Begrippenlijst

A | B | C| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Nieuw:

A
Aanvragen Het verzoek van een bevoegde instantie aan het NCP NLQF om een kwalificatie in te schalen in het NLQF.
 
B
Beperkte validiteitstoets Toets door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) van de validiteit van de organisatie op de volgende punten: rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie en examinering. De beperkte toets geldt voor de organisaties die in het bezit zijn van minimaal één van de volgende keurmerken: NVAO-accreditatie, onder toezicht staan van de Inspectie van het Onderwijs, ISO 9001:2008/2015, INK-model (met externe audit) en toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer. Een positief resultaat van deze toets is een voorwaarde om een verzoek tot inschaling in het NLQF in te kunnen dienen. Zie ook uitgebreide validiteitstoets.
Best-fit methode Inschalingen in het NLQF worden gedaan middels de best-fit methode. Bij de best-fit methode worden alle descriptoren bekeken en wordt vervolgens bepaald welk niveau het best bij het geheel van de kwalificatie past. De descriptoren samen bepalen het niveau van de kwalificatie. Het kan namelijk zo zijn dat descriptoren horende bij verschillende niveaus van toepassing zijn op een bepaalde kwalificatie. Bijvoorbeeld: een kwalificatie kan met betrekking tot probleemoplossende vaardigheden op niveau 5 zitten terwijl de kwalificatie zich met betrekking tot kennis op niveau 4 bevindt. Uiteindelijk zullen de oordelen per descriptor worden samengevoegd tot een oordeel over het niveau van de gehele kwalificatie.
Bevoegde instantie De instantie die het diploma of certificaat ondertekent, dan wel op andere wijze verantwoordelijk is voor de vaststelling dat de leerresultaten van een individu aan de standaarden van de kwalificatie voldoen.

C
Commissie Inschaling De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft hierover een advies aan de Programmaraad.
Commissie Kwaliteit De Commissie Kwaliteit beoordeelt de aanvragen voor de validiteit van de aanvragende en geeft hierover een advies aan de Programmaraad.
Context De contextbeschrijvingen van de niveaus zijn samen met de beschreven kennis bepalend voor de moeilijkheidsgraad van de vaardigheden.
CREBO Centraal Register Educatie en Beroeps Opleidingen (voor het mbo). CREBO is een systematische geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de opleidingen uit het mbo die door de overheid zijn erkend. Het CREBO omvat een overzicht van opleidingen per instelling. Beheerder is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
CROHO Centraal Register van Opleidingen Hoger Onderwijs. Registratie door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van opleidingsgegevens van het door de overheid erkende hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO beheerd wordt.

D
Descriptoren Beknopte beschrijvingen van kennis, inzichten en vaardigheden waarover een lerende aan het eind van een opleiding minimaal moet beschikken. Ook wel eindtermen genoemd.

E
ECVET ECVET staat voor European Credit System for Vocational Education and Training. Het is een Europees Credit-systeem voor de beroepsopleiding oftewel het Europese transfersysteem voor leerresultaten in het (middelbaar) beroepsonderwijs.
EQF European Qualifications Framework of Europees Kwalificatie Raamwerk.
Het EQF is een kwalificatiekader dat bestaat uit acht niveaus van leerresultaten. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF.
EVC EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een Ervaringscertificaat. EVC is één van de bouwstenen voor een leven lang leren. Belanghebbenden kunnen bij een erkende aanbieder terecht voor een EVC-procedure die leidt tot een Ervaringscertificaat

G
Gereguleerde kwalificaties

De kwalificaties die door het Ministerie van OCW, en daar waar het kwalificaties voor voedsel, natuur en leefomgeving betreft, door het Ministerie van EZ worden gereguleerd. Hieronder vallen de kwalificaties in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de volwasseneneducatie.


I
Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert over ontwikkelingen. Dit geldt voor alle door de overheid gereguleerde kwalificaties. Het dus zowel om bekostigd als niet-bekostigd onderwijs. Ook houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de indicatiestelling voor speciaal onderwijs door de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Tenslotte bewaakt de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het toezicht door gemeenten op de kinderopvang. Organisaties die dit die onder toezicht staan van de Inspectie komen in aanmerking voor de beperkte validiteitstoets.
ISO 9001:2008/2015 De ISO 9001:2008/2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.
Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product. Organisaties die voldoen aan deze norm komen in aanmerking voor de beperkte validiteitstoets.

K
Kennis Kennis is het geheel van feiten, beginselen, theorieën en manieren van werken dat verband houdt met een beroep of een kennisdomein.
Kwalificatie Het resultaat van een door een bevoegde instantie verricht gevalideerd beoordelingsproces, waarin wordt vastgesteld dat een geheel van leerresultaten aan vooraf bepaalde standaarden voldoet. Een kwalificatie is beschreven in leerresultaten.
Kwalificaties - door de overheid gereguleerd De kwalificaties naar niveau die door het Ministerie van OCW, en daar waar het kwalificaties voor voedsel, natuur en leefomgeving betreft, door het Ministerie van EZ worden gereguleerd. Hieronder vallen de kwalificaties in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de volwasseneneneducatie.
Kwalificaties - niet door de overheid gereguleerd Niet-gereguleerde kwalificaties worden aangeboden door private onderwijsinstellingen en binnen bedrijven en organisaties. Zij staan vaak niet onder toezicht van de Onderwijsinspectie of NVAO.
Kwalificatieraamwerk Een kwalificatieraamwerk beschrijft alle kwalificaties die voorkomen in het onderwijs, bedrijven en organisaties en verbindt deze met elkaar. De niveaus van verschillende kwalificaties kunnen hierdoor vergeleken worden. Het Nederlandse kwalificatieraamwerk (NLQF) is gekoppeld aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF).

L
Leerresultaten Beschrijvingen van wat iemand kent en kan doen na de voltooiing van een leerproces. In het NLQF worden leerresultaten beschreven in termen van kennis, vaardigheden en zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, alle binnen een vastgestelde context.
Leven lang leren Alle vaardigheden die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren.

N
NCP NLQF Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF heeft de volgende taken:
  • De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het NCP-register. Dit register is in te zien op deze site.
  • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.
  • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het invoeringsproces.
NLQF Netherlands Qualifications Framework of Nederlands Kwalificatieraamwerk.
Het NLQF is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus van basiseducatie niveau 1 tot en met het doctoraat. Het is een nieuwe beschrijving van de Nederlandse kwalificatieniveaus. Het kader bestaat uit acht niveaus en een instroomniveau. Kwalificaties worden ingeschaald in het NLQF en krijgen daarmee een niveau-aanduiding. De niveaus van het NLQF zijn beschreven in kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
NLQF-niveaus Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. De niveaus worden vastgesteld aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, waar dan ook doorlopen. Deze beschrijvingen van de niveaus van kennis, competenties en vaardigheden noemen we leerresultaten.
NVAO De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) accrediteert Nederlands en Vlaams hoger onderwijs. Het wordt gedefinieerd als het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven van een opleiding is voldaan'. Het gaat om een formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van de onafhankelijke NVAO. Deze erkenning stelt vast dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten. Deze minimale kwaliteits- en niveauvereisten zijn door de NVAO vastgelegd in het desbetreffende accreditatiekader.
 
O
Overige (of non-formele)
kwalificaties
Alle andere kwalificaties dan de kwalificaties die worden gereguleerd door het Ministerie van OCW, en daar waar het kwalificaties voor voedsel, natuur en leefomgeving betreft, door het Ministerie van EZ.

P
Programmaraad De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en bepaalt het beleid van het NCP NLQF.

R
Register Alle in het NLQF ingeschaalde kwalificaties worden door het NCP NLQF vastgelegd in een openbaar register. 

S
Stichting Examenkamer De Examenkamer heeft een norm ontwikkeld speciaal voor examenorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het examenproces, de examenproducten, het beoordelen van kandidaten en het verstrekken van een diploma, certificaat of getuigschrift. Deze examenorganisaties kunnen zich door de Examenkamer laten beoordelen aan de hand van deze norm en hun examens onder toezicht stellen van de Examenkamer. Indien een organisatie onder toezicht staat van de Stichting Examenkamer komt deze in aanmerking voor de beperkte validiteitstoets.
U
Uitgebreide validiteitstoets Uitgebreide beoordeling door het NCP NLQF van de validiteit van de organisatie op de volgende punten: rechtspersoonlijkheid en continuïteit, examinering en kwaliteitsborging. De uitgebreide toets bestaat uit de beperkte validiteitstoets aangevuld met een locatiebezoek. Dit geldt voor de organisaties die niet in het bezit zijn van de volgende keurmerken: NVAO-accreditatie, onder toezicht staan van de Inspectie van het Onderwijs, ISO 9001:2008/2015. Een positief resultaat van deze toets is een voorwaarde om een verzoek tot inschaling in het NLQF in te kunnen dienen.
V
Vaardigheden Cognitieve en praktische vermogens om binnen een gegeven context:
• kennis te reproduceren, analyseren, integreren, evalueren, combineren en toe te passen in een beroep of kennisdomein
• problemen te her- of onderkennen en op te lossen
• zich te kunnen ontwikkelen, zelfstandig of met begeleiding
• informatie te verkrijgen, verzamelen, verwerken, combineren, analyseren en beoordelen
• te communiceren op basis van de in de context geldende omgangsregels.

Onder cognitieve vermogens verstaan we logisch, intuïtief en creatief denken. Onder praktische vermogens verstaan we psychomotorische vaardigheden bij het toepassen van methodes, materialen, hulpmiddelen en instrumenten.
Validering van leerresultaten Het proces waarbij wordt vastgelegd dat bepaalde geëvalueerde leerresultaten die een lerende heeft verworven, beantwoorden aan specifieke resultaten die voor een eenheid of een kwalificatie vereist kunnen zijn.

Z
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Het bewezen vermogen om samen te werken met anderen en de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen werk- en studieresultaten en/of dat van anderen.