Effectief en efficiënt opleiden

In het artikel Effectief en efficiënt opleiden - in het blad OC Rendement 6/7/2015 - wordt beschreven hoe met de drie valideringsinstrument - ECVET, EVC en NLQF - maatwerkmogelijkheden worden gerealiseerd voor werkenden.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Door die ontwikkelingen verliezen kennis en vaardigheden steeds sneller hun houdbaarheid. ECVET is een systeem in ontwikkeling dat kan bijdragen aan maatwerk bij het opleiden van volwassenen zodat zij inzetbaar blijven. ECVET staat voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. Het systeem is gebaseerd op het principe dat een kwalificatie is op te delen in certificeerbare eenheden. Zo kunnen opleidingen voor werknemers flexibeler worden ingericht. Momenteel lopen er meerder ECVET pilots. Met behulp van EVC kunnen de competenties die men al beheerst worden gevalideerd. De leereenheden zijn vervolgens weer gebaseerd op de beschrijving van leerresultaten van het NLQF.

Bemoedigende ontwikkelingen, maar nog hobbels te nemen

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) maakt in haar laatste Briefing Note van juli 2015 gewag van bemoedigende vorderingen op het gebied van volwasseneneducatie. Zij plaatst hier echter ook kanttekeningen bij. Er zijn nog hobbels te nemen. Flexibiliteit en toegankelijkheid laten nog te wensen over.

Aftrap eerste Kenniskring NCP NLQF

Kennis uitwisselen met betrokkenen bij het NLQF

Organisaties die al één of meerdere kwalificaties hebben laten inschalen in het NLQF of de validiteitstoets hebben afgerond, wisselden ervaringen uit tijdens de eerste bijeenkomst van de Kenniskring op 18 juni jl. Wat kunnen we van elkaar leren? Op welke manier kunnen we het NLQF samen verder op de kaart zetten als verbinder en vertalen naar werkgevers, opleidingsinstellingen en exameninstellingen. Op welke manier kunnen we de vraag naar het NLQF verder stimuleren?

Het NCP NLQF gaat twee keer per jaar een Kenniskring organiseren.

Invloed van NLQF op employability

Bas Alderlieste onderzocht voor zijn master 'Onderwijskundig Ontwerp en Advies' voor de opleiding Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht welke rol kwalificaties uit het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) spelen binnen interne en externe employability. Een werknemers employability is een indicator voor verschillende carrière-aspecten. Het verhogen van employability door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding kan een werknemers carrière positief beïnvloeden.

Even voorstellen: NLQF-expert Kitty Keep

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor! Dit keer valt de eer te beurt aan Kitty Keep. Zij is betrokken geweest bij verschillende dossiers en benut hierin haar ervaring met het schrijven van kwalificatiedossiers en het vermogen om verbindingen te leggen en overzicht te houden. 

Kwalificatie Hotel Service Management ingeschaald

De kwalificatie Hotel Service Mangement (HSM) van het HORECA College EUROPROF is ingeschaald op niveau 5 van het NLQF. Europrof (Europese Professionele Opleidingen) is een vakopleiding voor beroepen in de horeca en hospitality. HSM kent drie specialisaties, die van Restaurantservice Manager, Pastry & Culinary Arts Manager en Hotelservice Manager.

Leren in de toekomst

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) is een Verkenning leren in de toekomst gestart. Met deze verkenning wil de SER een bijdrage leveren aan het debat over veranderingen op de arbeidsmarkt onder invloed van onder meer technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het leren in verschillende levensfasen.

Hiertoe vonden drie bijeenkomsten plaats:

Op 19 februari 2015  ging het over Skills van de toekomst (zie verslag).

Op 30 maart 2015 was het thema  Een leven lang leren (naar verslag).

Op 12 mei 2015 stond Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal (naar verslag).

Definitieve verslag oktober 2015 vindt u hier.

Even voorstellen: NLQF-expert Jacqueline de Schutter

Jacqueline de Schutter werkt al lange tijd als consultant in het mbo-veld. Ze heeft ervaring met zowel de inhoudelijke als de beleids- en managementkant in functies als adviseur, projectleider en interimmanager. En ze is goed thuis in de kwalificatiestructuur. Ze werkte bijvoorbeeld mee aan de experimentclusters van het projectmanagement MBO 2010 en schreef adviezen over de kwalificatiestructuur in opdracht van MBO 15 en de MBO Raad. Recent leidde zij een landelijk project op het gebied van examinering in het mbo. Ook voert ze audits uit in het mbo naar onderwijs en examinering.

Even voorstellen: NLQF-expert Rob van Mechelen

Naast zijn werk als NLQF-expert verricht Rob van Mechelen diverse werkzaamheden voor een branche- en een sportorganisatie en voor Defensie. Een grotere mate van transparantie, zowel nationaal als internationaal, is een belangrijke meerwaarde van het NLQF, vindt hij. Het inschalen van specifieke kwalificaties maakt zichtbaar hoe deze zich verhouden tot andere kwalificaties en dat is waardevol, bijvoorbeeld bij de bemiddeling van werk naar werk.

Even voorstellen: NLQF-expert Mariet Claessens

Een bijdrage leveren aan iets waar anderen wat aan hebben, een project met een maatschappelijk belang, vindt Mariet Claessens altijd een belangrijk aspect van haar werk.

Share This