Wettelijke basis voor NLQF

NLQF krijgt een een wettelijke basis. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven, als ook om de niveaus op de diploma's en diplomasupplementen te vermelden van de kwalificaties in het vo, mbo en ho. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbeveling van april 2008 van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European Qualifications Framework for Life Long Learning.

Klik hier om Wetsvoorstel NLQF overheid te lezen en ees hie bericht Wettelijke basis voor NLQF

Workshops Leeruitkomsten hoger onderwijs

Nederland staat voor een grote uitdaging om flexibel hoger onderwijs voor volwassenen beter mogelijk te maken. Om deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij wat werkenden al hebben geleerd en meer ruimte te bieden voor differentiatie en individuele flexibiliteit, is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten. Op 25 september en 9 oktober zijn er workshops hierover voor het hoger onderwijs.

Effectief en efficiënt opleiden

In het artikel Effectief en efficiënt opleiden - in het blad OC Rendement 6/7/2015 - wordt beschreven hoe met de drie valideringsinstrument - ECVET, EVC en NLQF - maatwerkmogelijkheden worden gerealiseerd voor werkenden.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Door die ontwikkelingen verliezen kennis en vaardigheden steeds sneller hun houdbaarheid. ECVET is een systeem in ontwikkeling dat kan bijdragen aan maatwerk bij het opleiden van volwassenen zodat zij inzetbaar blijven. ECVET staat voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. Het systeem is gebaseerd op het principe dat een kwalificatie is op te delen in certificeerbare eenheden. Zo kunnen opleidingen voor werknemers flexibeler worden ingericht. Momenteel lopen er meerder ECVET pilots. Met behulp van EVC kunnen de competenties die men al beheerst worden gevalideerd. De leereenheden zijn vervolgens weer gebaseerd op de beschrijving van leerresultaten van het NLQF.

Bemoedigende ontwikkelingen, maar nog hobbels te nemen

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) maakt in haar laatste Briefing Note van juli 2015 gewag van bemoedigende vorderingen op het gebied van volwasseneneducatie. Zij plaatst hier echter ook kanttekeningen bij. Er zijn nog hobbels te nemen. Flexibiliteit en toegankelijkheid laten nog te wensen over.

Aftrap eerste Kenniskring NCP NLQF

Kennis uitwisselen met betrokkenen bij het NLQF

Organisaties die al één of meerdere kwalificaties hebben laten inschalen in het NLQF of de validiteitstoets hebben afgerond, wisselden ervaringen uit tijdens de eerste bijeenkomst van de Kenniskring op 18 juni jl. Wat kunnen we van elkaar leren? Op welke manier kunnen we het NLQF samen verder op de kaart zetten als verbinder en vertalen naar werkgevers, opleidingsinstellingen en exameninstellingen. Op welke manier kunnen we de vraag naar het NLQF verder stimuleren?

Het NCP NLQF gaat twee keer per jaar een Kenniskring organiseren.

Invloed van NLQF op employability

Bas Alderlieste onderzocht voor zijn master 'Onderwijskundig Ontwerp en Advies' voor de opleiding Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht welke rol kwalificaties uit het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) spelen binnen interne en externe employability. Een werknemers employability is een indicator voor verschillende carrière-aspecten. Het verhogen van employability door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding kan een werknemers carrière positief beïnvloeden.

Even voorstellen: NLQF-expert Kitty Keep

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor! Dit keer valt de eer te beurt aan Kitty Keep. Zij is betrokken geweest bij verschillende dossiers en benut hierin haar ervaring met het schrijven van kwalificatiedossiers en het vermogen om verbindingen te leggen en overzicht te houden. 

Kwalificatie Hotel Service Management ingeschaald

De kwalificatie Hotel Service Mangement (HSM) van het HORECA College EUROPROF is ingeschaald op niveau 5 van het NLQF. Europrof (Europese Professionele Opleidingen) is een vakopleiding voor beroepen in de horeca en hospitality. HSM kent drie specialisaties, die van Restaurantservice Manager, Pastry & Culinary Arts Manager en Hotelservice Manager.

Leren in de toekomst

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) is een Verkenning leren in de toekomst gestart. Met deze verkenning wil de SER een bijdrage leveren aan het debat over veranderingen op de arbeidsmarkt onder invloed van onder meer technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het leren in verschillende levensfasen.

Hiertoe vonden drie bijeenkomsten plaats:

Op 19 februari 2015  ging het over Skills van de toekomst (zie verslag).

Op 30 maart 2015 was het thema  Een leven lang leren (naar verslag).

Op 12 mei 2015 stond Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal (naar verslag).

Definitieve verslag oktober 2015 vindt u hier.

Even voorstellen: NLQF-expert Jacqueline de Schutter

Jacqueline de Schutter werkt al lange tijd als consultant in het mbo-veld. Ze heeft ervaring met zowel de inhoudelijke als de beleids- en managementkant in functies als adviseur, projectleider en interimmanager. En ze is goed thuis in de kwalificatiestructuur. Ze werkte bijvoorbeeld mee aan de experimentclusters van het projectmanagement MBO 2010 en schreef adviezen over de kwalificatiestructuur in opdracht van MBO 15 en de MBO Raad. Recent leidde zij een landelijk project op het gebied van examinering in het mbo. Ook voert ze audits uit in het mbo naar onderwijs en examinering.

Share This