Experts

Inschalingsaanvragen worden beoordeeld door een team van twee onafhankelijke experts. Dit team onderbouwt in een rapport of de kwalificatie aan het aangevraagde niveau voldoet. Het rapport wordt door de Commissie Inschaling gebruikt om tot een advies over het aangevraagde inschalingsniveau van de kwalificatie te komen aan de Programmaraad.
De Programmaraad neemt hier tenslotte een besluit over.
Wij stellen onze experts graag aan je voor:

Kees van den Berg

NLQF-niveaus: 3 t/m 8
Expertisegebieden

Kees van den Berg is lange tijd werkzaam geweest in het mbo en hbo, zowel in de rol van docent als in de rol van opleidingsmanager. Hij was betrokken bij het ontwikkelen van kaders voor toepassing van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) bij de deeltijdopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam.
In 2003 was hij een van de oprichters van de KLVB Groep en is hij daarbinnen nog steeds werkzaam als trainer, opleider en coach. Ook begeleidt hij mbo-studenten in hun BPV-trajecten (Beroeps Praktijk Vorming). Expertisegebieden liggen op het financiële gebied, marketing en management.
Ook is hij examinator en docent bij masteropleidingen.
Sinds 2022 combineert hij dat met de rol van teamleider bij de Hogeschool van Amsterdam.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF is van grote waarde voor het kunnen waarderen van opleidingen en persoonlijke ervaringen. Door de goed gedetailleerde beschrijvingen van de afzonderlijke niveaus kan ieder individu zijn eigen ontwikkelniveau (laten) inschatten en kunnen op grond daarvan goed inschatten op welk niveau hij zich verder kan ontwikkelen. Omdat opleiders hun opleidingen dankzij het NLQF langs dezelfde schaal hebben kunnen laten leggen, kunnen individuele vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar afgestemd worden.”

Atie Beverdam

Expertisegebieden

Atie Beverdam is werkzaam geweest in het vmbo en mbo, als docent Engels en als projectleider onderwijsvernieuwing. Vervolgens is zij als onderwijskundige aan de slag gegaan. Zij heeft ruime ervaring met projectmanagement en het ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen voor het MBO. Daarnaast heeft zij diverse beroepscompetentieprofielen ontwikkelt voor zowel de creatieve industrie als voor de sector Zorg en Welzijn.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk om diploma’s en branche erkende certificaten in nationale en Europese context qua niveau met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen beginnende en ervaren werknemers aantonen op welk niveau zij functioneren. Inschaling in het NLQF vergroot de kansen en mogelijkheden van werkgevers en werknemers op nationaal en internationaal niveau."

Lianne Beverdam

NLQF-niveaus: 1 t/m 4
Expertisegebieden

Lianne Beverdam werkt sinds 2013 als zelfstandige aan diverse onderwijskundige projecten. Ze heeft ruime ervaring opgebouwd met onder andere het ontwikkelen van kwalificatiedossiers, keuzedelen, opleidingsprofielen, beroepscompetentieprofielen en kennisbundels, en het ontwerpen van beroepsgerichte leertrajecten voor onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“In Nederland worden er veel verschillende opleidingen aangeboden. De niveaubepaling met behulp van het Nederlands kwalificatieraamwerk geeft inzicht in het niveau van deze opleidingen en geeft daarmee aan beroepsbeoefenaren erkenning voor het niveau waarop zij functioneren. Daarnaast maakt het werken met NLQF niveaus het eenvoudiger om opleidingen onderling met elkaar te vergelijken, zowel nationaal als op Europees niveau. Nu het werken in een internationale omgeving steeds vaker voorkomt, is dit extra belangrijk.”

Jeanette van der Bijl

NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Expertisegebieden

Jeannette van der Bijl is werkzaam in het gebied van kwaliteitsborging in onderwijs en examinering: audits, advies en begeleiding, monitoring & evaluatie, assessements van subsidietrajecten en project- en procesmanagement. In het verleden was zij werkzaam als inspecteur Bve-veld bij de inspectie van het onderwijs en als manager examinering bij een KBB. Sinds 2011 werkt zij als onafhankelijk expert zowel in nationale als internationale contexten.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF werkt aan de inschaling van non-formele kwalificaties. Door de gedegen screening van deze kwalificaties en duidelijkheid over het niveau, worden de kwalificaties met hun inhoud en waarde transparanter in de markt. De organisaties die kiezen voor inschaling kiezen daarmee ook voor transparantie. Daarom een compliment voor die organisaties die deze stap in de beginfase van het NLQF al hebben willen nemen.”

Marleen Bijsterbosch

NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Expertisegebieden

Marleen Bijsterbosch is zelfstandig opleidingskundige en werkt voor diverse opdrachtgevers in het onderwijs en het bedrijfsleven. Na haar studie Economie (afstudeerrichting Management en Organisatie) heeft zij haar liefde voor het ontwikkelen van opleidingen en examens ontdekt toen ze bij een onderwijsinstituut ging werken. Na een aantal jaren in opleidingenland te hebben gewerkt en veel in de praktijk te hebben geleerd, had ze een sterke behoefte aan meer inhoudelijke verdieping. Dit resulteerde in het behalen van haar post-hbo Opleidingskunde. Marleen heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van (mbo-)curricula, examenplannen en examens. Daarnaast heeft ze ervaring als voorzitter van een mbo-examencommissie en als auditor praktijkexamens in het mbo. Doordat ze zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven werkt weet ze werken en leren sterk met elkaar te verbinden.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Ik heb een grote passie voor het verbinden van leren en werken. Hierin heb ik de klik met het NLQF gevonden: met een NLQF-inschaling wordt namelijk objectief zichtbaar wat het niveau van een opleiding is. Dit helpt bij het kiezen van een passende opleiding en maakt voor alle partijen helder wat de arbeidsmarktwaarde is.”

Denise Bouwman-Elzerman

Expertisegebieden

Denise Bouwman-Elzerman werkt sinds 2011 als zelfstandig onderwijskundige. Ze heeft veel ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en herzien van opleidingen en trainingen in blended vorm voor het bedrijfsleven, MBO en non-profitorganisaties. Branches waar ze tot nu toe werkzaam is geweest: logistiek en transport, horeca, zorg en welzijn en non-profit. Daarnaast was ze een aantal jaar actief als lid van de ondersteuningsplanraad regio Leiden voor passend onderwijs.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

De beroepen waarin mensen werkzaam zijn en de eisen die aan hen gesteld worden veranderen steeds sneller. Levenslang leren is noodzakelijk en beroepsgerichte opleidingen vervullen hierbij een belangrijke rol. De niveaubepaling van het NLQF zorgt voor eenduidigheid en transparantie binnen het opleidingsaanbod. Dit helpt bij het kiezen van een passende opleiding. Het NLQF draagt hiermee bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van mensen en hun mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Annemarieke Broenink

NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Expertise

Annemarieke Broenink heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs. Sinds zij in 2008 is gestart als zelfstandig onderwijskundige/projectleider voert zij opdrachten uit op het gebied van projectmanagement en begeleidt zij onderwijs- en opleidingsmanagers, docententeams en examencommissies. Daarnaast ontwikkelt zij regelmatig beroepscompetentieprofielen voor verschillende branches zoals de retail, transport en logistiek, de creatieve industrie, de scheepsbouw en de maritieme sector.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Het NLQF is sinds de introductie een waardevol instrument gebleken om het niveau van opleidingen in Nederland, en door de verbinding met het EQF in Europa, vast te stellen en te vergelijken. Belangrijk voor deelnemers en werkgevers. Daarnaast biedt het een kader bij het uitwerken van het beoogde eindniveau van een opleiding en bij het ontwikkelen van beroepsprofielen en kwalificaties."

Mariet Claessens

NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Expertisegebieden

Mariet Claessens heeft praktijkkennis van het voortgezet onderwijs (avo en vmbo) en mbo (met name bbl). Daarnaast beschikt zij over praktijkkennis van het po, vso, hbo en universiteit. Zij is expert wat betreft de kwalificatiestructuur mbo (inclusief ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis) en inhoudelijk goed thuis in de zorg en techniek.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Voor transparantie van het niveau van kwalificaties via particuliere opleidingen is NLQF onmisbaar. Door inschaling in een NLQF niveau is vergelijking mogelijk met kwalificaties via door de overheid gereguleerde kwalificaties en met het niveau van kwalificaties in andere landen.”

Ruud Duvekot

NLQF-niveaus: 4 t/m 8
Expertisegebieden

Ruud Duvekot is sinds 1993 betrokken bij de beleidsvorming en –uitvoering rond levenlang leren-strategieën in het algemeen en de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) in het bijzonder. Hij werkte onder meer bij de Universiteit Utrecht en het ministerie van Economische Zaken voordat hij in 2001 het Kenniscentrum EVC oprichtte. Van 2006-2014 werkte hij in het HBO als onderzoeker en projectleider. Momenteel werkt hij als onderzoeker/trainer bij het Centre for Lifelong Learning Services (www.cl3s.com). Hij is tevens voorzitter van het Europees Centrum ‘Waarderen van Leren’ (www.ec-vpl.eu) en van de Stichting ‘Competentiemanagement CH-Q’ (www.ch-q.nl).

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF is buitengewoon waardevol als het gaat om het ‘verbinden’ van persoonlijke leerervaringen met maatschappelijke kansen in onze samenleving. De functie van levenlang leren wordt in deze verbinding versterkt doordat het NLQF niet alleen de leerervaringen van mensen - die ze formeel, informeel of non-formeel hebben opgedaan – zichtbaar maakt, maar ook doordat het NLQF die ervaringen een waarde geeft. Met die waarde krijgen mensen meer grip op hun ontwikkelkansen."

Astrid van Esdonk

NLQF-niveaus: 1 t/m 4
Expertisegebieden

Astrid van Esdonk werkt sinds 2007 als content ontwikkelaar voor het (MBO-)onderwijs. Ze heeft in de afgelopen jaren met auteursteams lesmateriaal ontwikkeld voor verschillende MBO-methodes binnen onder andere de sectoren retail, logistiek, techniek, welzijn en de talen Nederlands en Engels. Daarnaast werkt ze als auteur en eindredacteur voor verschillende opdrachtgevers binnen het educatieve werkveld.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Goed en passend onderwijs is belangrijk in een tijd waarin iedereen het heeft over een leven lang leren. Daarbij past een groot scala aan opleiders, zodat iedereen ook de perfecte opleiding kan vinden. Dankzij het NLQF is de waarde van de verschillende opleidingen ook voor iedereen duidelijk. Als student weet je zo waar je aan toe bent voor je besluit een opleiding te gaan volgen. Voor de opleiders is het een manier om de kwaliteit van hun opleiding aan te tonen en, waar nodig, te verbeteren.”

Nicole Fanchamps

Niveau 1 t/m 5
Expertisegebieden

Nicole Fanchamps heeft sinds 2007 haar eigen onderwijsadviesbureau. Als psycholoog is zij vanuit haar deskundigheid op competenties en testen doorgegroeid naar examenontwikkeling. In eerste instantie voornamelijk bij de kenniscentra met behulp van inhoudelijke deskundigen binnen het mbo. Tegenwoordig zorgt ze ook bij roc's met verschillende onderwijsteams voor passende onderwijsprogramma's. Branches waarvoor zij tot op heden werkzaam is geweest: metaal/elektro-/installatietechniek, autotechniek, logistiek, detailhandel, secretarieel, maritiem, uiterlijke verzorging, entree, uniformberoepen, zorg.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"De meerwaarde van NLQF zie ik vooral in het standaardiseren van opleidingen, zodat je naast de vergelijking met buitenlandse opleidingen, ook binnen Nederland weet wat bijvoorbeeld een private opleiding waard is. We verhogen op die manier de kwaliteit van opleidingen. En dat komt alleen maar ten goede van de toekomstige student."

Elske Hissink

NLQF-niveaus: 5 t/m 8
Expertisegebieden

Elske Hissink is van huis uit orthopedagoge en onderwijskundige. Ze heeft zowel nationaal als internationaal bij verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs gewerkt en werkt sinds 2015 in het hoger onderwijs. Elske is expert op het gebied van curriculumontwikkeling en flexibel onderwijs en heeft veel opleidingen ondersteund bij het opzetten van flexibele opleidingen. Ze werkt momenteel als onderwijskundige en beleidsadviseur bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Daar doet ze ook promotieonderzoek naar het gebruik van Entrustable Professional Activities in het Master curriculum Tandheelkunde. Haar expertise ligt binnen het hoger onderwijs en ze is inhoudelijk goed thuis in onderwijs en zorg.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

In een wereld waarin opleidingen steeds meer flexibel en op maat worden, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het niveau van een opleiding. Dit maakt dat studenten opleidingen kunnen kiezen die echt bij hen passen en van meerwaarde zijn voor hun ontwikkeling en dat aanbieders van een opleiding helder kunnen maken op welk niveau hun opleiding is en wat dat betekent voor een student. Op deze manier draagt de NLQF aan goed en passend onderwijs; heel belangrijk om blijvende ontwikkeling te stimuleren.

Annet van der Hulst

Expertisegebieden

Annet van der Hulst-Verboon werkt vanuit haar eigen bureau als onderwijskundig adviseur. Als onderwijskundige heeft ze zich ontwikkeld tot een brede professional op het vlak van leren: van face-to-face tot online leren en van vmbo tot post-academisch niveau. Ze houdt zich bezig met opleidings- en toetsontwikkeling, faciliteren van (online) leren, flexibiliseren van het hoger onderwijs en aansturen van onderwijskundige projecten. De branches waar ze ervaring in heeft zijn divers, zoals onderwijs, zorg, afbouw/afwerksector, techniek, logistiek, sport en secretarieel. Op dit moment werkt ze aan de flexibilisering van tweedegraads lerarenonderwijs, ontwikkelen van vakwedstijden van WorldSkills Netherlands en het ontwerpen en faciliteren van online en blended leervormen.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

De meerwaarde van het NLQF zit voor mij met name in de standaardisatie van niveaus, zodat je opleidingen (zowel Nederlandse als buitenlandse) kunt vergelijken en wegen. Voor de student is dit heel waardevol, aangezien zo beter in te schatten is welke opleiding het best passend is om zich verder te ontwikkelen. Ook voor werkgevers is het prettig een niveau-aanduiding te hebben. Bijvoorbeeld als zij medewerkers een opleiding willen laten volgen of wanneer zij cv’s van potentiële medewerkers beoordelen. Ten slotte draagt het NLQF door de diverse niveaus bij aan het verhogen van de kwaliteit van opleidingen, doordat opleidingsaanbieders zich meer gaan richten op de diverse niveaus.

Marije Markus

NLQF-niveaus: 3 t/m 8
Expertisegebieden

Marije Markus is onderwijskundig adviseur en intensief betrokken geweest bij de invoering van de associate degree bij verschillende hogescholen. Ze organiseerde vanuit het bestuur van Chain5 internationale studiereizen en seminars rondom het thema Ad. Voor de Vereniging Hogescholen heeft ze met de werkgroep Ad het NLQF-niveau 5 vertaald naar een niveaubeschrijving passend bij de positionering van de Ad bij de hogescholen. De werkgroep van de professionele master stond ze bij in het beschrijven van het masterniveau in het hoger beroepsonderwijs. Naast het schrijven van rapporten en beleidsstukken wordt Marije gevraagd als projectleider bij onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Ik vind het mooi dat het is gelukt om gezamenlijke afspraken te maken over niveaus binnen het onderwijs in de EU. De onderwijsstelsels in Europa verschillen sterk van land tot land. Het Europese raamwerk (het EQF), waar het NLQF van is afgeleid, geeft een handvat om ondanks deze verschillen de overeenkomsten te zoeken. Hiermee is de mobiliteit van studenten en afgestudeerden binnen Europa vergroot. Ik vind dit een verrijking.”

Lian Mooijenkind

Expertisegebieden

Lian Mooijenkind is werkzaam in het MBO-onderwijs als programmamanager onderwijsontwikkeling voor de sector Zorg. Zij ontwerpt opleidingsprogramma’s in co-creatie met de werkvelden en experts uit de docententeams. Daarnaast is zij aandacht functionaris examinering. Zij werkt nauw samen met de examencommissie, waarvan zij zelf jarenlang lid is geweest. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van Kwalificatiedossiers en het ontwerpen van examens. Door haar werkzaamheden bij een externe examenleverancier heeft zij goed zicht op de eisen die gesteld worden aan valide exameninstrumenten. Vanaf 2017 is zij op freelance basis werkzaam bij het Ministerie van VWS, waar zij lid is van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan in het uitbrengen van adviezen op basis van dossiers.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF raamwerk geeft handvatten voor het samenstellen van een transparant en evenwichtig scholingsaanbod voor o.a. bedrijven. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier belang bij. Vanuit het perspectief van de werkgever kan het bieden van opleidingen op verschillende niveaus de doorstroom binnen het bedrijf vergroten en de duurzame inzetbaarheid van personeel bevorderen. De kans neemt toe dat de werknemers behouden blijven voor het bedrijf (‘boeien en binden’). Gezien de huidige krapte en de sterke concurrentie op de arbeidsmarkt is dit van een niet te onderschatten waarde. Het belang voor werknemers is dat er carrière- en loopbaanperspectief is binnen het bedrijf. Men kan kiezen uit ‘op maat’ opleidingstrajecten die aansluiten bij eigen wensen, mogelijkheden en ambities. Het behalen van een diploma op een hoger NLQF niveau vergroot de kansen en mobiliteit op de arbeidsmarkt. De indeling van opleidingen in NLQF-niveaus creëert mijns inziens dan ook een ‘win-win’ situatie voor alle partijen.”

Wanda Saabeel

NLQF-niveaus: 5 t/m 8
Expertisegebieden

Wanda Saabeel werkt sinds 2004 als zelfstandig adviseur op het gebied van hoger onderwijs. Zij ontwerpt, ontwikkelt en actualiseert curricula op VET, bachelor- en masterniveau en daarvan afgeleide programma's en cursussen binnen een groot aantal vakgebieden en stuurt hierbij ook de ontwikkelteams aan. Ze heeft veel ervaring met het formuleren van leeruitkomsten op verschillende niveaus en met het koppelen van leeruitkomsten aan exameneisen en -vormen. Ook is ze lid van de Nederlandse Normcommissie ICT Professionalisme en Digitale Competenties. Daarnaast is zij op Europees niveau werkzaam als expert voor de Europese standaardiseringscommissie, CEN. Momenteel is zij daar voorzitter van de werkgroep Training & Education voor het gebied ICT en digitale competenties.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“De toepassing van het NLQF is een waardevolle kwaliteitsborging. Hiermee wordt niet alleen consistentie binnen een curriculum bereikt, maar ook tussen verschillende curricula en programma’s, ook tussen verschillende opleiders. Dit opent de weg naar flexibele leertrajecten en op maat gesneden onderwijs. In het kader van leven lang leren en voor upskilling en reskilling van professionals is dit essentieel. Aangezien het NLQF gebaseerd is op het EQF, maar meer details bevat, gebruik ik het raamwerk ook als inspiratie om op Europees niveau de standaarden en rapporten die daar ontwikkeld worden op bepaalde punten te finetunen.”

Tineke Sessink

NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Expertisegebieden

Tineke Sessink werkt als zelfstandig adviseur binnen en buiten het onderwijs. Zij heeft als docent en adviseur veel ervaring opgedaan in het hbo. Zij heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van beroepsprofielen en/of accreditaties/ tno’s (Toetsen Nieuwe Opleidingen) begeleid voor o.a. Archeologie, Toegepaste Psychologie, Ondernemerschap, Vastgoedmanagement, Interior design & styling, Hotelschool, Toerisme, Verpleegkunde, Bank- en Verzekeren en Farmaceutisch Consulent. Het betrof vaak opleidingen voor volwassenen in het kader van Leven Lang Leren. Een ander aandachtsgebied is onderwijs en educatie op instroomniveau en niveau 1.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"De ontwikkelingen van het NLQF vind ik van waarde omdat het volwassenen erkenning geeft voor hun niveau ook al hebben ze de stap naar het mbo of hbo nog niet kunnen zetten. Bovendien kan het de toegang tot mbo of hbo verkleinen doordat het inzicht in het niveau het zelfvertrouwen kan vergroten. Tevens kan het examencommissies een handreiking bieden bij het erkennen van elders gevolgde cursussen."

Ton Vis

NLQF-niveaus: 3 t/m 7
Expertisegebieden

Ton Vis is als zelfstandig adviseur werkzaam op het snijvlak van onderwijs en samenleving. Ook in de verschillende beleids- en managementfuncties in het rond het onderwijs ( docent, bedrijfsleven en Onderwijsraad) waren zijn werkzaamheden daar op gericht. Op dit snijvlak bevinden zich ook de inschalingswerkzaamheden van het NLQF. Als gecertificeerd NVAO-auditor is hij goed thuis in het hoger onderwijs. Hij heeft audits uitgevoerd in uiteenlopende onderwijssectoren.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“NLQF versterkt het civiel effect van kwalificaties en draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie van en daardoor aan de vergelijkbaarheid van de niveaus van kwalificaties binnen het Nederlandse onderwijslandschap. Niet alleen voor onderwijsvragers en –aanbieders, maar vooral ook voor de spelers op de arbeidsmarkt.”

Nienke Zijlstra

NLQF-niveaus: 5 t/m 8
Expertisegebieden

Nienke Zijlstra is als onderwijskundige voornamelijk gericht op het opleiden voor het beroep, zowel vanuit de onderwijskant (reguliere HBO) als vanuit het beroep (voorheen politie en heden integratieve therapie). Haar expertise ligt bij het ontwerpen van toetsprogramma’s en het beoordelen van competenties. Binnen het HBO heeft ze, in uiteenlopende beroepsvelden, veel ervaring opgedaan met de kwaliteit van beoordelen: van het uitwerken van een toets-taak tot het formuleren van instellingsbreed toetsbeleid. Ook heeft ze docenten opgeleid in de BKE/SKE. In haar huidige functie richt ze zich met plezier op de onderwijskwaliteit voor coaches en therapeuten.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF is mijns inziens enerzijds een belangrijk middel om wat er aan opleidingen in de particuliere sector afgerond wordt, waarde te geven. Werkgevers, werknemers en ook zzp-ers (en beroepsverenigingen) kunnen met een duidelijk kwalificatieniveau elkaar beter vinden. Ook is het een teken van kwaliteit. Opleidingen hebben immers goed nagedacht over hun kwalificaties en niveau. Ik kom graag in beweging voor kwaliteit en voor de betrokken partijen die met NLQF waarde toevoegen.”

© 2022 NLQF | Alle rechten voorbehouden. Het NCP NLQF wordt in opdracht van het ministerie van onderwijs uitgevoerd door CINOP. Deze website is mede gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie