NLQF voor arbeidsmarktgerichte scholing voor lager opgeleiden. Interview met Maurice de Greef, UNESCO leerstoelhouder volwasseneneducatie

In Nederland zijn bijna 2,5 miljoen mensen laaggeletterd schrijft Maurice de Greef in een advies aan de Nederlandse overheid. Teveel mensen verlaten voortijdig het onderwijs en missen de vaardigheid om te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een van de aanbevelingen die door De Greef wordt gedaan is het zorgen voor een makkelijk toegankelijk aanbod. Onze vraag aan De Greef is in hoeverre hij denkt dat het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de participatie van laagopgeleiden aan LLO en aan de gewenste infrastuctuur die onze kennissamenleving nodig heeft.

Welke zaken worden op een diploma vermeld?

Wat er op het diploma moet staan, is voor onder andere het voortgezet onderwijs en mbo officieel voorgeschreven in de regeling modellen diploma’s via DUO. Het NCP NLQF krijgt regelmatig de vraag of er ook voor non-formele diploma’s richtlijnen of verplichtingen bestaan. Dat is niet het geval. In de notitie Welke zaken  worden op een diploma vemeld?  geeft het NCP NLQF enkele richtlijnen die in onze ogen van belang zijn om op NLQF-ingeschaalde diploma’s te vermelden. Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel en gebaseerd op de regeling modellen diploma’s die er bestaan en de wettelijke richtlijnen. De notitie is opgenomen in de Toolbox  voor opleiders met ingeschaalde kwalificaties.

STAP-regeling en EDU-DEX: actie-informatie voor opleiders

Vanaf maart 2022 kunnen individuele Nederlanders een STAP-subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus, training of opleiding. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan. Zij die bij EDU-DEX zijn aangesloten èn  kunnen vanaf 1 juli hun gegevens met een minimale inspanning doorzetten naar het STAP-register. Rechtstreekse invoer bij DUO is nog niet mogelijk op dit moment. 

Webinar 4 november 2021: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

In een live webinar op donderdag 4 november 2021 (10.00 – 12.00 uur) gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. We richten ons tijdens dit webinar vooral op de contractpoten van hogescholen en roc's. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs. Zodat zowel werknemers als werkgevers weten waar een diploma of certificaat voor staat.

Modulair opleiden in de bouw met NLQF-ingeschaalde kwalificaties

Afgelopen april namen de eerste drie deelnemers hun deelvakbekwaamheidsbewijs in ontvangst voor het succesvol afronden van hun leerloopbaanpad in de bouw. Twee van hen volgden het leerloopbaanpad Timmeren Ruwbouw, de derde het leerloopbaanpad Basis Metselwerk. In mei kregen nog eens vier deelnemers hun deelvakbekwaamheidsbewijs. Deze zeven deelnemers volgden NLQF-ingeschaalde modulaire leerroutes die het mogelijk maken om versneld én duurzaam opgeleid te worden. Sandra ter Maat - bestuurder bij FNV sector Bouwen en Wonen - vertelt over de modulaire aanpak en waarom er gekozen is voor NLQF.

Wetsvoorstel NLQF voor advies naar Raad van State

Op 25 juni 2021 heeft de Ministerraad besloten het ‘Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatiekader voor een leven lang leren’ – kortweg het wetsvoorstel NLQF – voor advies aan de Raad van State te sturen. Daarmee is een mijlpaal bereikt in dit al lang lopende wetstraject. Na advisering door de Raad van State moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Connie Bastiaanssen neemt afscheid van de NLQF-commissie Kwaliteit: “Onderwijs moet goed zijn en blijven voldoen aan fundamentele criteria"

Connie Bastiaanssen neemt afscheid van de commissie Kwaliteit. Deze commissie beoordeelt de validiteitstoets van organisaties die een NLQF-niveau willen koppelen aan een kwalificatie. Haar zittingstermijn loopt af. Wat is haar het meeste bijgebleven?

Online werksessie leeruitkomsten formuleren

Op 16 september 2021 (10.00 tot 12.00 uur) biedt het Nationaal coördinatie punt NLQF een werksessie leeruitkomsten formuleren aan. Tijdens deze werksessie wordt interactief besproken wat leeruitkomsten zijn, waarom werken met leeruitkomsten zoveel voordelen heeft en wordt er geoefend met het formuleren. Na de werksessie heb je de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met het formuleren van leeruitkomsten. Toch nog even oefenen en feedback krijgen? Dit kan door de ‘huiswerk opdracht’ die wordt aangeboden via een online omgeving na de werksessie.

Civiele (h)erkenning bij Nederlandse Defensie Academie

Voor de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is NLQF een middel voor civiele (h)erkenning en om het niveau van haar opleidingen duidelijk te maken. Daarnaast bevordert NLQF de kwaliteit van de opleidingen, versterkt het de positie van de NLDA in het hoger-onderwijsdomein, bevordert het de arbeidsmobiliteit van officieren en sluit het aan bij goed werkgeverschap, een belangrijk onderwerp binnen het personeelsbeleid.

NLQF zorgt voor onafhankelijke status

Sinds kort heeft de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) acht inschalingen in het NLQF. Vier op NLQF niveau 4 en vier op NLQF niveau 6. Harry Molkenboer, een master toetsdeskundige, verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), vertelde tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst over de ervaringen met de validiteitstoets en inschaling. Hij noemt onder andere dat NLQF leidt tot civiel effect. 

Share This