Skip to main content

Het NLQF

Het NLQF laat zien hoe goed diploma’s in Nederland en daarbuiten zijn!

Wij zijn het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland.

We werken er hard aan om alle (formele en niet-formele) opleidingen in kaart te brengen. Als de opleidingen een eigen NLQF-niveau hebben, is het gemakkelijker ze met elkaar te vergelijken. De aanvraag bestaat uit onderbouwing in drie delen:

  1. Descriptoren
  2. 400 uur grens en arbeidsmarktrelevantie. Een kwalificatie wordt alleen ingeschaald als deze van toegevoegde waarde is voor de arbeidsmarkt.
  3. Examinering (leeruitkomsten)

Wat is het doel?

Het  Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke als private aanbieders te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld het niveau van de opleiding voor secretaresse van een erkende mbo-instelling door middel van het NLQF niveau vergeleken worden met het werk- en denkniveau na afronding van een opleiding voor secretaresse van een private aanbieder. Door koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen kwalificaties uit 39 Europese landen met elkaar vergeleken worden. Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje laten zien op welk NLQF en EQF niveau zij/hij is gekwalificeerd. Kortom: nationale en internationale kwalificaties kunnen eenvoudig vergeleken worden. Het kwalificatieraamwerk helpt mensen aan te tonen wat ze waard zijn en hier op in te spelen in verdere levenslange ontwikkeling.

Wat levert het op?

Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties duidelijk en vergelijkbaar te maken. Dit biedt zekerheid voor werkgevers, werknemers, studenten en opleiders. Door de kwalificatie te beschrijven aan de hand van leerresultaten helpt het de opleider bovendien om de kwaliteit van de kwalificaties te verbeteren. De opleider kan leerresultaten (d.w.z. dat wat iemand moet kennen en kunnen na afronding van een kwalificatie) gebruiken om gericht invulling te geven aan het onderwijsprogramma.

Voor wie is het?

Voor werkgevers: het NLQF helpt werkgevers direct inzicht te geven in het werk- en denkniveau van (potentiële) werknemers. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nieuw personeel te selecteren. De keuze uit (vervolg)opleidingen voor werknemers wordt eenvoudiger waardoor meer op maat opgeleid wordt. Het helpt ook bij het maken van een keuze uit vele opleidingsaanbieders.

Voor werknemers: het vergroot kansen op de (Europese) arbeidsmarkt doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van kwalificaties die zowel door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn als kwalificaties die niet door de overheid gereguleerd zijn. Het NLQF geeft zicht op het niveau van de reeds afgeronde kwalificaties en maakt hierdoor een gerichte keuze voor een vervolgopleiding gemakkelijker en helpt bij loopbaankeuzes.

Voor private opleiders en bedrijfsscholen: het toekennen van een NLQF-niveau biedt kansen in de opleidingsmarkt door zichtbaar te maken op welk niveau in het Nederlands kwalificatieraamwerk kwalificaties geplaatst zijn. De erkenning van het niveau geeft duidelijkheid in communicatie en PR naar zowel studenten, werknemers en werkgevers.

Voor publieke opleiders: het toekennen van een NLQF-niveau biedt hun studenten, de voornaamste doelgroep van deze opleiders, de mogelijkheid om ook internationaal hun werk- en denkniveau aan te tonen. Het bevordert de studiemobiliteit en later hun arbeidsmobiliteit.

Wat betekenen de NLQF-niveaus?

Het NLQF bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. Zo is havo bijvoorbeeld ingedeeld op NLQF niveau 4 en hbo en wo masteropleidingen op NLQF niveau 7. Het niveau van een kwalificatie wordt vastgesteld aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, waar dan ook doorlopen. Deze beschrijvingen van de niveaus van kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid noemen we leerresultaten. De descriptoren van het NLQF beschrijven de niveaus van kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Om dit te beoordelen moet een kwalificatie in leerresultaten beschreven worden.

Deze beschrijvingen verschillen per niveau; hoe hoger het niveau hoe meer verdiepte kennis, complexere vaardigheden en meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vereist is om op dit niveau geplaatst te worden.

Inschaling van kwalificaties uit de private sector

In Nederland zijn alle door de overheid gereguleerde kwalificaties ingeschaald in een NLQF-niveau. Kwalificaties uit de private sector hebben ook de mogelijkheid om zich in te laten schalen. Sinds 2012 is het ook mogelijk gemaakt om kwalificaties die niet door de overheid worden gereguleerd in te laten schalen in het Nederlands kwalificatieraamwerk. Deze inschaling gebeurt door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.  Zie het NLQF-register met meer dan 150 private kwalificaties van meer dan 50 verschillende aanbieders in allerlei sectoren.

Wat is het economisch en maatschappelijk doel op langere termijn?

Het EQF en NLQF zijn tot stand gekomen om de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en veranderende behoeften op het gebied van opleiding en training vragen meer dan ooit om hogere kwalificaties en om versterking van de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Voor een (kennis)economie die internationaal echt meetelt, is voortdurende ontwikkeling van de krimpende beroepsbevolking nodig. Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers staan centraal.

Het NLQF levert een bijdrage aan het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers in hun arbeidzame leven. Continue ontwikkeling van mensen en organisaties wordt gestimuleerd wat een positieve impuls geeft aan de concurrentiekracht. De directe koppeling van NLQF-niveaus aan EQF-niveaus bevordert op nationaal en Europees niveau de arbeids- en studentenmobiliteit.

Schema NLQF

Bekijk het  overzicht van generieke inschaling van de door de overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties in het NLQF en de koppeling aan het EQF.

Advies Commissie NLQF-EQF

In 2011 schreef de Commissie Leijnse een advies over de introductie van het NLQF in Nederland:

Advies Commissie NLQF - EQF | Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief | Mei 2011

 Bijlagen:

pdf-icon NLQF folder
pdf-icon Advies van de commissie NLQF - EQF, mei 2011 
pdf-icon Advies van commissie NLQF en EQF, mei 2011, bijlage II (leeswijzer en NLQF-niveaubeschrijvingen)  
pdf-icon Beschrijving leerresultaten gereguleerde kwalificaties
pdf-icon Tabel vergelijking niveaus NLQF en EQF
pdf-icon Tabel vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 - Dublin descriptoren
pdf-icon EQF aanbeveling 2008
pdf-icon Resultaten NLQF consultatie 2011
pdf-icon Kamerstuk 30_012 nummer 34  (juli 2011)
pdf-icon Kamerstuk 30_012 nummer 35 (november 2011)