Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken

Voor Nederland en Europa is een leven lang ontwikkelen een speerpunt. Met de toenemende globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan werkenden worden gesteld. Leren vormt een antwoord hierop. In Nederland nemen jaarlijks ruim 1,7 miljoen volwassenen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar deel aan scholing. In deze thema-analyse wordt vanuit verschillende belangrijke bronnen de stand van zaken rondom het leven lang leren in Nederland getoond.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben de teams Onderwijs en Arbeid, Dynamiek en Mobiliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over leven lang leren. Het betreft een actualisatie van en een uitbreiding op een eerder (september 2015) door het CBS uitgevoerde thema-analyse over dit onderwerp. Op basis van de cijfers in deze tabellen heeft OCW een thema-analyse samengesteld.

Hoe scoort Nederland?
Internationaal scoort Nederland qua deelname aan scholing ruim bovengemiddeld, maar qua aantal uren instructie per jaar scoort Nederland onder het EU-gemiddelde. Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen, en hoog- en laagopgeleiden. Opleidingen worden vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen en/of voor betere carrièrevooruitzichten.

Wie bekostigd een leven lang leren?
Onder leven lang leren (LLL) vallen alle opleidingen en cursussen die volwassenen (25 tot 65 jaar) volgen of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Het overgrote deel van het leven lang leren wordt niet bekostigd door de overheid (85% in 2016). Het overige deel (15%) wordt wel bekostigd door de overheid.

Naar de thema-analyse

 

Share This