Skip to main content

NLQF belangrijk hulpmiddel bij leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Inge Vossenaar, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van OCW, gaat in dit interview in op het belang van het NLQF in relatie tot het beleid rond LLO. Dat heeft vooral te maken met de transparantie van het opleidingenveld. 

foto Inge Vossenaar

NLQF en een leven lang ontwikkelen


‘In het beleid aangaande een leven lang ontwikkelen zijn drie punten vooral van belang: transparantie van het opleidingsaanbod, flexibiliteit in het aanbod en het in staat stellen van mensen om van het opleidingsaanbod gebruik te maken. NLQF is daarbij een hulpmiddel omdat het een beeld geeft van het niveau van opleidingen.’

Eigen regie


Kern van de aanpak van de overheid rond een leven lang ontwikkelen is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven. Leren en ontwikkelen moeten vanzelfsprekende activiteiten worden voor iedereen. Om mensen daarbij te ondersteunen is het kabinet een meerjarig actiegericht programma gestart. Het kabinet wil met dat programma:

  • inzichtelijk maken welke scholingsmogelijkheden mensen hebben, zodat zij makkelijker en beter keuzes kunnen maken en de regie kunnen nemen;
  • deelname aan scholing stimuleren door aan iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget ter beschikking te stellen;
  • de juiste randvoorwaarden bieden, zodat mensen in staat zijn de regie te pakken over werk en leven. Dit doet het kabinet door goede ondersteuning te stimuleren, de leercultuur in kleine bedrijven te versterken en een flexibel onderwijsaanbod te bevorderen.

Hoe kunnen opleiders, werknemers en werkgevers profiteren van het NLQF?


‘Private opleiders kunnen door inschaling van kwalificaties in het NLQF helder maken wat ze leveren, zowel nationaal als internationaal. Werknemers en ook werkzoekenden kunnen zich met behulp van NLQF goed oriënteren op wat ze nodig hebben en opleidingen beter vergelijken. Werkgevers krijgen meer zicht op het opleidingsniveau van werknemers en sollicitanten en NLQF kan werkgevers ook helpen bij het maken van keuzes voor opleiders.’

Samenhang


‘De samenhang tussen de verschillende pijlers voor het beleid rond een leven lang ontwikkelen is cruciaal. NLQF is vooral van belang voor de transparantie van het opleidingenveld. Interessant in dat opzicht is ook de verkenning die momenteel plaatsvindt naar de haalbaarheid van een digitaal overzicht van opleidingen en scholingsmogelijkheden.  Komende zomer wordt hierover advies uitgebracht.’

Kan NLQF bijvoorbeeld een rol spelen in de discussie over deelcertificaten?


‘Om de impact van het NLQF te vergroten is meer massa nodig en er is nog veel werk te verzetten als je denkt aan de hoeveelheid private kwalificaties die in Nederland nog voor inschaling in aanmerking komen. Voor een discussie over het wel of niet inschalen van deelcertificaten is het nog wat te vroeg.’

Wetgevingstraject NLQF


‘Het wetsvoorstel NLQF is in concept gereed. Het ligt nu voor advies bij DUO en de Onderwijsraad. Afhankelijk van de adviezen vinden er dan nog aanpassingen plaats. Vervolgens gaat het naar de Raad van State en we hopen dat het eind van dit jaar, begin volgend jaar naar de Tweede Kamer kan. De inwerkingtreding van de wet zal op zijn vroegst in het schooljaar 2020/2021 zijn.’