Kwalificatie dialyseverpleegkundige ingeschaald

De kwalificatie Dialyseverpleegkundige van Stichting College Zorg Opleidingen (CZO) is ingeschaald op niveau 6 van het NLQF, gelijk aan niveau 6 van het EQF. Eerder werd de kwalificatie operatie-assistent ingeschaald op niveau 6. CZO is voortgekomen uit het inservice onderwijs in de zorgsector en ziet toe op de kwaliteit van ruim 25 opleidingen. 

Arbeidsmarktrelevantie nu ook een criterium

Naast 400 uur leerinspanning nu ook arbeidsmarktrelevantie criterium voor aantonen substantiële kwalificatie

Vanaf nu is het mogelijk om een inschaling in het NLQF en het daaraan gekoppelde EQF aan te vragen voor kwalificaties die een leerinspanning hebben van minder dan 400 uur. Het ministerie van OCW is akkoord gegaan om ook arbeidsmarktrelevantie als criterium te gebruiken. Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF blijft gelden dat het om een substantiële kwalificatie moet gaan. Voorheen konden aanvragers dit enkel aantonen aan de hand van de 400 uur leerinspanningseis, maar vanaf heden hebben aanvragers de mogelijkheid om dit ook op een andere manier aan te tonen, namelijk via de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie.

Even voorstellen: NLQF-expert Jeannette van der Bijl

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor! Dit keer valt de eer te beurt aan Jeannette van der Bijl. Met een hart voor kwaliteitszorg vervult zij met veel plezier haar rol als expert voor het NLQF vanuit het binnen- en buitenland.

De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel NLQF

De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven en de niveaus van de kwalificaties in het vo, mbo en ho op de diploma's en diplomasupplementen te vermelden. In de nieuwsbrief van de MBO Raad meldt de Raad dat het 'voor de (inter)nationale positie van de Nederlandse mbo-student het vermelden van een NLQF/EQF-niveau op het diploma van groot belang is. Het zorgt ervoor dat de waarde van het mbo-diploma zowel nationaal als internationaal herkenbaar en onderling vergelijkbaar is met andere landen en andere kwalificaties'.

Wettelijke basis voor NLQF

NLQF krijgt een een wettelijke basis. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven, als ook om de niveaus op de diploma's en diplomasupplementen te vermelden van de kwalificaties in het vo, mbo en ho. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbeveling van april 2008 van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European Qualifications Framework for Life Long Learning.

Klik hier om Wetsvoorstel NLQF overheid te lezen en ees hie bericht Wettelijke basis voor NLQF

Workshops Leeruitkomsten hoger onderwijs

Nederland staat voor een grote uitdaging om flexibel hoger onderwijs voor volwassenen beter mogelijk te maken. Om deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij wat werkenden al hebben geleerd en meer ruimte te bieden voor differentiatie en individuele flexibiliteit, is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten. Op 25 september en 9 oktober zijn er workshops hierover voor het hoger onderwijs.

Effectief en efficiënt opleiden

In het artikel Effectief en efficiënt opleiden - in het blad OC Rendement 6/7/2015 - wordt beschreven hoe met de drie valideringsinstrument - ECVET, EVC en NLQF - maatwerkmogelijkheden worden gerealiseerd voor werkenden.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Door die ontwikkelingen verliezen kennis en vaardigheden steeds sneller hun houdbaarheid. ECVET is een systeem in ontwikkeling dat kan bijdragen aan maatwerk bij het opleiden van volwassenen zodat zij inzetbaar blijven. ECVET staat voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. Het systeem is gebaseerd op het principe dat een kwalificatie is op te delen in certificeerbare eenheden. Zo kunnen opleidingen voor werknemers flexibeler worden ingericht. Momenteel lopen er meerder ECVET pilots. Met behulp van EVC kunnen de competenties die men al beheerst worden gevalideerd. De leereenheden zijn vervolgens weer gebaseerd op de beschrijving van leerresultaten van het NLQF.

Bemoedigende ontwikkelingen, maar nog hobbels te nemen

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) maakt in haar laatste Briefing Note van juli 2015 gewag van bemoedigende vorderingen op het gebied van volwasseneneducatie. Zij plaatst hier echter ook kanttekeningen bij. Er zijn nog hobbels te nemen. Flexibiliteit en toegankelijkheid laten nog te wensen over.

Aftrap eerste Kenniskring NCP NLQF

Kennis uitwisselen met betrokkenen bij het NLQF

Organisaties die al één of meerdere kwalificaties hebben laten inschalen in het NLQF of de validiteitstoets hebben afgerond, wisselden ervaringen uit tijdens de eerste bijeenkomst van de Kenniskring op 18 juni jl. Wat kunnen we van elkaar leren? Op welke manier kunnen we het NLQF samen verder op de kaart zetten als verbinder en vertalen naar werkgevers, opleidingsinstellingen en exameninstellingen. Op welke manier kunnen we de vraag naar het NLQF verder stimuleren?

Het NCP NLQF gaat twee keer per jaar een Kenniskring organiseren.

Invloed van NLQF op employability

Bas Alderlieste onderzocht voor zijn master 'Onderwijskundig Ontwerp en Advies' voor de opleiding Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht welke rol kwalificaties uit het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) spelen binnen interne en externe employability. Een werknemers employability is een indicator voor verschillende carrière-aspecten. Het verhogen van employability door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding kan een werknemers carrière positief beïnvloeden.

Share This