Notitie over communicatie van EQF Advisory Group

In de EQF Advisory Group is een notitie besproken om te komen tot een communicatiestrategie EQF/NQF. De EQF Advisory Group wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners.

Vanuit de laatste EQF-aanbeveling is afgesproken om tot de ontwikkeling van een communicatiestrategie te komen over het EQF en de nationale kwalificatieraamwerken. Het doel is:

  • Verbeteren van de communicatie over EQF en de NQF's waaronder het NLQF
  • Toegevoegde waarde voor de verschillende doelgroepen duidelijker laten zien
  • Zorgen voor een eenduidig begrip over EQF en de NQF's, de niveaus enz.
  • Duidelijk maken wat NLQF wel en niet is.

Vooral de doelgroepenbenadering zal veel aandacht krijgen in de communicatiestrategie. Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker (lerende of werknemer) verhoogt het EQF/NLQF de inzetbaarheid en het vergemakkelijkt het de arbeidsmobiliteit, een leven lang leren en grensoverschrijdend leren. Door kwalificaties begrijpelijker en leesbaarder te maken, kunnen werkgevers nieuwe talentenpools op nationaal en Europees niveau aanboren, de ontwikkeling van het menselijk potentieel makkelijker ondersteunen en het leren van hun werknemers bevorderen. Het Europees kwalificatiekader kan onderwijs- en opleidingsverstrekkers helpen bij het verlenen van gedeeltelijke vrijstellingen aan studenten met een bewijs van vooropleiding. Door betere vergelijkbaarheid van kwalificaties kunnen opleiders zich beter profileren en meer studenten trekken. EQF/NLQF kan beleidsmakers helpen bij het opvangen van tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden en kan de validatie van niet-formeel leren vergemakkelijken.

Op dit moment doet Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) onderzoek naar de communicatie in de verschillende lidstaten. De resultaten ervan worden in februari 2019 aan de EQF Advisory Group voorgelegd.

Er komt een PLA (Peer Learning Activity) over communicatie in Hongarije (over databases) en Nederland (over het verder promoten van EQF/NQF's en het creeren van bewustzijn). Ook komt er een projectgroep gericht op communicatie. Nederland zal zich hiervoor opgeven.

EQF Advisory Group Note on communication december 2018 (PDF)Share This