Skip to main content

Europese skills agenda

In september bracht het NCP een bezoek aan Brussel. Er waren ontmoetingen met Neth-Er (Jurgen Rienks, Joep Bressers), de Europese Commissie (Koen Nomden), vertegenwoordiger van het Europese Parlement (Jeroen Lenaers) en een ontmoeting met Dorina Veldhuis, onderwijsattaché namens Nederland in Brussel.

Er is gesproken over een aantal thema’s, zoals de ontwikkeling van het EQF, de Europese skillsagenda en erkenning van diploma’s.

Achtergrond

Het EQF bestaat sinds 2008. De aanbeveling van het Parlement en de Raad ter vaststelling van het EQF is officieel in 2008 in werking getreden. Deze aanbeveling omvat onder meer de vraag aan de lidstaten om hun kwalificatiesystemen te relateren aan de niveaus van het EQF en om vanaf 2012 een verwijzing naar het EQF niveau op diploma's te plaatsen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een werkgever of onderwijsinstelling makkelijker het niveau van een buitenlandse werknemer of student herkennen. Op dit moment hebben 39 Europese landen de aanbeveling gevolgd door hun kwalificatiesysteem aan het EQF te koppelen. In vrijwel alle landen wordt daarvoor eerst een nationaal kwalificatiekader ontwikkeld. Buiten de EU-lidstaten zijn er 15 EU-partnerlanden die de ontwikkelingen volgen, variërend van verkenning tot en met wetgeving. De minister van OCW heeft op 8 juli 2011 het advies van de Commissie NLQF – EQF met een beleidsreactie aangeboden aan de Tweede kamer. Het EQF wordt op dit moment geëvalueerd. De consultatie voor de evaluatie van het EQF sloot in maart 2023. De uiteindelijke evaluatie zal binnenkort worden afgerond. Het NCP zal de uitkomsten uiteraard onder de aandacht brengen.

Vaardighedenagenda

Het EQF/NLQF is een instrument wat vooral haar waarde heeft als het in relatie met andere instrumenten verder ontwikkeld wordt. Vooral door het uitgangspunt dat de niveaus in leeruitkomsten beschreven worden zoals dat ook gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van microcredentials. Het werken op basis van leeruitkomsten, micro credentials en raamwerken kan een sterke stimulans vormen voor LLO en het faciliteren van een leercultuur door middel van flexibel en innovatief onderwijs (formeel, non formeel, informeel). Europa wil dit verder versterken met de  Europese skills agenda. De "vaardighedenagenda" in de context van Europa verwijst naar een reeks initiatieven en beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van vaardigheden en competenties binnen de Europese Unie. De Europese vaardighedenagenda heeft als doel om ervoor te zorgen dat Europese burgers over de juiste vaardigheden beschikken om deel te nemen in een snel veranderende economie en samenleving.

Skills_agenda.jpeg

Geconstateerd werd dat het EU-onderwijsbeleid in belang toeneemt. Dit blijkt o.a. uit een rapport van de Onderwijsraad, Actief in Europa. De raad beveelt de onderwijsministers aan om een strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid te formuleren, die beschrijft wat de Nederlandse inzet is en hoe deze bijdraagt aan het Nederlandse onderwijs.