• DIT ZIJN WIJ

  • DIT ZIJN WIJ

  • DIT ZIJN WIJ

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland

Er zijn een aantal taken die het NCP NLQF heeft:

  • De inschaling in het NLQF (en European Qualification Framework EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties.
  • Opnemen van kwalificaties in het NLQF-register die zijn ingeschaald.
  • Monitoring en evaluatie van het NLQF, haar kwalificatieraamwerk en invoeringsproces in Nederland.
  • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.

Bij het inschalen van kwalificaties vervult het NCP NLQF een belangrijke taak. Hierbij is vertrouwen van alle belanghebbenden van essentieel belang. Leden van de Programmaraad, Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling verklaren derhalve hun taak op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te voeren. Zie ook de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF.

Financiering

Het NCP NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese commissie. De organisaties die een aanvraag doen betalen een tarief voor zowel de beoordeling van validiteit als de inschaling. 

Bureau NCP NLQF

Het bureau NCP NLQF bestaat uit verschillende onderdelen met ieder een eigen taak. Het bureau ondersteunt de Programmaraad en de Commissies in hun werk met betrekking tot inschaling van de door de overheid niet gereguleerde kwalificaties. Verder ontwikkelt zij voorstellen voor de Programmaraad en voert de genomen besluiten uit. De leden van het bureau zijn te vinden hieronder.

Tijs Pijls

Programmadirecteur NCP NLQF

Karin van der Sanden

Adviseur

Esther Murre

Adviseur, aanspreekpunt validiteit

Naomi Waijers

Adviseur, aanspreekpunt inschaling

Frederike Jansen

Adviseur

Chantal Strik

Projectmedewerker

Anneke van Diggelen

Projectmedewerker

© 2022 NLQF | Alle rechten voorbehouden. Het NCP NLQF wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door CINOP. Deze website is mede gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie