Begrippenlijst

A | B | C| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

Auditoren Onze auditoren leggen een auditbezoek af bij de uitgebreide validiteitstoets. De uitgebreide validiteitstoets is van toepassing als een organisatie nog geen voor NLQF relevant keurmerk heeft. 
 
 
B
Beperkte validiteitstoets De eerste stap in het inschalingsproces betreft de validiteitstoets. De beperkte toets geldt voor de organisaties die in het bezit zijn van minimaal één van de volgende keurmerken: NVAO-ITK, onder toezicht staan van de Inspectie van het Onderwijs, ISO 9001:/2015, en/of toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer, VEMBO, SNRO of de organisatie besteedt examens uit bij een partij die voldoet aan een van deze keurmerken. De validiteit van de organisatie wordt op de volgende punten bekeken: rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie,examinering en kwaliteitsborging. Een positief resultaat van deze toets is een voorwaarde om een verzoek tot inschaling in het NLQF in te kunnen dienen.  Zie voor meer informatie ook over de uitgebreide valiteitstoetsen  https://nlqf.nl/inschaling/proces-validiteit 
Best-fit methode Best-fit methode tekst herzien: Inschalingen in het NLQF worden gedaan middels de best-fit methode. Bij de best-fit methode worden alle descriptoren bekeken en wordt vervolgens bepaald welk niveau het best bij het geheel van de kwalificatie past. De descriptoren samen bepalen het niveau van de kwalificatie. Bijvoorbeeld: een kwalificatie kan met betrekking tot probleemoplossende vaardigheden op niveau 5 zitten terwijl de kwalificatie zich met betrekking tot kennis op niveau 4 bevindt. Uiteindelijk zullen de oordelen per descriptor worden samengevoegd tot een oordeel over het niveau van de gehele kwalificatie.
Bevoegde instantie De instantie die het diploma of certificaat ondertekent, dan wel op andere wijze verantwoordelijk is voor de vaststelling dat de leerresultaten van een individu aan de standaarden van de kwalificatie voldoen.

C
Commissie Inschaling De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft hierover een advies aan de Programmaraad.
Commissie Kwaliteit De Commissie Kwaliteit beoordeelt de aanvragen voor de validiteit van de aanvragende en geeft hierover een advies aan de Programmaraad.
Context Onderdeel van het aanvraagformulier inschaling. De context beschrijft het beroepsprofiel en de opleiding- of kennisachtergrond van de beroepsbeoefenaar.
CREBO Centraal Register Educatie en Beroeps Opleidingen (voor het mbo). CREBO is een systematische geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de opleidingen uit het mbo die door de overheid zijn erkend. Het CREBO omvat een overzicht van opleidingen per instelling. Beheerder is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
CROHO Centraal Register van Opleidingen Hoger Onderwijs. Registratie door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van opleidingsgegevens van het door de overheid erkende hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO beheerd wordt.

D
Descriptoren Beknopte beschrijvingen van kennis, inzichten en vaardigheden waarover een lerende aan het eind van een opleiding minimaal moet beschikken. Ook wel eindtermen genoemd.

E
EQF European Qualifications Framework of Europees Kwalificatie Raamwerk.
Het EQF is een kwalificatiekader dat bestaat uit acht niveaus van leeruitkomsten. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF.
EVC EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een Ervaringscertificaat.
Experts Onze experts beoordelen de inschalingsaanvragen. Elke inschalingsaanvraag wordt beoordeeld door twee onafhankelijke experts. Zij onderbouwen in een rapport of de kwalificatie aan het aangevraagde niveau voldoet. Het rapport wordt door de Commissie Inschaling gebruikt om tot een advies over het aangevraagde inschalingsniveau van de kwalificatie te komen aan de Programmaraad. De Programmaraad neemt hier tenslotte een besluit over.

G
Gereguleerde kwalificaties

Door de overheid gereguleerde kwalificaties. Hieronder vallen de kwalificaties in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de volwasseneneducatie.


I
Inschalingsaanvraag Het verzoek van een bevoegde instantie aan het NCP NLQF om een kwalificatie in te schalen in het NLQF.
Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert over ontwikkelingen. Dit geldt voor alle door de overheid gereguleerde kwalificaties, zowel bekostigd als niet-bekostigd onderwijs. Ook houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de indicatiestelling voor speciaal onderwijs door de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Ten slotte bewaakt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het toezicht door gemeenten op de kinderopvang. Organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie komen in aanmerking voor de beperkte validiteitstoets.

ISO 9001:2008/2015 De ISO 9001:2008/2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.
Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product. Organisaties die voldoen aan deze norm komen in aanmerking voor de beperkte validiteitstoets.

K
Kennis Kennis is het geheel van feiten, beginselen, theorieën en manieren van werken dat verband houdt met een beroep of een kennisdomein.
Kwalificatie Het resultaat van een door een bevoegde instantie verricht gevalideerd beoordelingsproces, waarin wordt vastgesteld dat een geheel van leeruitkomsten aan vooraf bepaalde standaarden voldoet. Een kwalificatie is beschreven in leeruitkomsten.
Kwalificaties - door de overheid gereguleerd Hieronder vallen de kwalificaties in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de volwasseneneneducatie.
Kwalificaties - niet door de overheid gereguleerd Niet-gereguleerde kwalificaties worden aangeboden door private onderwijsinstellingen en binnen bedrijven en organisaties. Zij staan vaak niet onder toezicht van de Onderwijsinspectie of NVAO.
Kwalificatieraamwerk Een kwalificatieraamwerk beschrijft alle kwalificaties die voorkomen in het onderwijs, bedrijven en organisaties en verbindt deze met elkaar. De niveaus van verschillende kwalificaties kunnen hierdoor vergeleken worden. Het Nederlandse kwalificatieraamwerk (NLQF) is gekoppeld aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF).

L
Leeruitkomsten Beschrijvingen van wat iemand kent en kan doen na de voltooiing van een leerproces. In het NLQF worden leeruitkomsten beschreven in termen van kennis, vaardigheden en zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, alle binnen een vastgestelde context.
Leven lang ontwikkelen Alle vaardigheden die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren.

N
NCP NLQF Het Nationaal Coördinatiepunt van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk. Het NCP NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF/EQF in Nederland. Het NCP NLQF heeft de volgende taken:
  • De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald,opnemen in het NLQF-register. Dit register is in te zien op deze site.
  • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.
  • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het invoeringsproces.
NLQF Netherlands Qualifications Framework of Nederlands Kwalificatieraamwerk.
NLQF-niveaus Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. De niveaus van het NLQF zijn beschreven in kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De niveaus worden vastgesteld aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, waar dan ook doorlopen. Deze beschrijvingen van de niveaus van kennis, competenties en vaardigheden noemen we leeruitkomsten. Kwalificaties die worden ingeschaald in het NLQF krijgen een NLQF-niveau-aanduiding. 
NVAO De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) accrediteert Nederlands en Vlaams hoger onderwijs. Het NVAO-keurmerk geeft aan dat aan bepaalde maatstaven van een opleiding is voldaan. Het gaat om een formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van de onafhankelijke NVAO. Deze erkenning stelt vast dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten. Deze minimale kwaliteits- en niveauvereisten zijn door de NVAO vastgelegd in het desbetreffende accreditatiekader.
Non-formele
kwalificaties
Alle andere kwalificaties dan de kwalificaties die worden gereguleerd door het Ministerie van OCW, en daar waar het kwalificaties voor voedsel, natuur en leefomgeving betreft, door het Ministerie van EZ. We spreken ook wel over private kwalificaties.
 
O
Ontvankelijkheid  Validiteitsverzoeken en verzoeken tot inschaling in het NLQF moeten aan een aantal eisen voldoen om in behandeling te worden genomen. Het NCP NLQF beoordeelt of een aanvraag ontvankelijk is. De eisen staan vermeld in de Handleiding validiteit  en de Handleiding inschaling

P
Programmaraad De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten over de validiteit en inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en bepaalt het beleid van het NCP NLQF.

R
Register Alle in het NLQF ingeschaalde kwalificaties worden door het NCP NLQF vastgelegd in een openbaar NLQF-register

S
   

U
Uitgebreide validiteitstoets De eerste stap in het inschalingsproces betreft de validiteitstoets. De uitgebreide toets bestaat uit de beperkte validiteitstoets aangevuld met een locatiebezoek (audit). Dit geldt voor de organisaties die niet in het bezit zijn van de keurmerken die het NCP NLQF als basis voor validiteitsaanvraag heeft gevalideerd.

V
Vaardigheden Cognitieve en praktische vermogens om binnen een gegeven context:
• kennis te reproduceren, analyseren, integreren, evalueren, combineren en toe te passen in een beroep of kennisdomein
• problemen te her- of onderkennen en op te lossen
• zich te kunnen ontwikkelen, zelfstandig of met begeleiding
• informatie te verkrijgen, verzamelen, verwerken, combineren, analyseren en beoordelen
• te communiceren op basis van de in de context geldende omgangsregels.
Onder cognitieve vermogens verstaan we logisch, intuïtief en creatief denken. Onder praktische vermogens verstaan we psychomotorische vaardigheden bij het toepassen van methodes, materialen, hulpmiddelen en instrumenten.
Validering van leeruitkomsten

Het valideren van leeruitkomsten is het in kaart brengen van eerder verworven kennis, vaardigheden en competenties. Dit is het proces waarbij wordt vastgelegd dat deze eerder verworven leerresultaten, beantwoorden aan specifieke resultaten die voor (een deel van) een kwalificatie vereist zijn.


Z
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Het bewezen vermogen om samen te werken met anderen en de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen werk- en studieresultaten en/of dat van anderen.