Even voorstellen: NLQF-expert Jacqueline de Schutter

Jacqueline de Schutter werkt al lange tijd als consultant in het mbo-veld. Ze heeft ervaring met zowel de inhoudelijke als de beleids- en managementkant in functies als adviseur, projectleider en interimmanager. En ze is goed thuis in de kwalificatiestructuur. Ze werkte bijvoorbeeld mee aan de experimentclusters van het projectmanagement MBO 2010 en schreef adviezen over de kwalificatiestructuur in opdracht van MBO 15 en de MBO Raad. Recent leidde zij een landelijk project op het gebied van examinering in het mbo. Ook voert ze audits uit in het mbo naar onderwijs en examinering.

 

Jacqueline

Wat vindt u de grootste kracht van het NLQF?
“De grootste meerwaarde van het NLQF vind ik het feit dat ook bij private opleiders op onafhankelijke wijze het niveau van kwalificaties kan worden bepaald. Door het NLQF is de inschaling van het niveau transparant en herkenbaar.”

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?
“Elke expert in het NCP NLQF heeft zijn of haar eigen achtergrond en expertise. Door steeds in wisselende samenstelling aan een dossier te werken, kun je een gedegen en zuivere analyse maken. In het werkproces groeien we steeds meer naar elkaar toe. In het begin moest alles rondom aanvraagprocedures, formats, formulieren etc. nog op de rit gezet worden. Nu na een aantal kwalificaties ingeschaald te hebben ervaar ik dat het proces steeds sneller en beter verloopt. De rollen en taken zijn helder en procedures zijn nu bekend.”
Als expert viel het haar ook op dat indieners van inschalingsverzoeken bij de start van het NCP NLQF in 2012 moeite hadden met het beschrijven van leerresultaten. In de aanvraagformulieren ontbraken voorbeelden, de onderbouwing was vaak matig. De experts moesten dan zelf op zoek gaan naar deze voorbeelden of onderbouwingen en deze opvragen bij de indiener om op die manier toch zuiver te kunnen analyseren. “Ook als expert moet je je steeds realiseren dat het gaat om de output - de leerresultaten - en niet om de opleiding zelf. Het is een kwestie van ervaring opdoen om dit steeds meer te beseffen en ernaar te handelen. Inmiddels is er zowel aan de kant van de indieners als aan de kant van de experts meer expertise opgebouwd. Het NCP NLQF geeft nu bijvoorbeeld workshops over het indienen van aanvragen en het thema is meer bekend geraakt waardoor indieners beter weten wat er van hen verwacht wordt bij de aanvraag. Een heel mooi voorbeeld van een goed onderbouwde aanvraag was die voor de kwalificatie international flight attendant niveau 4. Dit was een heel helder en goed onderbouwd dossier dat als good practice kan dienen.
Voor kleine organisaties blijkt het indienen van een aanvraag wel lastig; het kost veel tijd en is erg intensief. Organisaties moeten het dus niet lichtvaardig opvatten. Inschaling levert echter wel een echte meerwaarde op die het aanvragen de moeite waard maakt.”

Kennismaking met nieuwe werelden
Het leuke aan het werken als expert voor het NCP NLQF vindt Jacqueline dat je heel diep in bepaalde kwalificaties moet duiken om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Achter iedere aanvraag zit een hele beroepswereld waarvan je het bestaan soms niet eens kende. Het werk als expert geeft een inkijkje in de kwalificatie en het beroep. “Zo wist ik tot het inschalingsverzoek bijvoorbeeld niet dat er een opleiding was voor stressmanagement!”

Trots
In korte tijd is er veel bereikt binnen het NCP NLQF, vindt Jacqueline. “Er is een goede procedure ontwikkeld met voldoende onderlinge afstemming. De juiste formulieren zijn gemaakt en worden ingezet. Er wordt scherp gekeken naar de leerresultaten om tot een transparante en zuivere beoordeling te komen. Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen.”

Share This