van het Tilburg University Impact Programma en Tilbrug University Porfessional Learning. In samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant en Omroep Brabant. Een dag gericht op het onder de aandacht brengen van een Leven Lang Ontwikkelen met verschillende presentaties en workshops, die allemaal gericht zijn op het thema: 'Deel, ontdek en werk aan jouw toekomst'. De dag vindt plaats in de indrukwekkende ruimte in de Tilburgse Spoorzone: de Locomotiefhal en duurt van 09.30 tot 19.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.ddwl.nl.

Veel bedrijven vinden objectieve niveau-aanduiding steeds belangrijker

NIDAP voert jaarlijks onderzoek uit naar de onderwijsbehoefte van werkende professionals, vanuit het oog van de werkgever. Deze longitudinale studie heeft als doel om de (veranderende) manieren waarop er wordt geleerd binnen organisaties te volgen. Voor CINOP zijn in 2014 en 2018 ook vragen over NLQF aan de respondenten gesteld. Het aandeel bedrijven en instellingen dat bekend is met NLQF en EQF is sterk toegenomen sinds 2014. Het valt op dat de bekendheid bij grotere bedrijven en instellingen sterker is. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen is van mening dat meer voorlichting over het NLQF en EQF gewenst is.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

NLQF geeft duidelijkheid over het niveau van opleidingen

Gertrud van Erp is secretaris bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze werkgeversorganisaties spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Gertrud van Erp heeft de portefeuille onderwijs en bedrijfsleven en houdt zich o.a. bezig met het thema een leven lang ontwikkelen. Hoe ziet zij het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF?

Leerrechten voor elke burger

Een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek toont aan dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont. Het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid; de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen. Daarbij geeft zo’n systeem werken en werkzoekenden meer regie over hun eigen loopbaan. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van MBO Raad, MKB-Nederland, NRTO en VNO-NCW.

Update NLQF-vergelijkingsrapport goed ontvangen in Brussel

Het NCP NLQF presenteerde op 11 juni jl. in Brussel een update van het vergelijkingsrapport NLQF. Nederland presenteerde bij de start van het NLQF in 2012 het oorspronkelijke vergelijkingsrapport. Hierin staat beschreven hoe het NLQF zich verhoudt tot het European Qualifications Framework. De update van het vergelijkingsrapport gaat in op veranderingen die sinds 2012 hebben plaatsgevonden.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 19 september 2019

Op donderdag 19 september 2019 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, contractonderwijs mbo en hbo, branches, sectoren, werkgevers, enzovoort). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Opleiden van laagopgeleiden: oog voor de doelgroep

Hoe kunnen laagopgeleiden worden bereikt én gemotiveerd voor leven lang ontwikkelen? Daarover brainstormden het NCP NLQF, de SER en de UNESCO leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel op 6 juni jl.

Contractonderwijs mbo en hbo geïnteresseerd in NLQF

Heel wat mbo- en hbo-instellingen waren aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 6 juni jl. Het NCP NLQF vertelde over de procedure die organisaties doorlopen om een NLQF-niveau toegekend te krijgen. Er was tijdens de bijeenkomst veel aandacht voor wat het belang van het NLQF kan zijn voor verschillende organisaties. Marieke Gervers - practor creatief vakmanschap bij het ROC van Amsterdam - gaf in een presentatie aan hoe het NLQF helpt om leer- en denkontwikkelingen van vakmensen aantoonbaar te maken.

Share This