Aftrap eerste Kenniskring NCP NLQF

Kennis uitwisselen met betrokkenen bij het NLQF

Organisaties die al één of meerdere kwalificaties hebben laten inschalen in het NLQF of de validiteitstoets hebben afgerond, wisselden ervaringen uit tijdens de eerste bijeenkomst van de Kenniskring op 18 juni jl. Wat kunnen we van elkaar leren? Op welke manier kunnen we het NLQF samen verder op de kaart zetten als verbinder en vertalen naar werkgevers, opleidingsinstellingen en exameninstellingen. Op welke manier kunnen we de vraag naar het NLQF verder stimuleren?

Het NCP NLQF gaat twee keer per jaar een Kenniskring organiseren.

Delen van ervaringen

Welke communicatie-activiteiten zijn uitgevoerd door de diverse organisaties? 

 • KMAR: artikel in vakblad, informele uitwisseling met andere krijgsmachtonderdelen
 • CZO: presentaties, workshops op de OK dagen, blogs, columns in met name vakbladen. Bij presentaties wordt door werkgevers de vrees voor hogere salariseisen ingebracht.
 • Europrof: presentaties, open dagen, overleg met decanen, Erasmus+ projecten waarin Europrof betrokken is.
 • SN: wordt op dit moment overlegd met marketeers; op welke wijze kan het NLQF het beste geplugd worden? NLQF wordt gekoppeld aan grensoverschrijdend leren en informeel leren. Aandachtspunt is het register van het NCP NLQF: is nu nog niet uitnodigend genoeg (te divers, nog te weinig aansprekend). Tip: kijk hoe het register aansprekender kan worden gemaakt, evt. koppeling met door de overheid gereguleerde kwalificaties. Aandacht voor Chinese markt
 • WTA: bij de communicatie wordt de gedragscode van de NRTO gehanteerd. Het NLQF en de niveau-aanduiding wordt gecommuniceerd via open dagen, website, diplomasupplement. Denk goed na hoe en wat je communiceert!
 • HKI: communicatie via de gebruikelijke kanalen en de branche. Tip: betrek meer branches bij de communicatie over het NLQF. NLQF is nog relatief onbekend.

Wat is de meerwaarde van het NLQF die intern wordt ervaren?

 • KMAR: intern worden de kwaliteitscriteria strikt toegepast, met name ten aanzien van scheiding onderwijs en examinering.
 • WTA: kwaliteitsborging. Minder discussie met docenten over scheiding onderwijs en examinering. Lopende processen en procedures zijn goed in kaart gebracht.
 • SN: kwaliteitsbewaking en scheiding onderwijs en examinering. Samenhang EVC-NLQF-ECVET.
 • HKI: kwaliteitsslag ten aanzien van examinering en verantwoordelijkheden ten aanzien van examinering.
 • EHCB: alle werkprocessen ten aan zien van examinering goed tegen het licht gehouden.

Wat is de meerwaarde van het NLQF die extern wordt ervaren 

 • KMAR: aansluiting, communicatie met ROC's gaat makkelijker door de ingeschaalde kwalificatie.
 • WTA: meer studenten (Belgische), onderscheidend vermogen naar concurrenten toe.
 • CZO: er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om met het CZO diploma toegelaten te kunnen worden tot een universiteit (jurisprudentie afdwingen).
 • HKI: onderscheidend vermogen t.a.v. concurrenten, waardering/erkenning van het diploma in het buitenland (Frankrijk).
 • SN: goed als je je extern met een keurmerk kunt profileren. Tip: kijk of je van de validiteitstoekenning van het NLQF een kwaliteitskeurmerk kunt maken.
 • EHCB: effect naar de aanleverende opleiders toe, deze hechten waarde aan de erkenning. Met het diploma van EHCB krijgen studenten toegang tot het toelatingsexamen van 3 Hogescholen (afspraken gemaakt). Studenten zien de meerwaarde van het NLQF nog niet. Hier ligt een taak voor het NCP, EHCB en de opleiders.
 • LSBL: door het NLQF zijn de niveaus van diploma's onderling beter vergelijkbaar (met name op de lagere niveaus).

Reactie op het onderzoek van ProfitWise

 • Werkgevers inderdaad betrekken. Niet alleen op het niveau van VNO-NCW. Maar focus op grote werkgevers of werkgevers die iets met elkaar hebben (effect van "follow the leader") en branches (gerelateerd aan de ingeschaalde kwalificaties).
 • Blijf werken aan het lean en mean communiceren van het NLQF (begrijpelijke taal).
 • Niveaugerichte voorlichting.
 • Betrek het NCP NLQF bij voorlichtingsbijeenkomsten of gesprekken.
 • Geef tips door aan het NCP NLQF over interessante ontwikkelingen of potentiële gesprekspartners.
 • Geef voorlichting aan de ministeries van EZ en SZW over het NLQF.
 • NCP NLQF: formuleer een duidelijke ambitie en lange termijn visie.
 • Vorm partnerships met aanwezige organisaties naar voorbeeld van NIBE-SVV. NIBE- SVV kan de validiteit voor meerdere banken gaan regelen.
 • Probeer in het register ook de gereguleerde kwalificaties zichtbaar te maken.

De PowerPointPresentatie vindt u hier.

 

 

Share This