Skip to main content

DIT ZIJN WIJ

DIT ZIJN WIJ

DIT ZIJN WIJ

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland

Er zijn een aantal taken die het NCP NLQF heeft:

  • De inschaling in het NLQF (en European Qualification Framework EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties.
  • Opnemen van kwalificaties in het NLQF-register die zijn ingeschaald.
  • Monitoring en evaluatie van het NLQF, haar kwalificatieraamwerk en invoeringsproces in Nederland.
  • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.

Bij het inschalen van kwalificaties vervult het NCP NLQF een belangrijke taak. Hierbij is vertrouwen van alle belanghebbenden van essentieel belang. Leden van de Programmaraad, Commissie Validiteit en Commissie Inschaling verklaren derhalve hun taak op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te voeren. Zie ook de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF.

Financiering

Het NCP NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese commissie. De organisaties die een aanvraag doen betalen een tarief voor zowel de beoordeling van validiteit als de inschaling. 

Bureau NCP NLQF

Het bureau NCP NLQF bestaat uit verschillende onderdelen met ieder een eigen taak. Het bureau ondersteunt de Programmaraad en de Commissies in hun werk met betrekking tot inschaling van de door de overheid niet gereguleerde kwalificaties. Verder ontwikkelt zij voorstellen voor de Programmaraad en voert de genomen besluiten uit. De leden van het bureau zijn te vinden hieronder.

Tijs Pijls

Programmadirecteur NCP NLQF

Naomi Waijers

Adviseur, aanspreekpunt inschaling

Frederike Jansen

Adviseur

Esther Murre

Adviseur, aanspreekpunt validiteit

Wies van Kats

Communicatieadviseur

Chantal Strik

Junior communicatieadviseur

Judith Streekstra

Projectmedewerker

Diana van der Heyden

Financiën

Klankbordgroep

Samenwerken is belangrijk voor het NCP NLQF. De klankbordgroepen helpen het NCP NLQF met de evaluatie van procedures, werkwijzen en doen aanbevelingen voor vervolgstappen.

Commissie van Beroep

Ben je het niet eens met een besluit van de Programmaraad, dan kun je beroep instellen bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep bestaat uit Pieter Huisman (voorzitter), Karina Visscher, Rena Punt en Ruud Duvekot.

Zie ook Reglement van orde

Kenniskring

Alle organisaties/eigenaren van ingeschaalde non-formele kwalificaties zijn lid van de Kenniskring. Tweemaal per jaar komen zij bijeen om kennis uit te wisselen en te kijken hoe nog beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van de markt. Plus hoe het NLQF verder gebracht kan worden in Nederland. De kenniskringleden vormen belangrijke ambassadeurs voor het NLQF.