Skip to main content

FAQ

De veelgestelde vragen door opleiders, werkgevers, werknemers en studerenden zijn gerangschikt op onderwerp:

Staat je vraag er hier niet bij? Neem contact op met ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over NCP NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF heeft (op dit moment) geen zelfstandige wettelijke status. Er is wel een wetgevingstraject in voorbereiding. Met het wetgevingstraject worden de volgende zaken geregeld: het NCP NLQF wordt een aangewezen organisatie, het begrip NLQF wordt beschermd (net als nu met Bachelor en Master het geval is) waarbij er gesanctioneerd kan worden bij misbruik en het NLQF-niveau zal vermeld gaan worden op de diploma’s van door de overheid gereguleerde kwalificaties.

Wat zijn de doelen van het NCP NLQF? Waarvoor kan het NLQF worden gebruikt?

De doelen van het NCP NLQF zijn het stimuleren van arbeids- en studentenmobiliteit in Nederland en Europa. EQF en NLQF zijn instrumenten om de duidelijkheid en vergelijkbaarheid van het niveau van diploma’s te bevorderen. Zie ook Daarom NLQF.

Houdt het NCP NLQF zich bezig met accreditatie?

Het NCP NLQF is geen accrediteringsorganisatie. Het NCP NLQF houdt zich bezig met het inschalen naar niveau van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties in een niveau van het NLQF (en EQF). Hiervoor kan een aanbieder van non-formele kwalificaties een aanvraag indienen.

Geeft het NCP NLQF ook trainingen?

Het NCP NLQF organiseert informatiebijeenkomsten en workshops voor aanbieders van non-formele kwalificaties, zodat zij zich kunnen oriënteren of een inschaling in het NLQF van toegevoegde waarde voor hen is. Ook organiseert het NCP NLQF werksessies over het formuleren van leeruitkomsten om organisaties die willen beginnen met een inschalingsaanvraag of bezig zijn met een inschaling op weg te helpen.

Oriënteren op NLQF

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Nee, daar is NLQF niet het geschikte instrument voor. Wel kan met NLQF het niveau van een ingeschaalde kwalificatie worden geduid. Het NCP NLQF krijgt regelmatig vragen over het onderwerp diplomawaardering, bijvoorbeeld:

 • Wat is mijn (oude) Nederlandse diploma waard?
 • Wat is het diploma van mijn werknemer of van mijn toekomstige student waard?
 • Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil?

Het kan verwarrend zijn om uit te zoeken bij welke organisatie je terecht kunt om het juiste antwoord te krijgen op een vraag. Een aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met diplomawaardering. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen staan deze organisaties vermeld in het document 'Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn?'. Hierin is ook een beslisboom opgenomen om je naar de juiste organisatie te verwijzen.

Hoe wordt een organisatie of een kwalificatie beoordeeld?

De beoordeling vindt plaats in twee stappen:

Je dient als organisatie een validiteitsverzoek in om in aanmerking te komen voor inschaling van jouw opleidingen/kwalificaties: het gaat hier om de validiteit van de aanbieder.

Na goedkeuring van de validiteit kun je een inschalingsverzoek indienen om de kwalificatie(s) te laten inschalen in een niveau van het NLQF/EQF. Zie ook procedure NLQF.

Kunnen kwalificaties die niet geëxamineerd worden ook worden ingeschaald?

Inschaling in één van de niveaus van het NLQF is gebaseerd op de leeruitkomsten die op het betreffende niveau gevraagd worden. Dit moet aantoonbaar getoetst kunnen worden. Dat betekent dat zonder aantoonbare toetsing/examinering een kwalificatie niet ingeschaald kan worden.

Wat zijn de kosten voor validiteits- en inschalingsverzoeken?

De kosten voor het beoordelen van de validiteit van de aanvraag zijn afhankelijk van bestaande kwaliteitslabels waarover organisaties beschikken:

 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets bedraagt € 1.000,- exclusief BTW. voor organisaties die beschikken over accreditatie/keurmerk/toezicht van: Inspectie van het Onderwijs of NVAO ITK, Stichting Examenkamer, VEMBO, SNRO.
 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets plus auditbezoek gericht op examinering (plusvariant) bedraagt € 2.000,- exclusief BTW. voor organisaties met een NRTO-, Qualicor Europe (voorheen NIAZ)-, CPION- of ISO 9001-kwaliteitslabel.
 • De prijs voor de uitgebreide validiteitstoets met auditbezoek gericht op rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging bedraagt € 7.500,- exclusief BTW. Voor organisaties zonder een extern kwaliteitslabel zoals hierboven vermeld.

Organisaties die hun examens uitbesteden aan een partij die voldoet aan een van de door ons genoemde keurmerken onder de beperkte validiteitstoets, komen ook in aanmerking voor een beperkte validiteitstoets.

Indien je over een kwaliteitslabel beschikt dat hierboven niet is genoemd kun je contact opnemen met het NCP NLQF om te overleggen of dit label wellicht ook kan leiden tot een meer beperkte validiteitstoets.

Meer informatie over de voorwaarden bij de validiteitstoets.

De kosten voor een inschaling van een kwalificatie bedragen:

€ 2.500,- per kwalificatie (exclusief BTW).

Meer informatie over de voorwaarden bij inschaling.

De werkzaamheden van NCP NLQF worden betaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een klein stukje door de Europese commissie. De kosten die je als organisatie betaalt voor de validiteits- en inschalingsverzoeken zijn voor de vergoedingen voor de experts en professionals in de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling . Zij doen het inhoudelijke werk en zijn onafhankelijk.

Hoe lang zijn de validiteit en inschaling geldig?

Na zes jaar vindt herbeoordeling plaats. De herbeoordeling bestaat uit een evaluatie en reflectie op de kwaliteitsborging en examinering van de afgelopen zes jaar. De kosten voor herbeoordeling zijn € 1.000,-.

Een organisatie met een niet-operationele kwalificatie waarvan de validiteit door de Commissie Kwaliteit en de Programmaraad wordt goedgekeurd, dient via een zelfevaluatie na twee jaar aan te tonen of de voorgenomen werkwijze en beoogde kwaliteitscyclus in de praktijk werkend is. Het NCP NLQF beoordeelt of het aangeleverde voldoende informatie verschaft om de validiteit van twee naar zes jaar te verlenen. Aan deze zelfevaluatie zijn geen kosten verbonden.

Kijk voor meer informatie onder 'Aanvraag indienen'.

Is korting mogelijk als de aanbieder meerdere kwalificaties tegelijkertijd indient?

Staffelkorting kan als er meerdere kwalificaties tegelijkertijd worden ingediend. Voorwaarde is een sterke overlap qua inhoud en examinering; de aanvrager moet dit inzichtelijk maken. Dit scheelt de experts tijd en dan kan het NCP NLQF een aanbod op maat doen.

Is de WVA (Wet Afdrachtvermindering) van toepassing?

De WVA is niet van toepassing. Het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Het moment van afschaffing van de scholingsaftrek is gekoppeld aan de invoering van het STAP-budget. Voor informatie: https://nlqf.nl/stap-regeling

Is er een koppeling tussen NLQF en de SLIM-subsidie van sociale zaken?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt sinds 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor meer informatie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim. Het opzetten van o.a. bedrijfsopleidingen, al dan niet gekoppeld aan het NLQF, valt onder deze regeling.

Valideren

Hoe moet ik het validiteitsverzoek aanleveren? 

Via de digitale aanvraagomgeving van het NCP NLQF kun je een aanvraag indienen. Zie ook https://nlqf.nl/aanvraag-indienen.

Wat wordt bij een validiteitsverzoek getoetst?

Als aanbieder wordt u getoetst op:

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht
 • Continuïteit
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging

Meer informatie over de validiteitstoetsen.

Wat kan een aanbieder met een positief besluit voor de validiteitsaanvraag doen?

Een positief besluit voor de validiteitsaanvraag betekent dat de aanbieder een aanvraag voor inschaling van een kwalificatie bij het NCP NLQF mag indienen gedurende zes jaar. De validiteitstoets heeft geen eigenstandige waarde en kan dus ook niet als zodanig worden gebruikt.

Kan ik een onafhankelijk bureau inhuren om de kwaliteit van de examinering te borgen?

Ja, je kunt een onafhankelijk bureau inhuren. In het schema kun je zien welke keurmerken het NCP erkend als opstap naar de validiteitstoets: https://nlqf.nl/validiteit. Het NCP NLQF zal toetsen hoe die onafhankelijkheid er uitziet en geborgd is, evenals de kwaliteit van de af te nemen examens.

Mag een onafhankelijke examencommissie ook uit personen uit de eigen organisatie bestaan?

Een onafhankelijke examencommissie kan deels bestaan uit personen uit eigen organisatie, mits de commissie voldoende onafhankelijk is door aanvulling met externe personen. In de commissie kunnen bijvoorbeeld geen mensen zitting nemen met een financiële of lijnverantwoordelijkheid.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag validiteit?

Dat is heel erg afhankelijk van de aanvragende organisatie zelf: er zijn organisaties die alles nog moeten ontwikkelen en organisaties die veel ‘op de plank hebben’ liggen. Als een organisatie een aanvraag indient en er zijn geen vragen van de Commissie Kwaliteit dan is de doorlooptijd circa een half jaar. Het komt ook voor dat het langer is. 

Zijn voor inschaling accreditaties nodig zoals het Crebo of het Croho?

Er is geen Crebo noch Croho-registratie nodig om een inschalingsaanvraag in te kunnen dienen. Deze kwalificaties zijn al gekoppeld aan een van de niveaus van het NLQF. Er vindt wel een beoordeling van de validiteit van uw organisatie plaats. Er zijn verschillende extern gevalideerde kwaliteitsborgingsystemen om in aanmerking te komen voor een beperkte validiteitstoets. Een beperkte validiteitstoets is goedkoper. Alle informatie over de validiteitstoetsen.

Na goedkeuring van de validiteit van uw organisatie kun je zes jaar lang verzoeken tot inschaling indienen.

Inschalen

Hoe moet ik een inschalingsverzoek aanleveren?

Via de digitale aanvraagomgeving van het NCP NLQF kun je een aanvraag indienen. Zie ook https://nlqf.nl/aanvraag-indienen.

Op welke manier wordt een kwalificatie binnen NLQF gedefinieerd?

Een kwalificatie is het resultaat van een door een bevoegde instantie verricht gevalideerd beoordelingsproces, waarin wordt vastgesteld dat een geheel van leerresultaten aan vooraf bepaalde standaarden voldoet. Een kwalificatie is beschreven in leerresultaten en kan bestaan uit kleinere eenheden.

Vragen wij NLQF aan of moeten wij het exameninstituut, waarmee wij samenwerken, daartoe motiveren?

De eigenaar van de leeruitkomsten/kwalificatie moet de aanvraag indienen. Dus de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de leeruitkomsten, wijzigingen verwerkt, enzovoort.

Mogen examens ook praktijkexamens zijn?

Ja, onze Commissie Inschaling kijkt of een kwalificatie met een passend examen of assessment op het juiste niveau wordt beoordeeld. Er zijn verschillende vormen mogelijk. Als je maar goed kan verantwoorden dat het een passende vorm is bij de kwalificatie en het niveau van de kwalificatie.

Het is van belang dat je eigenaar bent van de kwalificatie. Als iemand anders in de markt ook opleidt tot deze kwalificatie, wat dan?

Wij kunnen dit signaleren, maar dat is ook het enige. Soms zijn er platformen waarbij eigenaren met dezelfde kwalificatie samenkomen. Het is mogelijk dat een platform, mits hij rechtspersoonlijkheid heeft, de kwalificatie laat inschalen. Sommige platforms zien daar niet de noodzaak van in of zijn geen rechtspersoon. Het is aan de branche om hier op in te spelen. Is dat niet geval dan is het altijd mogelijk dat eigenaren die opleiden tot eenzelfde kwalificatie een aanvraag tot inschaling doen bij NCP NLQF.

Is een Post HBO inschaling mogelijk?

Een post-hbo is een vrije term. Dat zegt feitelijk niets over het niveau van de kwalificatie. Als je een post-hbo kwalificatie wil laten inschalen dan kan dat conform de procedures van het NCP NLQF.

Hoe is de inschaling van de formele, reguliere kwalificaties gegaan?

De Commissie Leijnse heeft daarover in 2011 geadviseerd aan de minister en op basis van dat advies is de inschaling tot stand gekomen.

Bij het re-referencingproces van het NLQF aan het EQF in 2019/2020 is aan SBB en NVAO voorgelegd of de koppeling aan het NLQF zoals we die nu kennen nog steeds past. Dus dat wordt op gezette tijden gecheckt.

Hoe zit het met de inschaling van contractonderwijs in het hbo?

Contractpoten van bijvoorbeeld AVANS en HAN hebben de post hbo opleiding voor sociaal psychiatrisch verpleegkundige laten inschalen. Ze wilden zeker zijn van het niveau en zijn uitgekomen op niveau 6. De kwalificatie van sociaal psychiatrische kundige is een omvangrijke kwalificatie van 1,5 jaar. Tijdsinvestering kan verschillen van organisatie tot organisatie.

Heeft inschaling van een kwalificatie alleen betrekking op de leerresultaten of worden er ook aanvullende (kwaliteits)eisen gesteld zoals bij erkenning of accreditaties in het formele onderwijs?

De inschaling in een niveau van het NLQF heeft betrekking op:

 • beoogde leeruitkomsten (beschreven a.d.h.v. context, kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid);
 • de omvang van de leerinspanning van minimaal 400 uur en, als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt, onderbouwing van de arbeidsmarktrelevantie;
 • de examinering.

We focussen op de output. Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan de input, bijvoorbeeld het curriculum, lessen, kwaliteit docenten enzovoort.

In de database en het register worden ingeschaalde kwalificaties en leeruitkomsten zichtbaar.

Wat wordt bedoeld met een substantiële kwalificatie en hoe onderbouw je dit?

Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF geldt dat de kwalificatie substantieel moet zijn (dat wil zeggen dat de kwalificatie een minimale leerinspanning heeft van 400 uur) of dat de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie wordt aangetoond. Daarnaast dient de arbeidsmarktrelevantie alleen onderbouwd te worden als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt. 

A. Leerinspanning 400 uur

Een leerinspanning kan bestaan uit een combinatie van verschillende leeractiviteiten, zoals contacturen, e-learning, intervisie/coaching, stage(opdrachten), leren op de werkplek, zelfstudie en overige leerinspanning.

B. Arbeidsmarktrelevantie

Een kwalificatie is arbeidsmarktrelevant (sluit voldoende aan op de arbeidsmarkt) als voldaan wordt op een van de twee punten:

 1. De kwalificatie duidelijk maakt op welke functies en/of beroepen de kwalificatie zich richt. De aanvrager kan dit onderbouwen door inzichtelijk te maken dat:
  • De kwalificatie de kandidaat extra kansen en mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt (bredere inzetbaarheid/grotere mobiliteit).
  • De kandidaat toegang krijgt tot de arbeidsmarkt en/of een bepaald beroep of functie.
  • Het de kandidaat interne doorstroommogelijkheden binnen een bedrijf of organisatie biedt.
  • De kandidaat voldoet aan eisen om een beroep te mogen uitoefenen (bijvoorbeeld vanuit de wet of zorgverzekeraars).
  • Dit blijkt o.m. uit documenten die een beeld geven van het arbeidsmarktperspectief, zoals het perspectief van afgestudeerden, openstaande vacatures en loopbaanperspectieven. En:
 1. De kwalificatie wordt gedragen door het betreffende werkveld (bijvoorbeeld door de beroeps- of brancheorganisatie of een representatieve groep van bedrijven of organisaties). De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een verklaring van de branche- of beroepsorganisatie, sociale partners of representatieve groep van bedrijven of organisaties.

Neem contact met ons op als onduidelijk is of arbeidsmarktrelevantie aangetoond kan worden.

Hoe lang is de inschaling geldig?

Zowel de validiteit van de aanbieder als de inschaling van de kwalificatie is zes jaar geldig. Deze termijn is gebaseerd op ervaringen in het buitenland en het gemiddelde van in Nederland vergelijkbare processen. Na zes jaar vindt een herbeoordeling plaats. Overigens moeten wijzigingen in de organisatie en de kwalificatie tijdens deze periode altijd worden gemeld. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien. Zie ook de notitie Substantiёle wijzigingen in kwalificaties.

Hoe kan het niveau voor de inschaling worden aangetoond?

Middels het digitale aanvraagformulier wordt een inschalende organisatie door de verschillende onderdelen van de aanvraag geleidt. Het formulier is gebaseerd op de verschillende descriptoren. In de aanvraag van een inschaling dient elke descriptor in termen van leeruitkomsten worden onderbouwd. Daarin moet duidelijk worden beschreven waarom er een het aangevraagde NLQF niveau wordt voldaan. Ook dient er een onderbouwing te worden gegeven waarom het niet het bovenliggende of onderliggende niveau is. Verwijzingen naar bewijsstukken waaruit dit naar voren komt, zijn verplicht bij de onderbouwing van de descriptoren. 

Zie voor meer informatie over de descriptoren het raamwerk van het NLQF https://nlqf.nl/daarom-nlqf/nlqf-niveaus Het raamwerk is een beschrijving van alle descriptoren op alle niveaus. Dit zijn dus de criteria die aanvragers gebruiken als ‘meetlat’ voor de onderbouwing van het aangevraagde niveau. Voor vragen hierover kan altijd contact worden opgenomen met het NCP NLQF.

Als een kwalificatie verandert, moeten we dan opnieuw een inschaling aanvragen?

Wijzigingen in de kwalificatie moeten altijd worden gemeld. Dus ook de samenwerking met andere bedrijven/organisaties. Bij substantiële wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien. Neem hiervoor contact op met het NCP NLQF.

Leidt een NLQF-inschaling automatisch tot EQF-inschaling? 

Een NLQF-inschaling betekent ook een EQF-niveau.

Is het inschalen van buitenlandse opleidingen ook mogelijk via het NCP NLQF?

Buitenlands kwalificaties moeten in principe via het nationale coördinatiepunt van het eigen land worden ingeschaald in het NQF en daarmee het EQF. Bijvoorbeeld is de eigenaar van de internationale kwalificatie een Schotse organisatie/rechtspersoon, dan moet de kwalificatie via SCQF worden ingeschaald in het Schotse raamwerk en daarmee het EQF.

Als het gaat om een internationale kwalificaties waarvan de eigenaar een Nederlandse rechtspersoon is, dan kan de kwalificatie via het NCP NLQF worden ingeschaald in het NLQF en daarmee het NLQF.

Europa werkt nog aan een procedure om internationale kwalificaties rechtstreeks in te schalen in het EQF.