Skip to main content

Wetsvoorstel NLQF 

Dinsdag 9 april vindt er rond 15:00 uur een stemming plaats over het wetsvoorstel NLQF; dan wordt het amendement afgewezen of aangenomen. Het debat over het wetsvoorstel NLQF vond plaats op 3 april in de Tweede Kamer. Het debat is terug te kijken  op: https://debatdirect.tweedekamer.nl/, van 15:30 - 19:00 uur.

Het wetsvoorstel geeft een wettelijke grondslag aan het NLQF, de generieke inschaling van formele opleidingen in het NLQF en de verplichte vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op diploma’s van de formele opleidingen. Tevens voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid van individuele inschaling van non-formele opleidingen in het NLQF en de vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op waardedocumenten van deze opleidingen. Voorts wordt door het onderhavige wetsvoorstel het NCP NLQF een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Hoofdlijnen wetsvoorstel 

  • het NLQF als het Nederlands kwalificatieraamwerk, met een grondslag voor vaststelling van de niveaus van het NLQF 
  • de grondslag voor de generieke vaststelling van de verschillende NLQF-niveaus van formele opleidingen 
  • de verplichting voor aanbieders van formele opleidingen om het NLQF- en EQF-niveau te vermelden op de diploma’s van die opleidingen 
  • de aanwijzing van een Nationaal coördinatiepunt NLQF met de status van zelfstandig bestuursorgaan  
  • de mogelijkheid om het NLQF-niveau en daarmee het EQF-niveau van non-formele opleidingen te laten vaststellen en op waardedocumenten daarvan te vermelden 
  • de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen als in strijd met de regels een NLQF- en/of EQF-niveau wordt vermeld of in in het vooruitzicht wordt gesteld 

Wat is NLQF?

NLQF is het Nederlandse raamwerk. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF. Het EQF is ontwikkeld als Europees referentiekader voor het bepalen van het niveau van alle mogelijke kwalificaties, vormen van onderwijs en opleiding (zoals initiële diplomagerichte opleidingen, cursussen en trainingen) in termen van acht verschillende niveaus van leeruitkomsten. Het systeem van het EQF en de daaraan gekoppelde NQF’s is niet alleen relevant op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau. De doelstellingen van het NLQF zijn een afgeleide van die van het EQF: het transparanter maken van het landelijke opleidingsaanbod teneinde de mobiliteit van werknemers, werkzoekenden en studenten en ook LLO te bevorderen. 

Het EQF is een referentiekader dat bestaat uit een gestandaardiseerde beschrijving van acht niveaus van leeruitkomsten c.q. acht kwalificatieni-veaus. Ieder niveau van leeruitkomsten wordt – binnen een vastgestelde context – beschreven in termen van zogeheten descriptoren. Dit zijn de descriptoren kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoorde-lijkheid. Bij leeruitkomsten gaat het dus alleen om een beschrijving van de (beoogde) uitkomsten van het leerproces in termen van voornoemde descriptoren, los van de onderwijsinhoud en het curriculum van de opleiding, de studieomvang en -belasting, de studieduur, de organisatie van het opleiding, de wijze van instructie en waar en hoe het onderwijs gegeven wordt. Met andere woorden: het is een leerwegonafhankelijke beschrijving en niveaubepaling van leeruitkomsten.

Naar analogie van het EQF is het NLQF een beschrijving van verschillende niveaus van leeruitkomsten. Bij de beschrijving van de niveaus van het NLQF hebben de formele opleidingen als uitgangspunt gediend. Met andere woorden: de opleidingen uit het Nederlandse gereguleerde, formele onderwijsstelsel zijn 'vertaald' in leeruitkomsten en op basis daarvan is het NLQF ontwikkeld. Het NLQF onderscheidt evenals het EQF acht niveaus van leeruitkomsten en kent daarnaast een instroomniveau. Onderstaand de niveaus van het NLQF en de formele opleidingen die bij ieder niveau horen: 

Dit raamwerk versterkt de positie van opleidingsmogelijkheden (binnen en buiten de branche) door het gebruik van een taal (leeruitkomsten) en niveau-aanduiding. Hierdoor wordt een gelijk speelveld gerealiseerd (formeel/non-formeel/informeel) voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Met NLQF wordt het niveau van denken en vaardigheden aangetoond via het niveau van de gedane opleidingen. Daarbij maakt het niet uit hoe je dat niveau hebt behaald, oftewel leerwegonafhankelijk. Het maakt dus geen verschil of je je niveau hebt behaald via formeel onderwijs (door de overheid erkend vo, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs) of via non-formeel onderwijs (korte opleidingen, trainingen of cursussen die niet door de overheid erkend worden). Het NLQF is het enige gestandaardiseerde instrument dat het niveau van non-formele opleidingen (in termen van leeruitkomsten) kan bepalen.

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) kunnen opleiders ook het niveau van non-formele kwalificaties laten inschalen en vastleggen. Dit gebeurt sinds 2012 door het Nationaal Coördinatie Punt NLQF (NCP NLQF).

Duidelijkheid

Eerder pleitte Ria ‘t Klooster (voormalig directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) al voor vastlegging in de wet in ons magazine ‘Met liefde een leven lang ontwikkelen’:

De duidelijkheid die het NLQF-niveau biedt, is namelijk enorm belangrijk. Ga maar na: er zijn in Nederland zo’n 30.000 opleiders die tezamen misschien wel honderdduizenden opleidingen aanbieden. Als je bijvoorbeeld een leergang bedrijfskunde wilt volgen, vind je tijdens een online zoektocht misschien wel honderden opleidingen. Dan is het erg goed dat je het niveau van die opleidingen kunt duiden, zelfs op Europees niveau. Ook als je over de grens gaat werken, geeft het NLQF-niveau van de opleidingen en bijbehorende diploma’s die je hebt gevolgd meteen veel duidelijkheid. Een opleiding op het juiste niveau vergroot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en zegt iets over de kwaliteit die je in huis hebt. Overigens is het wat mij betreft erg belangrijk dat een en ander snel wordt vastgelegd in de wet. De wet is immers de ultieme vorm van duidelijkheid die je kunt bieden.

.